Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Ustawa - projekty
 
   Polska 25.11.2019 r.

Stanowisko

działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych

powodów politycznych.

       Niżej podpisani działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane
          z powodów politycznych wyrażamy swoją zdecydowaną dezaprobatę wobec niezrozumiałej
         opieszałości władz RP w realizacji wniosków naszych środowisk i jesteśmy taką
         postawą zbulwersowani.

      Oprócz wypowiadania słów „cześć i chwała bohaterom” niewiele dla tych bohaterów
         zostało zrobione.

      Przedstawione w dniu 1 kwietnia 2019 r. wnioski i poprawki, obecnie uzupełnione do
         istniejącej ustawy o działaczach opozycji antykomunistyczne i osobach represjonowanych

         z powodów politycznych popieramy w całej rozciągłości.
        Wnioski te poparł Marszałek Sejmu p. Marek Kuchciński. Natomiast Pani Beata Szydło
        stwierdziła wręcz, że walczący o wolność Ojczyzny traktowani są, jako zło konieczne,
        a tzw. pomoc i wsparcie nazwała jałmużną.

        My nie zawiedliśmy Polski i Polaków, wręcz przeciwnie – zachowaliśmy się, jak trzeba.
        Z dobrodziejstw suwerennej i niepodległej Polski korzystają wszyscy, także wrogowie
        niepodległości Polski, oprócz działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych
       z powodów politycznych, co jest rażącą niesprawiedliwością. Gotowi jesteśmy do podjęcia akcji
       protestacyjnej w obronie naszych praw zawartych w art. 19 Konstytucji wg., których państwo
       ma obowiązek otoczenia stałą, specjalną opieką i troską osób, które na wcześniejszym etapie
       swojego życia aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość Polski i niepodległość ta została
      uzyskana w określonym procesie historycznym. Artykuł ten stanowi o wyjątkowym i specjalnym
      traktowaniu osób
, które uczestniczyły w działaniach łączących się z użyciem siły choćby tylko
      przez jedną ze stron.

      Zgodnie z ustawą zasadniczą intensywność i opieka państwa musi odróżniać się in plus od
     powszechnego wymiaru świadczeń, winna mieć wymiar specjalny i zapewniać godny poziom
     życia tym, którzy wywalczyli wolność Polsce. Tymczasem do budżetu państwa zwracane jest
     ponad 40% z sum przeznaczonych na realizację ustawy o działaczach opozycji…
     W nawiązaniu do wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza
     Morawieckiego, którzy mówią, że Polacy zasłużyli na godny poziom życia żenującym jest,
     że ci nieliczni, co walczyli o wolność i niepodległości Ojczyzny i ją wywalczyli, jako drugie
     pokolenie w ostatnim stuleciu zmuszeni są żebrać o godne traktowanie i godziwe zabezpieczenie
     własnego bytu.

     Jako pokolenie, które walnie przyczyniło się do odzyskania niepodległości Ojczyzny stanowczo
     domagamy się pełnej realizacji naszych wniosków i poprawek do ustawy o działaczach opozycji
     i osobach represjonowanych z powodów politycznych
, póki my żyjemy.

     Załączając nasze wnioski, oczekujemy od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
     wyznaczenia terminu spotkania z naszym środowiskiem, którego reprezentantem jest
      Ogólnopolskie Stowarzyszenie Interesowanych i Represjonowanych.

Wnioski i poprawki

do projektu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej

i osób represjonowanych z powodów politycznych

 

       
Środowisko represjonowanych, które poświęciło swoje i swoich rodzin dobro na rzecz dobra
        wspólnego i które to dobro zostało osiągnięte, domaga się wniesienia przez MRPiPS
        nowelizacji ustawy
o działaczach opozycji i osób represjonowanych z powodów
        politycznych
z uwzględnieniem poniższych wniosków:

       1.   Osobom uprawnionym będącym emerytami przyznaje się miesięczną emeryturę w wysokości
         równej średniej płacy krajowej brutto. Kwota ta ulega aktualizacji przy każdorazowej
         zmianie wysokości średniej płacy krajowej brutto.

       2.   Osoby uprawnione mogą przejść na pełną emeryturę w wieku 55 lat w przypadku kobiet
         i 60  lat w przypadku mężczyzn.

       3.   Osoby uprawnione niebędące jeszcze emerytami otrzymują miesięczne świadczenie pieniężne
         w wysokości najniższej emerytury. Kwota ta ulega aktualizacji wraz
         z aktualizowaną najniższą emeryturą.
         Wszystkie świadczenia wypłacane są na dotychczasowych zasadach – bez opodatkowania.

       4.   W przypadku śmierci osoby uprawnionej przyznane świadczenie wypłacane jest dożywotnio
          współmałżonkowi w wysokości 50% pod warunkiem, że pozostawał z nim w związku
          małżeńskim w okresie prowadzenia przez niego działalności, o której mowa w ustawie
          i nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów
          ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
          Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 424  późn. zm.)
          oraz, że współmałżonek takiego świadczenia nie posiada z mocy niniejszej ustawy.

       5.    Osobom uprawnionym zapewnia się korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki
          zdrowotnej w zakresie rehabilitacji bez skierowania oraz zakup aparatów słuchowych.

       6.    Osobom uprawnionym zapewnia się bezpłatne zaopatrzenie w leki.
  7.    Osoby uprawnione mają prawo do bezpłatnego parkowania samochodu na obszarze
          całego kraju, w tym w obiektach leczniczo-sanatoryjnych.

       8.    Osoby uprawnione zwolnienie są z wnoszenia opłat klimatycznych i uzdrowiskowych.

       9.    Osobom uprawnionym przysługują bezpłatne przejazdy środkami komunikacji publicznej
          na terenie kraju.

     10.    Rozwiązanie stosunku pracy z osobą uprawnioną w okresie 3 lat przed osiągnięciem wieku
          uprawniającego do przejścia na emeryturę, może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody
          szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

     11.    W ustawie 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej i osób
          represjonowanych z powodów politycznych:

             a)   w art. 3 ust. 3d dodaje się zdanie: „lub zdegradowano i przeniesiono na gorsze stanowisko
               płacy”,

             b) w art. 10 złagodzeniu ulegają rygory przyznawania pomocy pieniężnej,

             c) w art. 13 wykreśla się wyraz „może”, a dodaje się wyrazy „ma obowiązek”.

     12.    Dofinansowuje się działalność stowarzyszeń osób represjonowanych i więzionych oraz
          wynajem i utrzymanie lokali przeznaczonych na działalność statutową.

     13.   Beneficjenci ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach
         będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
podlegają weryfikacji –
         analogicznie jak działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane -
         czy nie byli współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów
         ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
         przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 424 z późn. zm.).

     14.   Ujednolica się świadczenia i uprawnienia kombatantów z uprawnieniami i świadczeniami
         działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych.

 

Uzasadnienie.

     
Powyższe propozycje dotyczą częściowego wyrównania utraconych szans życiowych i godnego
      życia osób represjonowanych z powodów politycznych. Są zarazem wypełnieniem artykułu
      19 Konstytucji RP, który zobowiązuje państwo polskie do zapewnienia godnego poziomu życia
      osobom, które przyczyniły się do uzyskania upragnionej wolności i niepodległości Polski oraz
      mówi o wyjątkowym i specjalnym ich traktowaniu. Zakres opieki państwa musi, więc odróżniać
      się in plus od zakresu powszechnych świadczeń przez cały dalszy okres życia takiej osoby.

      Prezentowane stanowisko wypracowane zostały na podstawie wielu rozmów i konsultacji wśród
      środowiska osób i organizacji represjonowanych.

      Dotychczasowe zapisy w ustawie nie są ani wyjątkowe, ani specjalne, ponieważ nie zapewniają
      godnego poziomu życia działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym
      z powodów politycznych, mimo że ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji
      w ciągu zaledwie czterech lat swej żywotności nowelizowana była trzykrotni: dwa razy
      kosmetycznie, a trzeci bezowocnie.

      Ustawowa kwota czterystu kilkunastu złotych nie poprawiła bytu osobom represjonowanym.
      Są działacze, którzy mimo otrzymywania świadczenia w tej wysokości nadal żyją w przytułkach,
      grzebią w śmietnikach, żyją w ubóstwie. Znane są też przypadki samobójstw z powodu biedy,
      o czym też pisała prasa.
 
     Niestety, po wejściu w życie tej ustawy w 2015 r. poziom życia beneficjentów nie zmienił się –
      dodatek w wymienionej kwocie nie spowodował poprawy bytu osób represjonowanych,
      nie umożliwił im życia na godziwym poziomie.

      Wśród represjonowanych działaczy są też osoby, które zostały przeniesione na gorsze warunki
      płacy.
      Ich nie wyrzucono z pracy, ale pozbawiono możliwości awansu, premii, podwyżek, nagród.
      Są też tacy, których zmuszano do odejścia z pracy. Represje te skutkują wegetacją tych ludzi
      i ich rodzin do dnia dzisiejszego. One nie miały – i nie mają – żadnej możliwości dochodzenia
      swoich praw. Jeśli współmałżonek był represjonowany, to represje dotykały także drugiego
      współmałżonka, tym bardziej, jeśli był także zaangażowany w działalność opozycyjną
      (dotyczy współmałżonka, który pozostawał w okresie represji w związku małżeńskim
      i oczywiście nie był współpracownikami bezpieki). Skutki represji i prześladowań ponosiła
     cała rodzina. Mimo tych represji działacze ci nie opuścili kraju, nie godzili się na wyjazd
      z Ojczyzny.

      Z powodu biedy następował stopniowy proces marginalizacji tych osób. Pomóc im może
      wyłącznie poprawa ich sytuacji finansowej. Są i tacy zmęczeni już życiem, którym brak
      sił do składania wniosków. Z powodu ubóstwa ani represjonowani, ani organizacje ich
      zrzeszające również nie są w stanie uczestniczyć w działaniach wspierających polskie
      władze wyłonione w demokratycznych wyborach, na które to władze oczekiwało całe
      pokolenie od 25 lat.

      Niezrozumiałe jest, więc, dlaczego sprawujący władzę w niepodległej ojczyźnie tak
      niesprawiedliwie traktują represjonowanych. Niejasny jest powód zwracania ponad 40%
     środków przeznaczonych na realizację ustawy o działaczach opozycji… do budżetu państwa,
     jako niewykorzystanych, chociaż represjonowani działacze opozycji są ostatnim, a dokładnie
    drugim pokoleniem, które w minionym stuleciu skutecznie wywalczyło wolność Polsce.
    To oni poświęcali się dla Ojczyzny. Poświęcili siebie i swoje rodziny. Oddali Jej wszystko,
     co mieli najlepsze.

     Uwzględnienie powyższych propozycji w ustawie będzie bardzo spóźnionym spełnieniem
     powinności państwa wobec tych ludzi. Będzie już tylko częściowym wyrównaniem strat,
     jakie ponieśli w tej walce.

     Nasze wnioski dotyczą tych działaczy opozycji antykomunistycznej oraz te osoby
     represjonowane z powodów politycznych, którzy na skutek represji żyją poniżej
     średniej płacy krajowej.

     Poniesione materialne i zdrowotne straty winny być zrekompensowane dożywotnio
     do wysokości miesięcznej średniej płacy krajowej.

     Wstydem dla zamożnego obecnie Państwa powinno być zwodzenie przez prawie 30 lat
     ludzi zasłużonych.

     Upokarzającym dla represjonowanych działaczy jest to, że muszą upominać się o to, co im
     się w oczywisty sposób należało i nadal należy i mimo, że z siebie wówczas najwięcej dali,
     to w zamian najmniej otrzymują. Mają najniższe renty i najniższe emerytury. Z dobrodziejstw
     suwerennej i niepodległej Polski korzystają wszyscy także ci, którzy byli Jej wrogami.
     To nie zarzut, lecz wskazanie na sprzeczność i rażącą niesprawiedliwość.

     Do tej pory uprzywilejowani są kaci opozycji i ich współmałżonkowie: aparat komunistyczny
     (w tym żona Kiszczaka, a wcześniej Jaruzelskiego), agentura, sędziowie, prokuratorzy czy
     bezpieka, (która nie odprowadzała składek na ubezpieczenie społeczne). Preferowane są
    fundacje prowadzące działalność antypolską. Trudno zrozumieć, dlaczego z budżetu państwa
    finansowane są te antypolskie organizacje. Nam niżej podpisanym sygnatariuszom odmawia
    się finansowego wsparcia na działalność statutową.

    W 2015 r. w IPN na spotkaniu działaczy opozycji z całego kraju (ok. 100 osób) Zofia
    Romaszewska publicznie wystąpiła z propozycją przyznania dla opozycjonistów świadczenia
    w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy średnią płacą krajową brutto, a otrzymywanym
    świadczeniem. Zobowiązała się publicznie do zajęcia się tą sprawą osobiście i lobbowania tej
    propozycji w Sejmie wśród parlamentarzystów PiS i... na tym poprzestano.

    Nadszedł już najwyższy czas, aby Państwo Polskie rzetelnie wywiązało się z obowiązku wobec
   osób represjonowanych z powodów politycznych i kompleksowo wypełniło wymagania
   zawarte w Konstytucji, zapewniając wreszcie prawo i sprawiedliwość.

   Represjonowani nie zawiedli Polski i Polaków, wręcz przeciwnie – zachowali się, jak trzeba.
   Oczekujemy, więc, że sprawujący władzę, także zachowają się jak trzeba.

   W podpisie 254 nazwiska:

  Adamczyk Andrzej nr legitymacji 7828 Siedlce, Adamczyk Bożena Siedlce, Adamczyk Józef 41
  Toruń, Andrzejczak Andrzej 11671 Wola śląskie, Andrzejewska Hanna Siedlce, Andrzejewska
  Krystyna 2204 Siedlce, Andrzejewski Leszek 2128 Siedlce, Andrzejewski Zbigniew 3727 Siedlce,
  Antonik Danuta 1239 Nowa Ruda, Banac Stanisława 6767 Wrocław, Bartkiewicz Barbara 2073
  Katowice, Bartkiewicz Magdalena 2041 Katowice, Basalukosz Jan 3441 Wrocław, Basiewicz
  Mirosław 972 Słobódka podkarpackie, Błaszczak-Wacławik Mirosława 3266 Tychy, Błońska
  Teresa Siedlce, Bobrowska-Woźniak Aniela 244 Osiek bydgoskie, Bocian Józef 215 Szczecin,
  Bojar Zbigniew 92 Mirsk dolnośląskie, Bojarski Jacek Jerzy 222 Lublin, Bonek Krzysztof 3503
  Busko Zdrój, Borecki Marek 6450 Wrocław, Borkowski Józef Łuków, Borowiak Krzysztof 46
  Poznań,
Bośniak Ryszard 965 Bydgoszcz, Brajbisz Tadeusz 6832 Zalesie Górne mazowieckie,
  Brandenburg Jan 2717 Wrocław, Brant Jerzy 668 Sierpc, Brożek Tadeusz 217 Czaplinek
  szczecińskie, Brudak Stanisław 5868 Wrocław, Brynda Joanna 6933 Genewa, Brynda Marcin
  2538 Genewa, Brzezińska Monika Maria Płońsk, Buchholz Stefan 7125 USA, Buśkiewicz Kazimierz
  51 Grudziądz, Bzdyl Krzysztof 1430 Kraków, Chmieleńska Katarzyna 273 Wrocław, Chodała
  Bogumił 5233 Bolesławiec, Chojnacki Adam 8173 Wrocław, Cholewa Aleksander 1198 Myślibórz,
  Choroś Marian 1606 Radom, Chorzempa Barbara 10014 USA, Chorzempa Jan 10030 USA,
  Cichowska Barbara 157 Wrocław, Cisowski Zbigniew 438 Świdnik, Ciupryk Krzysztof 9913
  Wrocław, Cybula-Borowińska Alina 498 Warszawa, Czaicki Ryszard 2155 Siedlce, Czarnecka
  Teresa 3886 Wrocław, Czechowski Czesław 8678 Kielce, Czernik Marek 1366 Wrocław,
  Czyżkowski Czesław 1538 Mińsk Mazowiecki, Dascier Hanna 11332 Warszawa, Dąbrowski
  Jerzy 4533 Wrocław, Dobrzyniecki Adam 146 Warszawa, Dominiak Zdzisław 4136 Wrocław,
  Drabikowski Andrzej 12366 Wrocław, Dragowski Bogdan 7583, Duczkowska Józefa 1391 Nysa,
  Duczkowski Jacek Nysa, Dudkiewicz Tadeusz 1180 Radomsko, Dul Jerzy 523 Wrocław, Dybalski
  Andrzej 7769 Wrocław, Dzięgielewski Jan – 7131 – Warszawa, Dzido Bogusław 903 Chodzież,
  Dzido Modesta Chodzież, Ferdynus Ryszard 6487 Wrocław, Ferenc Zdzisława 4348 Wrocław,
  Feszler Lech 2529 Białystok, Filipek Jan 3852 Bolesławiec, Filipowicz Regina Wiesława 5976
  Białystok, Fluderski Bogusław Gryfice, Frączek Lesław 4900 Katowice, Galus Anna 2240 Kraków,
  Gapiński Juliusz Puławy, Gawlak Bogdan 8747 Książenice mazowieckie, Goławska Anna 11767
  Siedlce, Goławski Zygmunt Michał senior 11518, Siedlce, Goławski Zygmunt junior Siedlce,
  Grygorczyk Wiesława 2304 Olsztyn, Grządko Marek 7511 Międzyrzecz, Grzegórzek Franciszek
  9541 Wrocław, Gudowski Mirosław 4771 Szczecin, Gurczyński Józef 1282 Ostrowiec Świętokrzyski,
  Halecki Marian 4584 Wrocław, Hejnowicz Radosław 9768 Wrocław, Hładyczuk Jarosław 3221
  Wrocław, Honc Franciszek, 10739 Wrocław, Ikert Andrzej 2360 Więcbork, Jabłońska Sławomira
  4744 Wrocław, Janeczko Maria 2894 Opatów, Janeczko Jerzy Opatów, Jankowski Andrzej 3361
  Łowicz, Januszko Mirosław 1159 Wrocław, Jasiak Krystyna 6297 Warszawa, Jaszczuk Marian
  Siedlce, Jeż Antoni 10463 Wrocław, Jędrzejuk Elżbieta 1032 Siedlce, Kaczorowski Bogdan 11016
  Zduńska Wola, Kalina Barbara Piaseczno, Kalina Jan 9858 Piaseczno, Kamać Andrzej 11850,
  Warszawa, Kamać Halina 559 Warszawa, Kamiński Jan 11411 Białystok, Kandecka Sabina 1080
  Wrocław, Karauda Bogdan 9308 Wrocław, Karpik Stanisław Siedlce, Kasędra Jan 3253 Kluczbork,
  Kasperek Lech 10156, Suchowola, świętokrzyskie, Kasprzak Mirosław Wł.. 1797 Kamienna,
  Kawałko Eugeniusz 5413 Wrocław, Kędziora Alicja Warszawa, Kida Ryszard 12019 Wojsławice,
  Kita Grzegorz 12252 Chorzów, Klimek Alina  Inowrocław, Klimek Marek 462 Inowrocław, Kirkuć
  Sławomir 1588 Bartoszyce, Kopysztyński Zbigniew 3296 Wrocław, Korolkiewicz Stanisława 390
  Białystok, Kruszewski Marian 12198 Białystok, Kublikowski Maciej 90 Siedlce, Kucharuk Jerzy
  1265 Siedlce, Kucharuk Teresa, Siedlce, Kurzyna Eugenia 7159 Białystok, Kwiatkowska-Wyrwisz
  Elżbieta, Chorzów, Lajdorf Edmund 10937 Białystok, Lancman Krzysztof 1104 Warszawa, Lasek
  Marian 1061 Pawłów świętokrzyskie, Leszczyński Kazimierz H. 4143 Białystok, Leśniak Stanisław
  2973 Wrocław, Liber Mieczysław 818 Kuryłówka podkarpackie, Lipka-Chudzik Józef 9083 Łuków,
  Lipka-Chudzik Jolanta Łuków, Łaba Danuta Teresa Sokołów Podlaski, Łaba Mieczysław 44
  Sokołów Podlaski, Łapińska Łucja 12647 Białystok, Łapiński Kazimierz 12284, Białystok,
  Łempicki Robert 1389 Białystok, Łukaszewski Piotr 776 Toruń, Łupiński Bogusław 10178 Białystok,
  Łupiński Henryk 12657 Białystok, Łyskawa Izabela Wrocław, Maciejewska-Paluch Kielce,
  Majewski Grzegorz 3885 Kunice k. Legnicy, Malinowski Jacek 6739 Puławy, Marczak Danuta
  Piaseczno, Marczak Tadeusz 7672 Piaseczno, Miernik Zygmunt 167 Katowice, Miszczak Zygmunt
  Marek 3013 Lublin, Mizerski Wiesław 625 Radom, Młynarczyk Andrzej 78 Grzybów, Morgaś Halina
  2344 Skierniewice, Mościcki Tadeusz 10077 Białystok, Mroczek Kazimierz 7992 Wodzisław Śląski,
  Mroczkowski Leszek 531 Warszawa, Musiał Stanisław 708 Radom, Musiej Anna 740 Siedlce,
  Musiej Sławomir 162 Siedlce, Nalaskowska Regina 2810 Białogard, Nalaskowski Stanisław
  Białogard, Niedziela Małgorzata Grojec krakowskie, Niedziela Ryszard 4154 Grojec krakowskie,
  Nikodem Walentyna 1494 Katowice, Niszczak Anna 517 Olsztyn, Niszczak Ryszard, Olsztyn,
  Nosarzewski Mariusz 559 Płock, Nowaczyk Piotr, 1412, Siemianowice Śląskie, Nowak Józef 121
  Białystok, Nowak Henryka 8290 Białystok, Nowakowski Krzysztof Białystok, Nowakowski Zenon
  6758Piekary Śląskie, Białystok, Nowicki Tadeusz 9445 Włocławek, Olewińska Grażyna 129 Siedlce,
  Olewiński Janusz 130 Siedlce, Olewiński Robert, Warszawa, Orzeszko Lech 14 Świecie,
  Paluch Eugeniusz, Kielce, Paluszek Ewa 1873 Bydgoszcz, Pawlak Benedykt 8543 Wrocław,
  Perkowski Zenon, 7877, Białystok, Pękalski Tomasz 1968 Wołomin, Piątkowski Andrzej 3202 Kielce,
  Piekart Ryszard 1261 Siedlce, Pietkiewicz Elżbieta 793 Gdańsk, Podworski Jarosław 1475 Olkusz,
  Poturała Leszek 2319 Białystok, Przekupień – Nikodem 136 Katowice, Raczycka Lucyna Bydgoszcz,
  Raczycki Jan 1141 Bydgoszcz,
Rehorowska Maria 1294 Stalowa Wola, Regulski Janusz 1463
  Białystok, Richter Emilian 699 Niemcy, Rogala Jan Wrocław, Roszkowski Henryk 11511 Białystok,
  Rosiak Zygmunt 5 Warszawa, Rutkiewicz Władysław 1665 Kielce, Rybnik Jerzy Białystok,
  Ryczkowska Romualda Węgrów, Ryczkowski Jerzy 641 Węgrów, Rzoska Pawł 12851 Toruń,
  Sasim Teresa 2202 Siedlce, Sekuła Julian 2520 Lublin, Sidorska Agnieszka 2443 Wrocław,
  Skibiński Mariusz 6351 Gorzów Wielkopolski, Smoliński Jan Siedlce, Stocki Ryszard 11644
  Białystok, Stolarski Antoni Białystok, Straus Krzysztof 2933 Pajęczno łódzkie, Słomka Adam
  Katowice, Sokólska Wanda Warszawa, Sokólski Zygmunt 2869 Warszawa, Suliga Jan 10073
  Katowice, Szafranik Janusz 10081 Borek Wielkopolski, Szczepaniak Grażyna Piaseczno,
  Szczepaniak Stanisław 4965 Piaseczno, Szepietowaski Janusz Kanada, Szostak Eugeniusz
  6241 Warszawa Śniecińska-Dworakowska 10396 Białystok Świtoń Brygida, Chorzów, Świtoń
  Jan 7 Chorzów, Tomaszewski Lech 6868 Bydgoszcz, Trybus Janusz 566 Łańcut, Tucholski
  Roman 4632 Szubin, Turula Adam 3967 Katowice, Urbanek Marianna Siedlce, Wacławik
  Grzegorz 3264 Tychy, Wasilewski Zdzisław 1096 Białystok, Wechowski Lesław Eugeniusz
  8556 Białystok, Wieczorek Józef, 5845, Kraków, Wieliczko Jan 2207 lubuskie, Wieliczko Wanda
  152 lubuskie, Wierzbicki Mateusz 1314 Warszawa, Winnik Jan 3952 Czernica dolnośląskie,
  Wiszowaty Ryszard 455 Białystok, Wiśniewski Leszek 4 271 Wrocław, Witek Krzysztof 331
  Tarnowskie Góry, Wliszczak Stanisław 2294 USA, Włodziński Ryszard 5921 Wrocław,
  Wojciechowicz Olgierd 2731 Szczecin, Wojciechowska Barbara 1666 Bydgoszcz, Wołyniec
  Tadeusz     Koszalin, Woźniak Adam Osiek bydgoskie, Woźniak Janusz Józef 661 Dzierżoniów,
  Wróblewski Zbigniew 6495 Wrocław, Zacharuk Anna 9010 Gorzów Wielkopolski, Zalewski
  Waldemar Adam 133 Białystok, Zastępa Wojciech 11867 Jaworzno, Zdanowski Maciej 3254
  Siedlce, Zdanowska Maria, Siedlce, Zimny Jerzy Andrzej 1569 Częstochowa, Zubel Zbigniew
  1569 Wrocław, Żbikowska Stanisława Mrągowo, Żbikowski Leon 949 Mrągowo.

Weterani 

Status działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej
   z powodów politycznych posiada            2.976 osób,

  a status osoby represjonowanej                4.143 osób.

  Natomiast status działacza opozycji osób 4.820.

  Z sanatorium skorzystało 300 osób i z tego można wnioskować, że tyluż jest rencistów i emerytów.
  Razem ze statusem jest 11.939 osób (dane Urzędu Kombatantów na dzień 14.11.2019 r.).

  

   W dniu 1 kwietnia 2019 r. Janusz Olewiński zaprosił przedstawicieli
   organizacji represjonowanych do Warszawy proponując poprawki
   do ustawy, które po niewielkich uzupełnieniach zostały przyjęte.


       
       
       

1.          1. Świadczenie pieniężne przyznaje się miesięcznie w wysokości stanowiącej
      różnicę pomiędzy średnią płacą krajową brutto, a otrzymywanym wynagrodzeniem
      oraz kwota ta ulegała zmianie przy każdorazowej zmianie wysokości
      wynagrodzenia i jest waloryzowana.

2.         2.Okresy internowania, uwięzienia, niewykonywania pracy przed dniem 31 lipca
     1990 r. na skutek represji politycznych oraz świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz
     organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu
     przepisów obowiązujących są zaliczone wymiarze podwójnym przy obliczaniu
     wysokości emerytury lub renty i okresy, od których zależy przyznanie wysokości
     emerytury lub renty przeliczone są według wskaźnika 1,3 %  średniej płacy
     krajowej brutto.

3.        3.W przypadku śmierci osoby uprawnionej przyznane świadczenie wypłacane jest
     dożywotnio współmałżonkowi w wysokości 50% pod warunkiem, że pozostawał
     z nim w związku małżeńskim w okresie prowadzenia przez niego działalności,
     o której mowa w ustawie i nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa
     państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie
     Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
     (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 424 z późn. zm.) oraz, że współmałżonek takiego
     świadczenia nie posiada z mocy niniejszej ustawy.

4.       4. Beneficjenci ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych
     osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego podlegają
     weryfikacji – analogicznie jak działacze opozycji i osoby represjonowane - czy nie
     byli współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu
     przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej –
     Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r.,
     Nr 63, poz. 424 z późn. zm.).

5.      5. Ujednolica się świadczenia i uprawnienia kombatantów z uprawnieniami
     i świadczeniami działaczy opozycji i osób represjonowanych z powodów
     politycznych.
               

 6. Dofinansowuje się działalność stowarzyszeń osób represjonowanych i więzionych
    oraz wynajem i utrzymanie lokali przeznaczonych na działalność statutową.
 
 7. Samorząd terytorialny ma obowiązek udzielać pomocy osobom uprawnionym,
    w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych,
    zdrowotnych i oświatowych.


  8. Uprawnionym przysługuje ulga w wysokości 75 % na przejazdy komunikacji
    kolejowej oraz auto- i busowej na terenie kraju.


  9. Uprawnieni mają prawo do darmowego parkowania samochodu na obszarze
      całego kraju.


  10. Uprawnionym przysługuje comiesięczny ryczałt energetyczny w wysokości
        400,- zł rokrocznie waloryzowany.

  11. Uprawnionym (emerytom/rencistom) zapewnia się bezpłatne zapatrzenie w leki.

  12.  Zmianie ulegają kryteria przyznawania pomocy pieniężnej.

   
                                      Uzasadnienie

   Nasza propozycja dotyczy wyrównania utraconych szans życiowych i godnego 
   życia osób represjonowanych z powodów politycznych. Jest zarazem wypełnieniem
   w 100 %
art. 19 Konstytucji RP, który precyzyjnie zobowiązuje państwo polskie do
   zapewnienia godnego poziomu życia osobom, które przyczyniły się do uzyskania
   upragnionej wolności i niepodległości Polski oraz o wyjątkowym i specjalnym
   ich traktowaniu. Opieka państwa musi, więc odróżniać się in plus od powszechnego
   zakresu świadczeń przez cały dalszy okres życia takiej osoby.

  Dotychczasowe zmiany i propozycje nie są ani wyjątkowe, ani specjalne. Nie
  zapewniają też godnego poziomu życia tak kombatantom jak i działaczom opozycji,
  mimo, że ustawa o działaczach opozycji… w zaledwie 4 lat swej żywotności
  nowelizowana jest już po raz trzeci.

  Działacze opozycji i osoby represjonowane są ostatnim pokoleniem, które skutecznie
  wywalczyło wolność Polsce.

  Nasze propozycje obejmują tych represjonowanych działaczy, którzy poświęcili
  swoje życie oddając wszystko, co mieli najlepsze dla Ojczyzny. Ujęcie propozycji
  naszych w ustawie nie będzie zapłatą za walkę o Polskę, lecz wyrównaniem strat,
  jakie ponieśli w tej walce.

  Nasze wnioski, więc nie dotyczą tych, co się dobrze mają, lecz tych
  represjonowanych, którzy żyją poniżej średniej krajowej płacy.

  Poniesione, materialne i zdrowotne straty należy zrekompensować do wysokości
  średniej płacy krajowej, aby stało się zadość sprawiedliwości społecznej.
  Uregulowanie problemu w ten sposób będzie w pełni wypełnieniem artykułu
  19 Konstytucji RP.

   Represjonowani z siebie najwięcej dali i za to najmniej otrzymują tzn. najniższe
  uposażenia rentowo-emerytalne.

   Nadszedł już najwyższy czas, aby Państwo Polskie rzetelnie wywiązało się
   z obowiązku i objęło opieką działaczy opozycji i osoby represjonowane
   z powodów politycznych i wypełniło w pełni wymagania zawarte w Konstytucji
   wobec nas, zapewniając wreszcie prawo i sprawiedliwość. My nie zawiedliśmy
   Polski i Polaków, a wręcz przeciwnie – zachowaliśmy się jak trzeba.

    Z dobrodziejstw suwerennej i niepodległej Polski korzystają wszyscy pozostali
   oprócz nielicznych ich dobrodziejów, osób represjonowanych. Oczekujemy, że
   obficie korzystający z tych dobrodziejstw, także „zachowają się jak trzeba”.

   Do tej pory uprzywilejowani są kaci opozycji i ich współmałżonkowie: sędziowie,
   bezpieka, aparat komunistyczny w tym żona Kiszczaka, a wcześniej Jaruzelska
   i agentura.
   Z budżetu państwa finansowane są organizacje antypolskie – my nie mamy
   możliwości i wsparcia działalności propolskiej.

   Bezpieka PRL nie odprowadzała składek na ubezpieczenie społeczne…
   Utrzymanie psa w schronisku wynosi miesięcznie ok. 1.800,- zł
   (patrz stenogram senacki - wystąpienie Janusza Olewińskiego:

   https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/przebieg,8122,1.html

   
https://nto.pl/ile-kosztuje-pobyt-a-w-schronisku-tyle-co-hotel-ze-spa/ar/4498731) 

 

   W 2015 r. w IPN odbyło się spotkanie działaczy opozycji z całego kraju
   (ok. 100 osób), na którym Zofia Romaszewska publicznie wystąpiła
   z propozycją przyznania dla opozycjonistów świadczenia w wysokości
   stanowiącej różnicę pomiędzy średnią płacą krajową brutto, a
   otrzymywanym świadczeniem. Zobowiązała się publicznie do zajęcia
   się tą sprawą osobiście i lobbowania tej propozycji w Sejmie wśród
   parlamentarzystów PiS. Mamy nadzieję, że w cztery lata po obietnicach
   zacznie je realizować.

              

              


      Nieco historii ws. ustawy:

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
     Czy rządzący zachowają się jak trzeba?

 
    Warszawa, 13 lutego 2019 r.

    Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz
    osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych
    osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego  - druk senacki nr 1035:
    (https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/) odbyło się
    w dniu 13 lutego br.

    Niestety, rząd nie popiera propozycji, co wyraził w-ce minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

    Stanowisko Stowarzyszenia przedstawił Janusza Olewiński:

   1.   W ustawie o działaczach opozycji... proponujemy, aby świadczenie pieniężne stanowiło różnicę
   pomiędzy średnią płacą krajową brutto, a otrzymywanym wynagrodzeniem
oraz aby ta kwota,
   te świadczenie ulegało zmianie przy każdorazowej zmianie wysokości wynagrodzenia i było
   waloryzowane.

   2.   Wnioskujemy o uwzględnienie w ustawie z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
   Ubezpieczeń Społecznych okresów internowania, uwięzienia, niewykonywania pracy przed
   dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych
oraz świadczenia pracy po 1956 r. na
   rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów
   obowiązujących, były zaliczone wymiarze podwójnym także przy obliczaniu wysokości
   emerytury lub renty i okresy, od których zależy przyznanie wysokości emerytury lub renty
   przeliczone
były według wskaźnika 1,3 % średniej płacy krajowej brutto.

    3.   Nasze propozycje konkretnych zapisów złożone zostały na ręce Marszałka Senatu.

Uwagi do senackiego projektu ustawy o działaczach opozycji…

(druk senacki nr 1059)

    1.   dodatek 10,- tylko dla represjonowanych, a przecież represje to nie tylko uwięzienie, internowanie,
opuszczenie kraju, pozbawienie pracy, ale też przenoszenie na gorsze warunki pracy, pozbawienie
awansu zawodowego, podwyżki, premii, nagród
, co skutkuje wegetacją całej rodziny do dnia
dzisiejszego, które nie miały i nie mają możliwości dochodzenia swoich praw do dnia dzisiejszego.

W uzasadnieniu do projektu ustawy nadmienione jest, że cała rodzina ponosiła skutki represji
i prześladowań. Jeśli jeden współmałżonek był represjonowany, to represje dotykały także
drugiego współmałżonka tym bardziej, jeśli był zaangażowany w działalność opozycyjną.

      Osoby te nie godziły się na wyjazd z kraju, klepali biedę, prześladowania i do dnia dzisiejszego żyją
w niedostatku.Takich osób jest oczywiście wiele.

      Nietrafne jest twierdzenie UdSKiR zawarte w piśmie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 7.01.2019 r., że przyznanie dodatku w wys. 10,- naruszy art. 19 Konstytucji, bo działacze będę mieli większe uprawnienia niż kombatanci. Jest to niezgodne ze stanem faktycznym, gdyż kombatanci otrzymują dodatek energetyczny 400,-zł, mają bezpłatne leki, ulgi na przejazdy, przechodzili na emeryturę w wieku 55 i 60 lat, rodzina po zm. kombatancie otrzymuje pomoc pieniężną, a współmałżonek uprawnienia. Art. 19 mówi o nie wegetacji, lecz o godnym poziomie przez cały
dalszy okres życia,
więc należy równać w górę, a nie w dół.

  2.   Proponowana kwota 200,-zł dla wdowy/wdowca w żaden sposób nie poprawi bytu takiej osoby, jak
nie poprawiła działaczowi opozycji suma 412,72zł. Natomiast powinna dotyczyć tylko tych osób,
które pozostawały w związku małżeńskim w okresie działalności i represji współmałżonka i
oczywiście nie były „TW”.

  3.   Stoimy na stanowisku, że ustawa powinna w 100% wypełniać art. 19 Konstytucji, co gwarantuje
przyjęcie złożonych przez nas wniosków do Marszałka Senatu. Prezentowane stanowisko uzgodnione
jest ze Stowarzyszeniem Kobiet Internowanych i innymi organizacjami skupiającymi działaczy
opozycji, które swoje poparcie przesłało i nadal przesyła na ręce Prezydenta RP, gdyż nie wiedzieli
o pracach nad ustawą w Senacie.


Proponowane w druku senackim nr 1059 zmiany niestety żadną miarą nie wypełniają art. 19
Konstytucji RP, który precyzyjnie zobowiązuje państwo polskie do
zapewnienia godnego
poziomu życia
osobom, które przyczyniły się do uzyskania upragnionej wolności i
niepodległości Polski oraz o wyjątkowym i specjalnym ich traktowaniu.
Opieka państwa
musi, więc odróżniać się in plus od powszechnego zakresu świadczeń.
Natomiast proponowane
zmiany nie są ani wyjątkowe, ani specjalne
. Nie zapewniają też godnego poziomu życia.

Fikcją jest w obowiązującej ustawie o działaczach opozycjiinaliczanie w podwójnej wysokości
      okresu działalności podziemnej do emerytury lub renty.

Mimo otrzymywanego świadczenia (412,72 zł) są osoby, które żyją w przytułkach, grzebią w
      śmietnikach żyjąc nadal w ubóstwie. Znane są nam przypadki popełnienia samobójstwa z powodu
      biedy i ubóstwa.
 

Niestety, po wejściu ustawy w życie poziom życia beneficjentów ustawy nie zmienił się. Kwota nieco
     ponad 400,- zł nie spowodowała poprawy bytu osób represjonowanych i ich życia na godziwym
     poziomie, co gwarantuje Konstytucja.


     Argumentacja, iż osoby represjonowane nie mogą mieć wyższych świadczeń niż kombatanci jest
     wręcz śmieszna. Kombatanci, jeszcze żyjący obrońcy Niepodległej winni posiadać najwyższe
     emerytury w RP
- nie datek w postaci 403,- zł, lecz kwotę 10-krotnie wyższą. Natomiast takie
     „przywileje” dla kombatantów jak: „pierwszeństwo dla umieszczenia ich dzieci w żłobku i przedszkolu,
     zakaz zwolnienia kombatanta z pracy czy zwiększenie mu urlopu wypoczynkowego” nie wymagają
     komentarza.


     Warto nadmienić, że sędziowie, którzy skazywali patriotów na kary więzienia za ich niezłomność w
     walce o niepodległość Polski, mimo, że są przestępcami w togach, otrzymują najwyższe emerytury
     w Polsce sięgające grubo ponad 10 tys. zł miesięcznie.


    Osoby represjonowane z powodu ubóstwa nie są w stanie uczestniczyćn w działaniach popierających
    słuszne wysiłki dobrej zmiany, wyłonionej w demokratycznych wyborach, na które to władze
    czekaliśmy wiele, wiele lat.


    Nie rozumiemy, dlaczego sprawujący tę władzę w niepodległej Ojczyźnie, tak niesprawiedliwie
    traktują swoich dobrodziejów, sami czerpiąc obficie wszelkie korzyści. Tym bardziej nie rozumiemy,
    kiedy
ok. 50% środków przeznaczonych na realizację ustawy o działaczach opozycji.. jest zwracana
    do budżetu państwa, jako niewykorzystana.


   To, jak będziemy potraktowani, przełożyć się może na sukces, albo porażkę w wyborach, bo swój głos
    mają też nasze dzieci i wnuki, nasi bliscy. A przeprowadzane sondaże nie są pocieszające.


   Stoimy na stanowisku, że nadszedł już najwyższy czas, aby Państwo Polskie rzetelnie wywiązało
   się z obowiązku i objęło opieką działaczy opozycji i osoby represjonowane z powodów politycznych
   i wypełniło w pełni art. 19 Konstytucji RP wobec nas, zapewniając wreszcie prawo i
   sprawiedliwość. My nie zawiedliśmy Polski i Polaków, a wręcz przeciwnie – zachowaliśmy się
   jak trzeba. Z dobrodziejstw suwerennej i niepodległej Polski korzystają wszyscy pozostali
   oprócz nielicznych ich dobrodziejów, osób represjonowanych.  Oczekujemy, że obficie
   korzystający z tych dobrodziejstw, także „zachowają się jak trzeba”.

 
Transmisja z posiedzenia Komisji:  od 32 minuty:

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,158,1,komisja-rodziny-polityki-senioralnej-i-spolecznej.html


 


                  
                  

                  
                  

                  

                  

               

 
Dnia 13 października 2017 r. Stowarzyszenie wystąpiło do min. J. Kasprzyka
  z wnioskiem o wniesienie poprawek i nowelizacji ustaw:


   I.     z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
        Społecznych.

W proponowanej nowelizacji chodzi o to, aby przy ustalaniu prawa do
      emerytury lub renty
okresy:

  1.
świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków
      zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących,
  2.
niewykonywania pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek
     represji politycznych

  3.  internowania, uwięzienia

 
  były zaliczone wymiarze podwójnym
także przy obliczaniu ich wysokości.
  Ponadto okresy, od których zależy przyznanie wysokości emerytury lub renty
 
przeliczone były według wskaźnika 1,3 % średniej płacy krajowej brutto.

  Działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane są nadal gorzej
  traktowani niż  funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa PRL.

  Jak dotychczas najwyższe uprawnienia i przywileje emerytalno-rentowe na stałe
  i dożywotnio w III RP otrzymuje ok.  40 tys. funkcjonariuszy Służby
  Bezpieczeństwa PRL i to przywileje bez względu na ich status materialny.
  Mimo, że nie opłacali składek na ubezpieczenie społeczne ich emerytury są
  o wiele wyższe niż otrzymują działacze opozycji i osoby represjonowane z
  powodów politycznych.

  Wolna i niepodległa Polska ma obowiązek konstytucyjny otoczenia specjalną opiekę
  i troską wszystkich działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane
 
(art. 19 Konstytucji), nie gorszy niż mają zagwarantowani kaci i oprawcy ze służb
  specjalnych PRL.

  Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 16.03.2011 r. (sygn.: K 35/08) potwierdził
  nadrzędną rolę Konstytucji nad innymi aktami prawnym tzn. że, art. 8 Konstytucji RP
  obowiązuje władze RP każdego szczebla.

II.   z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

  w art. 54 ust. proponujemy dodanie pkt. a) o brzmieniu:

  a) „Działaczowi opozycji antykomunistycznej oraz osobie represjonowanej
z powodów politycznych przysługuje prawo pierwszeństwa do środowiskowej
opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej
w wybranym przez osobę uprawnioną, rodzinę lub organizację zrzeszającą
działaczy opozycji i osoby represjonowane”.

 

  Niejednokrotnie na terenie zamieszkania działacza opozycji antykomunistycznej
  lub osoby represjonowanej nie ma odpowiedniego domu opiekuńczego (może być
  np. dom opieki dla osób uzależnionych lub o innych określonych schorzeniach).
  Nie należy traktować  uprawnionego przedmiotowo, lecz
umożliwić mu wybór
  miejsca pobytu tym bardziej, że domy kombatanta pustoszeją.

 
  III.   o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych
        z powodów politycznych z dnia 20 marca 2015r. z późn.:

   W ustawie tej postulujemy następujące zmiany:

   art. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

 1. Świadczenie pieniężne przyznaje się miesięcznie w wysokości stanowiącej
różnicę pomiędzy średnią płacą krajową brutto, a otrzymywanym
wynagrodzeniem
”.

 

 2.       Kwota świadczenia pieniężnego, o której mowa w ust. 1, ulega:

a)    zmianie przy każdorazowej zmianie wysokości wynagrodzenia;

b)    podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent –
od miesiąca, w którym jest przeprowadzona waloryzacja
.

  Naszym zdaniem w  tym przypadku nie będą potrzebne inne przywileje finansowe
  za wyjątkiem określonych w artykułach ustawy: 10, 12 i 13.


  Ustawy obejmujące działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osoby
  represjonowane z powodów politycznych winny wypełniać w 100 % wymogi
  art. 19 Konstytucji, który wyraźnie nakłada na państwo obowiązek otoczenia
  stałą, specjalną opieką i troską osoby, które na wcześniejszym etapie swojego
  życia aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość Polski i niepodległość
  ta została uzyskana w określonym procesie historycznym. Artykuł ten mówi o
  wyjątkowym traktowaniu osób
, które uczestniczyły w działaniach łączących się
  z użyciem siły choćby tylko przez jedną ze stron.


   Pomoc tym osobom, zgodnie z Ustawą Zasadniczą ma mieć wymiar specjalny
   i zapewniać stały i godny poziom życia, więc intensywność i opieka państwa
   musi odróżniać się In plus od powszechnego zakresu świadczeń.

   Intencją ustawodawcy winno więc być  świadczenie przez państwo polskie
   godnej satysfakcji materialnej dla tych osób zgodne Ustawą Zasadniczą.

   Uprawnionych działaczy opozycji stanowi nie więcej niż 10% uprzywilejowanych
   funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa PRL.

   Czerpiąc najlepsze wzorce od pokoleń wcześniejszych, to nasze pokolenie po 50
   latach okupacji hitlerowsko-sowieckiej dało Polsce wolność. Wszyscy czerpią
   z tego korzyści, ale tylko nieliczni o tę wolność walczyli.


    Styczeń 2018 r.     

      Deubekizacja na wyższych uczelniach: 

     https://www.polskieradio.pl/130/6257/Artykul/2000475,Dezubekizacja-na-uczelniach-Komentarz

     Patrz niżej: pismo do premiera - ministra:

                                                                                                               Siedlce, dnia 13.10.2017 r.

                                            Szanowny Pan
                                     Jarosław Gowin

                                     Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższeg
o

Nasza organizacja skupia w swoich szeregach liczne grono osób, które poświęciły życie i zdrowie
   swoje oraz swoich rodzin dla dobra umiłowanej Ojczyzny, czynnie uczestnicząc w zrywie o wolną
   i niepodległą Polskę, która została uzyskana w określonym procesie historycznym.

Czujemy się szczególnie upoważnieni do zabrania głosu w sprawie przemian ustrojowych, które od
   prawie 28 lat były i są hamowane oraz sabotowane przez wpływowe środowiska postkomunistyczne
   i lewackie powiązane z komunistycznymi służbami specjalnymi i ich agenturą.

Apelujemy do Pana Premiera-Ministra o podjęcie śmiałych decyzji wprowadzenia ustawowego
   zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk profesorskich na wyższych uczelniach i szkołach wszystkich
   szczebli przez byłych członków PZPR, w tym funkcjonariuszy służb specjalnych PRL i jej agentury.

Domagamy się ustawy, która jednym aktem prawnym anuluje wszystkie dyplomy nadane przez
   Akademię Spraw Wewnętrznych, Wyższą Szkołę Nauk Społecznych przy KC PZPR – późniejszą
   Akademię Nauk Społecznych, Wojskową Akademię Polityczną im. F. Dzierżyńskiego oraz dyplomy
   nadane obywatelom polskim przez odpowiedniki tych „uczelni” w Związku Sowieckim i krajach satelickich.

Oczekujemy na pilną lustrację środowiska naukowego i akademickiego poprzez pozbawienie
  tytułów naukowych tych, których prace doktorskie i habilitacyjne z lat 1944 – 1990 nie spełniały
  wymogów wysokiego poziomu naukowego, lecz jedynie komunistyczną propagandę i fałsze historyczne.

W związku z oczekiwaną prawdziwą reformą szkolnictwa wyższego przez środowiska akademickie,
    które nie przeszło żadnej konstruktywnej transformacji, zwracamy się z prośbą o przeprowadzenie audytu
    i lustracji uczelni wyższych również prywatnych. Feudalny anarchiczny układ komunistycznych konstrukcji
   zdobywania tytułów naukowych w tym schematu komunistycznych habilitacji  wpływa na patologiczną
   gloryfikację decydentów PRL –owskiej i PZPR-owskiej śmietanki wraz z szerzącym się nadal nepotyzmem.
   Obecna ustawa o habilitacjach, które powinny być całkowicie zniesione, również nie zadowala najzdrowszych
   intelektualnie elit naukowych, ponieważ nadal chroni decydentów i ich dzieci zasiadające w najwyższych
   gremiach naukowych.

Polskie patriotyczne środowiska akademickie są oburzone i wręcz zbulwersowane tym, że walcząc wraz
   z robotnikami o wolną Polskę, jako trzon narodu są nadal zakute w kajdany cichej aprobaty sowieckiego
  systemu szkolnictwa. Oburzającym jest fakt przyjmowania via Ukraina kadry profesorskiej do minimum
  kadrowego z dyplomami uczelni radzieckich, które to osoby infiltrują środowiska naukowe, a polscy naukowcy
  nie mogą przebić się przez ,,układ” i są zwalniani z pracy z powodu braku habilitacji.

      Jest to jedynie pretekst  do kontynuowania ,,wiodącej roli partii” na uczeniach. Fakt ten wpływa na
  przejmowanie najlepszych naukowców przez obce wywiady państw zainteresowanych rozkładem państwa
  o czym się mówi w kuluarach uczelni.

Wiedzą powszechnie znaną jest fakt, że ten stan rzeczy łącznie z nieprzemyślanym systemem Bolońskim
  na uczelniach już doprowadził do marginalizacji intelektualnej środowiska akademickiego i wtórnego
  analfabetyzmu na uczelniach polskich, a dalsze pogłębianie kryzysu szkolnictwa wyższego będzie katastrofą 
  dla przyszłości narodu. Dlatego też jako patrioci mający na uwadze dobro Polski zwracamy się o
  natychmiastowe i bezwarunkowe przeprowadzenia dogłębnej lustracji uczelni, które nadal są parasolem
  ochronnym byłych katów intelektualnych środowisk naukowych i oczyszczenia grona nauczycieli szkół
  wyższych kształtujących młodzież z obcych i wrogich Polsce osób.

Wnioskujemy lustrację i odebranie kierowniczych stanowisk na uczelniach i w palcówkach naukowych
   osobom z byłego aparatu SB, spec służb oraz aparatu PZPR. Ponadto domagamy się pozbawienia dyplomów
   z uczelni reżimowych takich jak Akademii Spraw Wewnętrznych, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC
   PZPR – późniejszej Akademii Nauk Społecznych, Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego
  oraz dyplomy nadane obywatelom polskim przez odpowiedniki tych „uczelni” w Związku Sowieckim i krajach
  satelickich.

Jest to warunek sine qua non przetrwania narodu i państwa polskiego. W przeciwnym razie
   zmanipulowani studenci,  a jest to ogromna rzesza podatnych na socjotechniki ludzi, wylegnie na ulice
   w czarnych i tym podobnych czarcich marszach doprowadzając do anarchii, co znamy z historii.
   Z poważaniem:

              Sekretarz Zarządu:                                      Przewodniczący Zarządu:

              /-/Ryszard Piekart                                            /-/Janusz Olewiński 


Propozycje do noweli ustawy o działaczach opozycji... na plenarne posiedzenie Senatu,
    które ma się odbyć w połowie miesiąca lipca 2016 r.

   Może jeszcze uda się coś "uszczknąć"... :

  1. Dotychczasowy zapis nazwy ustawy jest zbyt długi i nieprecyzyjny. Zmienić należy nazwę
      w tytule ustawy w poszczególnych artykułach. Zmiana nazwy w tytule ustawy i w jej
      poszczególnych artykułach nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji finansowych.

      Nazwa „weterani opozycji niepodległościowej” będzie natomiast korespondować
      z art. 19 Konstytucji RP, który mówi o weteranach walk o niepodległość wyraźnie
      stanowi o obowiązku państwa względem osoby
, która uczestniczyła w walce, a więc
      w działaniach łączących się z użyciem siły choćby tylko przez jedną ze stron do
      upragnionej wolności i niepodległości Polski (patrz: komentarze, Wydawnictwo
      Sejmowe 2007). A nikogo nie trzeba przekonywać, że ci ludzie walczyli o niepodległy
      byt naszej Ojczyzny z uzbrojonym po zęby przeciwnikiem. 
  2. W art. 2 ust. 1. ustawy po wyrazie „prowadziła” wykreśla się przecinek i dodaje wyrazy:
     „nieodpłatnie, bez pobierania wynagrodzenia”. Działaczem opozycji może być
     wyłącznie osoba, która nieodpłatnie, a więc z poświęceniem, ofiarnością i własnym
     kosztem prowadziła działalność na rzecz odzyskania niepodległego bytu Państwa Polskiego.
     Natomiast osoby, które pobierały wynagrodzenie nie były działaczami lecz wyłącznie
     najętymi pracownikami do wykonania określonej pracy.

  3. W art. 5.2. + „oraz organizacji zrzeszających działaczy opozycji i osoby
      represjonowane
” – chodzi uprawnienie do złożenia wniosku o uzyskanie statusu
     w przypadkach, kiedy działacz (weteran) osobiście nie jest w stanie tego uczynić.

  4. Art. 9.1. ustawy określić wysokość świadczenia na w wysokości „co najmniej
      średniej emerytury krajowej
”.

  5. Likwidacja kryteriów dochodowych.
  6. W art. 12 dodać na końcu zdania: „wybranym przez osobę uprawnioną, rodzinę
      lub
organizację zrzeszającą działaczy opozycji i osoby represjonowane”.
      Chodzi o przypadki, kiedy działacz (weteran) osobiście nie jest w stanie tego uczynić.

  7. W nowelizowanej ustawie po wyrazach „państwo zapewnia osobie uprawnionej poza
      kolejnością bezpłatną opiekę zdrowotną…” należy dodać „oraz leczenie sanatoryjno-
      uzdrowiskowe wraz ze zwolnieniem z opłat klimatycznych”.

  8. W nowelizowanej ustawie w miejscu gdzie mowa o urlopie działacza (weterana) dodać 
      nowy artykuł.: „Rozwiązanie z działaczem opozycji lub osobą represjonowaną
     z powodów politycznych stosunku pracy z przyczyn od niego niezależnych
     w okresie pięciu lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, może nastąpić
     jedynie za zgodą Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
     oraz Rady Konsultacyjnej
”.


   Wniesione poprawki w dniu 22 czerwca 2016 r. do Senackiej Komisji
   Rodziny 
do nowelizowanej 
ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach
   opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych

   (Dz. U. z 2015 r., poz. 693) – druk nr 59: 
 
   1.  W art. 7 wykreślić cały zapis, a dopisać: „Świadczenie i pomoc pieniężna
         przysługuje osobie, która uzyskała status Weterana opozycji niepodległościowej”.

 

   2.  W art. 15. ustęp 3 dopisać: „Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb,
        nie rzadziej jednak niż raz na kwartał”.


 
 3.  Dopisać nowy artykuł o treści: „Państwo zapewnia Weteranowi poza
        kolejką
dożywotnią, pełną opiekę zdrowotną i medyczną w publicznej
        służbie zdrowia
oraz leczenie sanatoryjno-uzdrowiskowe wraz ze
        zwolnieniem z opłat klimatycznych”.

  4.  Dopisać nowy artykuł o treści: „W przypadku śmierci Weterana przyznane
       świadczenie jest wypłacane dożywotnio
współmałżonkowi pod
       warunkiem,
że pozostawał z nim w związku małżeńskim w okresie
       prowadzenia przez niego działalności, o której mowa w ustawie i nie
       był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu
       przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej
       – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r.,
      Nr 63, poz. 424 z późn. zm.)
oraz, że współmałżonek takiego świadczenia
      nie otrzymuje z mocy niniejszej ustawy”.


                                             
Uzasadnienie

   
Faktyczna liczba beneficjentów ustawy na dzień 10 czerwca 2016 r. wynosi
   1254 osoby. Biorąc pod uwagę te dane Urzędu ds. Kombatantów i Osób
   Represjonowanych oznacza to, iż w przyszłości liczba uprawnionych wyniesie
   najwyżej kilka tysięcy osób. Stanowi to mniej niż 10% funkcjonariuszy SB
   otrzymujących wyjątkowe przywileje emerytalno-rentowe  nawet po tzw.
   przygotowywanej tzw. „obniżce” ich świadczeń.

    Nadmieniamy, że prawomocnym wyrokiem sądu twórców stanu wojennego
  uznano za „grupę przestępczą o charakterze zbrojnym”. Ich oficerom natomiast
  za ich przestępczą działalność wolna Polska proponuje ustawowo emerytury w
  wysokości 50% średniej płacy krajowej. Do tej grupy uprzywilejowanych należą
  także Komendanci Wojewódzcy MO skazani prawomocnymi wyroki „za zbrodnie
  komunistyczne będące zarazem zbrodniami przeciwko ludzkości
…”.

  Spotkania członków Rady Konsultacyjnej dwa razy w roku nie załatwi żadnej
  sprawy środowiska. Uważamy, iż proponowany zapis winien znaleźć się w ustawie,
  co usprawni działanie Rad i przyniesie konkretne owoce. Poprawka była wnoszona
  na posiedzeniu w dniu 15 czerwca br.

  Zapewnienie opieki medycznej dla nielicznej grupy weteranów nie obciąża budżetu
  żadnymi kosztami. Dotychczas z 1254 osób uprawnionych z turnusów
sanatoryjno-
  uzdrowiskowych korzysta od kilku do kilkunastu osób. Koszty więc z tego
  tytułu dla budżetu są wręcz symboliczne.

  Wdowy/wdowcy po weteranach otrzymując świadczenie nie obciążą budżetu,
  ponieważ otrzymywać będą świadczenie po współmałżonku.
  Niniejsza poprawka jest uzupełnieniem do wniosku przedłożonego przez senatora
  Rulewskiego. 

    
   W dniu 14 maja 2016 r. Stowarzyszenie skierowało do Senackiej Komisji
   Ustawodawczej pismo następującej treści:
    
    
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji
   antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U.
   2015 r., poz. 693) wnosimy o uwzględnienie w projekcie ustawy następujących zmian:

  -  zmianę nazwy w tytule ustawy na: „o weteranach opozycji niepodległościowej”
     oraz zmian nazwy w: art. 1, art. 2 pkt. 1, art. 3, art. 4, art. 5 pkt.1. 2. 6, art. 6 pkt. 1,
     2 akapit 2), pkt. 3, art. 7, art. 14, art. 15 pkt. 1, 4 akapit 1), 2), 3), 4), art. 18 akapit
     25c), art. 19, art. 20, art. 21 akapit 5a);

  -  w art. 2 ust. 1. po wyrazie „do dnia” skreśla się wyrazy „4 czerwca 1989 r.”, a dodaje
     wyrazy: „31 lipca 1990 r.” oraz po wyrazie „prowadziła” wykreśla się przecinek
     i dodaje wyrazy: „nieodpłatnie, bez pobierania wynagrodzenia”;

  -  w art. 3 akapit 1) litera a) po wyrazie „1956” skreśla się datę „1989”, a dodaje „1990”;

  -  w art. 4 akapit 1) po wyrazach „przed dniem” skreśla się datę „4 czerwca 1989”,
     a dodaje „31 lipca 1990”;

 -  w art. 9 ust. 1. po wyrazach „Świadczenie pieniężne przyznaje się miesięcznie
    w wysokości” wykreśla się cyfrę „400 zł”, a dodaje wyrazy „co najmniej średniej
    emerytury krajowej”
oraz w pkt. 4 po wyrazach „przyznaje się na” wykreśla się
    wyrazy „okres 12 miesięcy”, a dodaje wyraz „stałe” oraz wykreśla się pkt. 5, 6;

 -  w art. 11 wykreśla się zapisy dotyczące progów dochodowych;

 -  w art. 13 po wyrazach „Samorząd terytorialny” wykreśla się wyraz „może”, a dodaje
    wyrazy „ma obowiązek”;

 -  w art. 15 pkt. 1 po wyrazach „działające przy” wykreśla się wyrazy „zarządach
    wojewódzkich
”, a dodaje wyraz „wojewodzie” oraz w pkt. 2 po wyrazie
    „powołuje” wykreśla się wyrazy „zarząd województwa”, a dodaje „wojewoda”.


                                                         Uzasadnienie

  Dotychczasowy zapis nazwy ustawy jest zbyt długi. Nazwa „weterani opozycji
  niepodległościowej” będzie natomiast korespondować z art. 19 Konstytucji RP,
  która mówi o weteranach walk o niepodległość.

  Mając na względzie ustalenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego (SK 35/08) należy
  stwierdzić, że posługiwanie się w omawianych projekcie datą 4 czerwca 1989 r.
  jako dacie po której nie ma represji jest całkowicie sprzeczne ze stanem faktycznym.


 W wymienionym wyroku TK ustalił następujące fakty:

 a) od dnia 4 czerwca 1989 r. (tak samo jak i wcześniej) aż do wydania wyroku
    w 2011 r. w obiegu prawnym funkcjonowały nielegalne przepisy o stanie wojennym,

 b) od dnia 4 czerwca 1989 r.(tak samo jak i wcześniej) aż do wydania wyroku w 2011 r.
   ofiary represji politycznych z okresu stanu wojennego były pozbawione konstytucyjnych
  praw i wolności. Z powyższych faktów wynika, że od dnia 4 czerwca 1989 r.
  osoby represjonowane w stanie wojennym były nadal represjonowane
  i dyskryminowane prawnie, gdyż zostały pozbawione konstytucyjnych praw i wolności,
  i nie mogły skutecznie dochodzić swych roszczeń.


  Wszystkie te fakty są już faktami historycznymi, potwierdzonymi wyrokiem Trybunału
  Konstytucyjnego, a więc mającego moc dokumentu urzędowego w odniesieniu do
  ustalonych faktów. Nikt tego stanu rzeczy nie jest w mocy anulować lub zmienić.
  I jeszcze cytat z wymienionego orzeczenia TK:

 "3.7.4. Trybunał Konstytucyjny docenia działania ustawodawcy zmierzające
   do łagodzenia skutków, które wywołało stosowanie prawodawstwa stanu
   wojennego...”.

  Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 16.03.2011 r. (sygn. K 35/08) uznał za
  nielegalne Dekrety stanu wojennego stwierdzając m.in. że „wydanie tego orzeczenia
  było konieczne dla ochrony i w interesie wszystkich podmiotów konstytucyjnych
  wolności i praw. Zapewnienie w ustawie skutecznej ochrony tych praw do tej pory
  nie było możliwe bez wydania tego orzeczenia”
oraz potwierdził „nadrzędną rolę
  Konstytucji”.

  W podobnym tonie wypowiedzieli się rzecznik Praw Obywatelskich w dniu 2.04.2009 r.,
  Prezes IPN dnia 12.05.2009 r. i prof. dr hab. W. Wróbel karnista z Uniwersytetu
  Jagiellońskiego w pismach skierowanych do TK.

  Właściwą datą jest dzień 31 lipca 1990 r. zakreślony w znowelizowanej ustawie
  o IPN z dnia 29.04.2016 r.

  Weteranem opozycji niepodległościowej może być wyłącznie osoba, która
  nieodpłatnie, a więc z poświęceniem, ofiarnością i własnym kosztem prowadziła
  działalność na rzecz odzyskania niepodległego bytu Państwa Polskiego. Natomiast
  osoby, które pobierały wynagrodzenie nie były działaczami lecz wyłącznie najętymi
  pracownikami do wykonania określonej pracy.

  Obecna wysokość świadczenia w kwocie 400,-zł jest poniżająca dla weteranów
  i uwłaczająca ich godności. Warto nadmienić, że proponowane jest przez resort MSW
  obniżenie emerytur SB do wysokości średniej emerytury krajowej. Utrzymanie w
  mocy wysokości świadczenia dla weteranów opozycji niższej niż dla funkcjonariuszy
  SB jest dyskryminacją tych pierwszych. Marszalek senior Kornel Morawiecki w dniu
  22 kwietnia 2016 r. na spotkaniu Szefa Urzędu ds. kombatantów i Osób
  Represjonowanych z przedstawicielami organizacji skupiających działaczy opozycji
  niepodległościowo-solidarnościowej wyraził opinię, że świadczenie dla SB winno być
  mniejsze od średniej krajowej, a dla weteranów opozycji większe od tej średniej.

  Ponieważ do dnia 20 kwietnia 2016 r. status działacza opozycji uzyskało 1007 osób
  w skali kraju, więc obciążenie dla budżetu państwa będzie znikome. Zniesienie
  więc progów dochodowych jest całkowicie zasadne, a świadczenie winno być
  przyznane na stałe.

  Samorząd terytorialny wg. obecnego zapisu w ustawie nie jest zobowiązany
  do udzielania jakiejkolwiek pomocy. Proponowana zmiana a art. 13 wymusza
  na samorządach zainteresowanie się środowiskiem byłej opozycji. Należy
  uwzględnić m.in. takie udogodnienia jak: bezpłatną pełną opiekę zdrowotną,
  pierwszeństwo w uzyskaniu skierowania na turnusy rehabilitacyjno-sanatoryjne,
  ze zwolnieniem z opłat klimatycznych. W razie zaistnienia potrzeby pierwszeństwa
  do środowiskowej opieki socjalnej, w tym do uzyskania miejsca w domu pomocy
  społecznej zgodnie z wolą osoby zainteresowanej.

  Realizacja ustawy należy do administracji państwa, więc wojewódzkie Rady
  Konsultacyjne winny być usytuowane przy Wojewodzie. Zapewni to sprawniejsze
  działanie Rad.

  Dobra nowela ustawy przyczyni się do wypełnienia art. 19 Konstytucji RP, będzie też
  zgodna z tradycją i nakazem moralnym, które nakładają na władze RP wszystkich
  szczebli obowiązek otoczenia szczególną troską i opieką tych wszystkich, którzy
  z poświęceniem walczyli o wolną i niepodległą Polskę.    
Siedlce, luty 2016 r.
   
    Od dłuższego czasu trwa "debata" wśród weteranów opozycji niepodległościowej
    o ewentualnej wysokości Honorowej Renty w ewentualnej przyszłej ustawie.
    Jedni mówią o kwocie najniższej emerytury (bo przyzwyczaili się do biedy i
    chyba nie potrafiliby się odnaleźć w innej sytuacji), inni o średniej
    krajowej, natomiast projekt ustawy o Weteranach opozycji... (autorstwa Grupy
    Roboczej) mówi o 50% śr. krajowej.

   Pytanie należy postawić zasadnicze: dlaczego działacze opozycji tak uparcie nisko
   się cenią? -  bo może mają kompleks niższości wobec SB-eków.
   Otóż przeciętna emerytura SB-ecka to dziś  6-7 tys. zł.

  Do ewentualnej nowej ustawy mamy następujące propozycje:

1.          ustawa winna dotyczyć weteranów opozycji niepodległościowej, a nie
antykomunistycznej. Antykomunistami byli m. in: Kuroń, Geremek, Wałęsa,
Wachowski, Borusewicz, Michnik. Nie mieli oni nic wspólnego z walką o
niepodległą i suwerenną Polskę. Sytuacja dzisiejsza podobna jest do tej z
okresu okupacji: wówczas też były dwie formacje - AK i AL - które walczyły z
okupantem. Jednak ich cele były diametralnie rozbieżne: jednym chodziło o
niepodległą i suwerenną Ojczyznę, a drugim wyłącznie o przejęcie władzy za
każdą cenę.

Dzisiaj widzimy gołym okiem, o co chodziło tak ładnie zwanej "opozycji
demokratycznej"...
Można postawić retoryczne pytanie: czy w systemie totalitarnym może istnieć
coś takiego jak "demokratyczna opozycja" działająca w podziemiu?


2.      Weteranem opozycji niepodległościowej może być osoba, która (oprócz
spełnienia określonych kryteriów) nie pobierała wynagrodzenia za pokojową
walkę o niepodległą i suwerenną Polskę. Takie kryterium znacznie ograniczy
beneficjentów ustawy.  A pamiętamy, że w opozycji tłoku nie było!!!
Natomiast pobierający wynagrodzenie nie byli "działaczami", a tym bardziej
nie są "weteranami", lecz zwykłymi najemnikami do wykonania określonej pracy
za wynagrodzeniem Tę pracę wykonywali, ale nie z pobudek patriotycznych
(patrz wypowiedź posła Borowczaka:

http://internowani-represjonowani.pl.tl/Projekty-ustaw.htm

3.    Honorowa Renta winna być w określonej w ustawie kwocie np. 6,5 tys. zł
rokrocznie waloryzowana.

Jeśli zatem weteran pobiera np. 1.500,- zł, to otrzyma wyrównanie 5.000,- zł.
Jeżeli natomiast pobiera 8.200,-zł to wówczas nic nie otrzyma, chyba,
że zrezygnuje z jednej, a wybierze drugą (w tym wypadku niższą).


4. Uprawnienia winny objąć także współmałżonków pod warunkiem,
że
współmałżonek nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa
państwa, wspierał współmałżonka i wspólnie z nim prowadził gospodarstwo
domowe.

5.  Pozostałe kryteria i "przywileje" to te określone: w ustawie z 20 marca 2015r.,
uzupełnione o zawarte w projekcie Grupy Roboczej oraz w ustawie o kombatantach.
  Sejm.
  6 marca 2015 r.: wpolityce.pl: ustawa z polecenia Sikorkiego marszałka do zamrażarki?
http://wpolityce.pl/polityka/236306-co-sie-dzieje-z-ustawa-o-pomocy-ofiarom-represji-w-prl-czy-sikorski-ja-zamraza-posel-po-jestem-zaniepokojony-nasz-wywiad


  4 lutego 2015 r. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny uchwaliła projekt ustawy dla
   represjonowanych. Podczas obrad Komisji pod jej adresem padło dużo gorzkich słów 
   Poseł PO Borowczak replikując powiedział m.in.: „…działaczom, którzy byli przy korytach
  (związkowych)… solidnie płaciliśmy za działalność w podziemiuPo 1989 r. nie
  rozliczyliśmy się
(tzn. Borowczak i jemu podobni) z funduszy, które otrzymywaliśmy
  z  Zachodu, a to były duże fundusze. Dziś, kto mówi, że stracił na działalności w
  podziemiu, to mówi nieprawdę, bo wypłacaliśmy
(b. godziwe) pensje…”.
  Na temat pobiera pieniędzy za działalność w pdziemiu patrz zakładkę
 "Biuletyn wojenny".

  Relacje z obrad Komisji sejmowej z dnia 4 lutego: 

  http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#0472536B62346C32C1257DDB003CB8A0
  Teraz projekt ma trafić pod obrady Sejmu najprawdopodobniej 18 lutego.
  Z kuluarowych wypowiedzi przew. Komisji Sł. Piechoty i w-ce marszałka Senatu Jana
  Wyrowińskiego Sejm uchwali ustawę i wejdzie ona w życie z dniem 1 czerwca
  2015 r. Wg. ich wypowiedzi, politycy PO przewidzieli równiez wnszenie poprawek, ale to
  wg. zapewnień ww.  reprezentantów PO nie wstrzyma dnia obowiązywania ustawy.
  Szacowna Komisja całkowicie zignorowała poprawki wnoszone przez organizacje
  represjonowanych.
  Na marginesie nalezy dodać, ze wg. ww. parlamentarzystów, jak oni się napracowali
  (przez 25 lat), aby wypocić taki  bubel prawny.
   
   Po wielomiesięcznej "uzasadnionej" przerwie w dniu 22 stycznia 2015 r.  wznowiono
  prace Nadzwyczajnej Komisji nad projektem ustawy dla weteranów opozycji. 

  Komisja przedlożyła kolejny projekt, a dokładnie ten sam, ale solidnie  okrojony.
  Nasze środowisko miało możliwość wypowiedzenia się przy omawianiu poszczególnych
  artykułów ustawy.
  Padło bardzo wiele krytycznych słów poda adresem posłów i ich propozycji.
  Jednak Komisja głosów samych  zainteresowanych wogóle nie brała pod uwagę
  i głosowała tak, jak im zaproponowano w projekcie. W związku z  powyzszym
  represjonowani postanowili więcej głosu nie zabierać. Bardzo szybko "szacowna"
  Komisja przegłosowała wszystkie zapisy i przyjęta  projekt ustawy.
  Przewodniczący Komisji Jan Piechota powiedział: "podstawową nagrodą, zasadniczą
  nagrodą dla tych wszystkich, ktorzy walczyli o wolność jest właśnie ta wolność
",
  co  potwiedził Rulewski. Słowa te wywołały oburzenie  zebranych.
  W końcowej fazie posiedzenia Janusz Olewiński zapytał, jak uchwalony projekt ustawy
  ma się do Konstytucji  RP oraz czy dobrodzieje uszczęśliwiający nas takim "ekstra
  rozwiązaniem" (co zostało przez wypowiedziane m.in. przeprzewodniczącego Piechotę
  i Rulewskiego) chcieliby, aby oni w taki sam spoób zostali potraktowani?
  Odpowiedzi na te proste pytania nie uzyskano.
  J.Olewiński zaproponował opozycjonistom pozostanie na sali w celu podjęcia dalszych
  kroków. Ustalono, ze nie będą  składane protesty, przygotowane zostanie spotkanie
  w IPN w sprawie projektu ustawy, zajęcia stanowiskszych  wyborów prezydenckich
  i parlamentarnych.
  Wobecnej sytuacji - z uwagi na brak jakichkolwiek rozwiązań legislacyjnych -
  represjonowani nie  mają zadnych praw. Nalezy więc czekać na uchwalenie ustawy.
  Natomiast po jej uchwaleniu zajmiemy się sprawdzeniem  zgodności zapisów ustawy
  Konstytucją i prawami człowieka.
  W kuluarach J. Olwiński zapytał przewodniczącego  Komisji posła Pichotę, co dalej
  będzie z projektem ustawy. Uzyskano odpowiedź, ze 4 lutego sejmowa Komisja
  Polityki  Społecznej i Rodziny uchwali projekt, który juz 6 lutego znajdzie się pod
  obradami Sejmu, który też go uchwali. Następnie projekt przejdzie do Senatu i po
  uchwaleniu przekazany zostanie do Prezydenta. Ustawa ma wejść w  życie od dnia
  1 czerwca 2015r.
  Zapisy projektu ustawy stanowią o pomocy finansowej osobie samotnej, której dochód
  nie przekroczy kwoty 1014,-zł,   a w przypadku rodziny to wówczas, gdy na osobę do-
  chód nie przekroczy kwoty 845,- zł. Można będzie wówczas otrzymać 400,-zł na 12 m-cy.

 Patrz relacje: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=26FD314128777FE4C1257DCC005B38EC

 

  

 Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych całkowicie
  identyfikuje się z treścią powyzszego oświadczenia.  
W dniu 8 lipca 2014 r. w Sejmie odbyło się spotkanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (relacje: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=A5D642BE549BC28DC1257D0900298F32
  Zarząd Stowarzyszenia do dnia 27 czerwca 2014 r. opracował uwagi do senackiego projektu ustawy o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
(druk nr 2137): 
 
  
 
   
     


Posiedzenie sejmowej Komisji Polityki spolecznej i Rodziny w dniu 7 maja 2014 r :
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=DBE65FBD4DEA3549C1257CC90031FCE2). 
Janusz Olewiński zaapelował do przedstawicieli organizacji represjonowanych, którzy  w dniach 10 i 11 maja 2014 r. spotkali się na Jasnej Górze o przygotowanie uwag i propozycji do senackiego projektu ustawy (druk sejmowy 2137) i liczne uczestniczenie w posiedzeniach Nadzwyczajnej Komisji
 
Aby zapoznać się z senackim projektem ustawy należy wejść na stronę sejmu, a dokładnie Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i otworzyć druk sejmowy 2137.

Pozdrawiam, Janusz Olewiński

Styczeń 2014 r.

 Z przykrością informujemy, że Senat nie stanął na wysokości zadania i dnia 30 stycznia uchwalił żałosną ustawę dla weteranów opozycji antykomunistycznej: (http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-778_2-2013/$file/7-020-778_2-2013.pdf
Senat przyjął, że beneficjentami ustawy będzie „nie więcej, niż 10 tysięcy osób”. Oznacza to, że ok. 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej (dobrze wcześniej prosperujących) doprowadzono do nędzy i ruiny materialnej na skutek represji politycznych w PRL i następnie w wyniku dyskryminacji przez okrągłostołowy układ III RP.

 Patrz również: www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/.../4571/.../217uw_egz_6.pdf
 

                                                                                                                        Styczeń 2014 r.
I.
 Z końcem miesiąca stycznia 2014 r. w Senacie zakończyly się prace nad projektem ustawy „o pomocy dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych”.
W wyniku krytyki środowisk niepodległościowych w projekcie zmieniono kryteria udzielania pomocy, podwyższając progi:
a) dla osoby samotnej - ok. 2000 zł,
b) dla rodziny - ok. 1250 zł na osobę,
c) pomoc losowa – o próg 2500 zł.
Pomoc wg. projektu senatorów PO ma być udzielana w wysokości najniższej emerytury (waloryzowanej) tj. kwoty 831,15 zł przez co najmniej 12 miesięcy, niezależnie od zmienionych progów. Po roku wniosek się ponawia.
Osoby, które przekraczają progi, ale nie więcej niż do poziomu 2500 zł /osobę  uzyskują połowę najniższej emerytury.
Projektowana ustawa zawiera także zapis, że świadczenia przysługują również wdowom i wdowcom po członkach opozycji antykomunistycznej i prześladowanych.
Projekt zakłada, że ustawa ma wejść w życie od 1.06.2014 r.
Podobno przewidziane są w Senacie dalsze poprawki m.in. jednorazowe świadczenie, niezależne od kryteriów socjalnych: 5000 zł, a dla wdowy i wdowca: 2500 zł., a także sporządzenie krajowej listy opozycji antykomunistycznej.
Pan senator Rulewski jest tak zadowolony, że stwierdził: „w mojej opinii ten kształt ustawy przekracza standardy osiągnięte w krajach bloku komunistycznego… Można rzec nawet, że przekracza poziom pomocy uzyskiwanej przez kombatantów” (czytaj zamiast: pomocy – jałmużny dla kombatantów. Patrz niżej: list do Urzędu ds. Kombatantów).
Poważne nasze zaniepokojenie budzi tworzenie Wojewódzkich Rady Konsultacyjnych z osób odznaczonych „Krzyżem Wolności I Solidarności”, a nie ze środowisk represjonowanych i antykomunistycznych do opiniowania wniosków.
Może okazać się, że wnioski opiniować będą osoby prominentne, ale nic nie mające wspólnego i nie znające środowiska niepodległościowo-antykomunistycznego.
Niezależnie od powyższego apelujemy już dziś o informowanie się wzajemne o ww. ustawie i przygotowanie dokumentów, które niezbędne będą do złożenia wraz z wnioskiem w Urzędzie ds. Kombatantów.

II.
W związku z nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego(druk senacki nr 590) do Komisji Ustawodawczej Senatu w dniu 20 marca 2014 r. Stowarzyszenie przesłało następującą opinię:
1.     Akceptujemy propozycję przedłożoną przez Komisję Ustawodawczą dotyczącą objęcia ustawą działaczy karnie wcielanych do wojska w okresie stanu wojennego.
2.     Postulujemy uzupełnienie projektu o następujący zapis:
Art. 1. W ustawie z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.1)) po art. 8a. 1. dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
Od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę przysługuje ponadto współmałżonkowi/współmałżonce osoby internowanej i więzionej, jak i każdej osobie zwolnionej z pracy i która nie mogła przez okres co najmniej 6 miesięcy podjąć zatrudnienia, co było równoznaczne z utratą środków do życia dla siebie i rodziny oraz osoby pozbawionej możliwości awansowania.
Współmałżonek /współmałżonka osoby represjonowanej musiał/a pozostawać z ww. osobą w związku małżeńskim w okresie prowadzenia przez tę osobę działalności, o której mowa w ustawie i pod warunkiem, że współmałżonek/współmałżonka nie był/a pracownikiem lub współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007r., Nr 63, poz. 424 z późn. zm.).
Odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę również przysługuje osobie cyklicznie zatrzymanej, inwigilowanej, wobec której prowadzono działanie operacyjne, nad którą znęcano się psychicznie, moralnie i fizycznie poprzez: zatrzymania, rewizje, zastraszanie, inwigilację, pobicia, szantaż, degradację w pracy i życiu społecznym oraz nękanie rodziny i która na skutek prześladowań doznała różnych szkód osobistych i strat materialnych. 

                                           Uzasadnienie
„Do 1989 r. „siłę wyższą” stanowiły restrykcje stanu wojennego w odniesieniu do roszczeń związanych z naruszaniem prawa z pobudek politycznych przez funkcjonariuszy państwowych”. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11.02.1997 r. (II CKN 78/96, niepublikowany). Także „na przeszkodzie dochodzenia roszczeń za szkody poniesione w stanie wojennym stał - i nadal stoi - niezależny od naszej woli, wywołany uwarunkowaniami politycznymi, obiektywny stan o powszechnym zasięgu oddziaływania, a mianowicie stan woli
politycznej. Stan ten
porównywalny jest ze stanem siły wyższej uniemożliwiający uprawnionemu dochodzenie swych roszeń przed sądem lub innym organem i w konsekwencji powodującym zawieszenie biegu przedawnienia” (uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z 26 października 2007 r., III CZP 30/07, orzeczenie Sądu Najwyższego: z 11.10.1996 r., III CZP 76/96, OSNC 1997/2/16). Sąd Najwyższy w ww. orzeczeniach stwierdził, że „w każdej sprawie o roszczenie odszkodowawcze oceniane na podstawie prawa cywilnego – jeśli podniesiono zarzut przedawnienia – sąd powinien rozważyć, czy nie zachodziła przeszkoda powodująca, że przedawnienie nie rozpoczęło biegu albo że bieg ten uległ zawieszeniu, gdyż daje ku temu podstawę znane prawu cywilnemu unormowanie zakładające, że bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu m.in. wówczas, gdy z powodu siły wyższej nie można skutecznie dochodzić roszczeń”.
Ponadto art. 417 par. 1 kc stanowi, że „jeśli szkoda wyrządzona została przez wydanie aktu normatywnego – a takim był Dekret stanu wojennego obowiązujący do dnia 25.10. 2002r. - jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu z konstytucją…”. Niezgodność tę orzekł TK w dniu 16.03.2011 r.
Niemożność skutecznego dochodzenia roszczeń jest nie jest subiektywnym przekonaniem, lecz faktem, ponieważ osoby poszkodowane z pobudek politycznych występowały z roszczeniami, ale ich roszczenia - bez względu na termin jego złożenia - uznawano za przedawnione, czego potwierdzeniem jest m.in.:
1.      wyrok Sądu Wojewódzkiego w Elblągu: IC 45/98 z 14.05.1998 r.;
2.        wyrok SA w Gdańsku: I ACa 763/98 z 21.10.1998 r.;
3.       wyrok S. O. (w. karnego) w Siedlcach: II 2 Ko 157/99/0 z 4.11.1999 r.;
4.       wyrok Sądu Wojewódzkiego w Koninie z 6.11.1998 r.: II Ko 245/98 „O”;
5.       wyrok SA w Poznaniu z dnia 18.02.199 r.: II Aka 440/98;
6.       wyrok S. O. (w. cywilnego) w Siedlcach: I C 171/00 z 17.11.2000 r.;
7.       wyrok SN sprawa o sygn.: III KKN 336/99 z dnia 4.12.2000r.;
8.       wyrok S.A. w Lublinie sprawa o sygn.: I CA 100/01 z dnia 11.04.2001 r., gdzie sąd uznał, że termin przedawnienia upłynął w czerwcu 1992 r.;
9.       wyrok SN z dnia 10.5.2001 r.: V KKN 441/99;
10.   wyrok S.O. w Siedlcach sygn: C 507/00 z 13.07.2001 r.;
11.   wyrok IV CKN 629/00 z 16.02.2002 r. SN (str. 6) stwierdzający, że Polska nie jest państwem prawnym z powodu niechylenia dekretu o stanie wojennym (dowód w aktach sprawy);
12.   Postanowienie Sądu Okręgowego w Siedlcach sygn.: II 2 Ko 13/07/UN z dnia 22.02.2007r.;
14.   wyrok SO: II Ko 118/08 z dnia 3.04.2008 r.;
15.   wyrok SA w Białymstoku: II AKz 148/08 z dnia 9.05.2008 r.
16.   wyrok SO w Krakowie z dnia 10.11.1992r. , sygn. akt: I C 357/99);
17.   wyrok Sąd Apelacyjny w Krakowie o sygn. akt: IACa 1056/00);
18.   pismo informujące o wycofaniu pozwu z Sądu Cywilnego w Warszawie (sygn. akt: XXIV C 667/11) z uwagi na oddalanie przez sądy pozwów z powodu przedawnienia(złożone do stowarzyszenia);
19.   pismo p. Moniki Marii Brzezińskiej z dnia 8.03.2012 r. o zaniechaniu złożenia pozwu o zadośćuczynienie z powodu niesłusznego oddalania pozwów przez sądy z powodów przedawnienia (złożone do stowarzyszenia);
20.   wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach o sygn. akt: I C 41/09 z dnia 18.07.2011r.;
21.   wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt: I C 32/10 z dnia 26.08.2011r.;
22.   wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach o sygn. akt: I C 1215/08 z dnia 22.11.2011r.;
23.   wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie o sygn. akt: I ACa 582/11 z dnia 19.12.2011r.;
24.   wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach o sygn. akt: I C 606/11 z dnia 15.02.2012 r.;
25.   wyrok SN, sygn. akt: IV CSK 202/12 z dnia 12.07.2012r.;
26.   wyrok S.A. w Lublinie, sygn. akt: I ACa 326/12 z dnia 5.09.2012r.;
27.   wyrok SO w Siedlcach IC 1216/08 z dnia 20.03.2013 r.;
28.   wyrok SA w Lublinie I ACa 635/13 z dnia 9.01.2014 r.;
29.   pismo Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości o sygn.: P. I. 427/239/01 z 26.02.2001 r. stwierdzające się, że represje były legalne, gdyżdekret stanu wojennego był legalny;
30.   pismo Kancelarii Senatu Biura Informacji i Dokumentacji: BiD/DIPE-132-24681/2/02/EK z 1.08.2002 r. stwierdzające, że w aktualnie obowiązującym w Polsce prawie brak jest aktów prawnych, na podstawie których można żądać od Państwa zadośćuczynienia za represje polityczne;
31.    pismo Komendanta Głównego Policji znak: PP-1992/1682/1036/07/KA z dnia 25.09.2007r. informujące o legalności dekretu stanu wojennego.
Ufamy, że skoro Rzeczpospolita Polska jest państwem prawa, i że wszyscy – zgodnie z art. 31 ust. 2 Konstytucji RP – są wobec prawa równi, regulacjami wyżej przewołanej ustawy, będą również objęte ww. osoby w tym te, które po 13 grudnia 1981 r. zostały pozbawione środków utrzymania, nie mówiąc już o prawie do wykonywania zawodu, tylko dlatego, że włączyły się czynnie w nurt walki o niepodległy byt Polski. 
Nasz wniosek ma swoje umocowanie w art. 19 Konstytucji RP, który stanowi, że „Rzeczpospolita otacza specjalną opieką ludzi, którzy walczyli o niepodległość Polski…”.Konstytucja nakłada obowiązek i wymusza na władzach Rzeczypospolitej „otoczenie specjalną opieką osób, które walczyły o wolną Polskę…”. Artykuł ten mówi wręcz „o odstępstwie i wyjątku od ogólnej zasady przyjętego równego traktowania obywateli”, dlatego podkreśla „wyjątkowe i specjalne traktowanie osób, które przyczyniły się do uzyskania upragnionej wolności i niepodległości Polski”. Przepis ten gwarantuje i narzuca „obowiązek państwa względem osoby, która na wcześniejszym etapie swojego życia aktywnie uczestniczyła w walce o niepodległość i niepodległość ta została uzyskana w określonym procesie historycznym - osoba ta uczestniczyła w walce, a więc w działaniach łączących się z użyciem siły choćby tylko przez jedną ze stron do upragnionej wolności i niepodległości Polski” (por.: Komentarze, Wydawnictwo Sejmowe 2007).
III.
Od dnia 1.01.2014 r. weszła w życie ustawa „o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeniach Społecznych”, która:
a) uznaje jako okresy składkowe pozostawanie bez pracy osób prześladowanych z przyczyn politycznych, począwszy od 1956 r. do 1989r., wskaźnik przeliczeniowy wynosi 1.3. (Do tej pory osoby, które nie udokumentowały pracą
lub działalnością, zwłaszcza w strukturach NSZZ „Solidarność”, a były z powodów jw. prześladowane, uzyskiwały prawo do emerytury, w którym okresy pozostające poza pracą przeliczano wskaźnikiem 0.7);
b) kasuje ograniczenia 5 lat zaliczanych do okresów nieskładkowych;
c) z powodu jak wyżej umożliwia przejście na emeryturę bez potrzeby wydłużania pracy z powodu niedostatecznego jej stażu.
Przykład: pracownik zwolniony z pracy z przyczyn politycznych i pozostający na bezrobociu 4 lata, który otrzymywał płacę w wysokości średniej krajowej, otrzyma podwyżkę emerytury 74 zł. Przy ośmiu latach bezrobocia - 212,- zł.
Oczywiście, najwięcej (ok. 40 zł/m-c) otrzyma ten, który najdłużej pozostawał bez pracy.
Każda sprawa ma jednak charakter indywidualny.
Wniosek do ZUS wymaga uprzedniej decyzji Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych, stwierdzającej fakt prześladowania.
ZUS i KRUS przeliczają emerytury tylko na podstawie złożonego wniosku. Apelujemy o szerokie informowanie osób represjonowanych.


                                                                                      Siedlce, dnia 31.12.2013 r.
 
Urząd ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych
Warszawa

            Zwracamy się z prośbą o przygotowanie nowelizacji ustawy z dnia 24.01.1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tzw. ustawy kombatanckiej).  
Wymieniona ustawa jest komunistycznym reliktem rodem z PRL-u. Jej treść jak i uprawnienia są żałosną jałmużną poniżającą kombatantów, gdyż nie zapewniają ani godnego, ani godziwego ich życia.
Ww. ustawa kombatancka nadaje „przywileje” kombatantom niczym Zagłoba nadał Inflanty Szwedom. I tak np.:
1.     art. 10 przyznaje zwiększony urlop pracowniczy kombatantowi,
2.     art. 11 zakazuje rozwiązania umowy o pracę z kombatantem,
3.     art. 14 zapewnia kombatantowi przejście na emeryturę w wieku 55 (kobiet) i 60 lat (mężczyzn),
4.     art. 16 ust. 1 pkt. 1 jak w art. 14.
5.     art. 20 „gwarantuje” kombatantom 50% ulgi m.in. na przejazdy środkami komunikacji, abonament telefoniczny, za energię, opłatę rejestracyjną pojazdu i ubezpieczenie auta.
Wymienione wyżej artykuły w ustawie kombatanckiej są martwe, a tym samym zbędne. Niepotrzebne są też poniższe zapisy w ustawie kombatanckiej:
a)    art. 19 ust. 4 kierujący kombatanta do gminnych czy miejskich ośrodków pomocy, co uwłacza godności kombatanta,
b)    art. 7 ust. 1 o tworzeniu Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
c)     art. 7 ust. 2 podporządkowujący Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ministrowi Pracy i Polityki Społecznej,
d)    końcowy zapis w art. 7 ust. 3 mówiący o wnioskowaniu ministra Pracy i Polityki Społecznej o powołaniu kierownika Urzędu ds. Kombatantówi Osób Represjonowanych,
e)    art. 16 ust. 3 ponieważ nie gwarantuje godziwego i godnego życia,
f)      art. 17 ust. 2 zapis o Ministrze Pracy i Polityki Społecznej,
 
g)    art. 32 mówiący o organizowaniu się Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanychi kompetencjach Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 
Podkreślamy, że najmłodszy kombatant ma dziś 85 lat i wymienione „ulgi” i „przywileje” są pustym zapisem. Kombatanci, wiekowe już  osoby zamieszkują z rodzinami lub w domach opieki, nie kierują też już samodzielnie samochodami.
Ulgi, o których mowa w ustawie kombatanckiej bez żadnej łaski przysługują z ustawy powszechnej, jak też na podstawie uchwał podjętych przez samorządy, a dotyczących każdego emeryta. Ustawa kombatancka jest dyskryminacyjna wobec kombatantów, gdyż z ustawy powszechnej i uchwał samorządów przysługują  wszystkim emerytom większe uprawnieni niż zawarte w ustawie kombatanckiej.
Postulujemy wypełnienie art. 19 Konstytucji RP poprzez nowelizację ustawy kombatanckiej  i dodanie m.in. następujących artykułów:
1.      Państwo zapewnia Kombatantowipoza kolejkądożywotnią i bezpłatną, pełną opiekę zdrowotną i medyczną w publicznej służbie zdrowia oraz leczenie sanatoryjno-uzdrowiskowe wraz ze zwolnieniem z opłat klimatycznych,
2.     Przyznaje się Kombatantowidożywotnią i comiesięczną RentębHonorową w wysokości 100% średniej płacy krajowej brutto.
3.     Renta ta podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych publikowanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
4.     Renta jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie
społeczne.
5.      Kombatantowi przyznaje się dożywotnie bezpłatne przejazdy i przeloty wszelkimi środkami zbiorowej komunikacji krajowej każdej klasy w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.
6.     Kombatantowi przysługuje w jednym stałym miejscu zamieszkania dożywotnie zwolnienie z tytułu: kosztów energii elektrycznej, wody i gazu, z opłat abonamentu RTV i telefonicznego,
7.     Jedynym organem obsługującym kombatantów jest Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
8.     Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest centralnym organem administracji rządowejpodległym Prezesowi Rady Ministrów.
 
Istniejąca ustawa z dnia 24.01.1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego nie odpowiada wymogom Konstytucji RP i żadną miarą nie wypełnia artykułu 19 dotyczącą tego środowiska. Artykuł ten bowiem nakłada obowiązek i wymusza na władzach Rzeczypospolitej każdego szczebla otoczenie specjalną troską i opieką osób, które na wcześniejszym etapie swojego życia aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość Polski i niepodległość ta została uzyskana w określonym procesie historycznym. Opieka ta, zgodnie z Ustawą Zasadniczą musi mieć wymiar specjalny,charakter trwały, musi też być utrzymywana przez cały okres życia danej osoby, aby zapewniać godny poziom życia. Intensywność  opieka państwa musi odróżniać się in plus od powszechnego zakresu świadczeń.
Artykuł 19 stanowi o odstępstwie i wyjątku od ogólnej zasady przyjętego równego traktowania obywateli, dlatego mówi o wyjątkowym i specjalnym traktowaniu osób - weteranów, które przyczyniły się do uzyskania upragnionej wolności i niepodległości Polski (por. komentarze, Wydawnictwo Sejmowe 2007).
 

 Warszawa 18 maja 2013 r.Uzasadnienie.


 


Preambuła
i uzasadnienie senackiego projektu są bardzo dobre i zarazem nie adekwatne do
treści artykułów w tym projekcie zawartych.


Sejm od ćwierćwiecza 2 razy do
roku podejmuje uroczyste uchwały w kolejne rocznice powstania „S” i
nielegalnego wprowadzenia stanu wojennego. Tych uroczystych i podniosłych
uchwał będzie już z 50. Jednak za tymi uchwałami nie idą żadne czyny.


Wrażenie
nasze jest takie, że sprawujący władzę
traktują weteranów opozycji jak zbędny balast. Najlepiej byłoby, gdybyśmy już
byli w mogiłach. Wtedy bez przeszkód można by wygłaszać płomienne przemowy.


Senacki
projekt ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych
z powodów politycznych (druk sejmowy nr 2137) jest kolejną już 6-tą ustawą
cząstkową. 


Ten kolejny
projekt ustawy w obecnym kształcie w
żaden sposób nie wypełnia art. 19
Konstytucji, który nakłada na państwo obowiązek otoczenia stałą, specjalną
opieką


 


 


 


 


i
troską osób, które na wcześniejszym etapie swojego życia aktywnie uczestniczyły
w walce o niepodległość Polski i niepodległość ta została uzyskana w określonym
procesie historycznym. Artykuł ten domaga się wyjątkowego
traktowaniu osób
, które uczestniczyły w działaniach łączących
się z użyciem siły choćby tylko przez jedną ze stron.


Pomoc tym osobom zgodnie z Ustawą Zasadniczą ma mieć
wymiar specjalny i zapewniać stały i godny poziom życia, więc intensywność i
opieka państwa musi odróżniać się In plus od powszechnego zakresu świadczeń.
Intencją
ustawodawcy winno więc być świadczenie
przez państwo polskie godnej satysfakcji materialnej dla tych osób zgodne
Ustawą Zasadniczą.


Czerpiąc
najlepsze wzorce od pokoleń wcześniejszych, to my, to nasze pokolenie po 50
latach okupacji hitlerowsko-sowieckiej dało Polsce wolność. Wszyscy czerpią z
tego korzyści, ale tylko nieliczni o tę wolność walczyli. 


Czas,
aby po 25 latach bezczynności parlamentarzyści poparli czynem także bojowników
polskiego „majdanu”, a nie tylko „majdanu” w Kijowie. Nasz rodzimy „majda”,
który wtedy nazywał się „S” bronił takich samych praw, jakich dziś bronią
Ukraińcy. I nasz „majdan” prawa te obronił.


Apelujemy
o uwzględnienie w projekcie ustawy wszystkich naszych propozycji (łącznie ze
złożonym obywatelskim projektem ustawy
o statusie Weterana Opozycji
Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec
dyktatury komunistycznej PRL…)
,
gdyż sprawna legislacja i wynik tej ustawy będą
miały przełożenie na wyniki w najbliższych wyborach parlamentarnych.


W dniu 7 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, w której udział wzięło zaledwie przedstawiciele z trzech  organizacji.
Powołana została Nadzwyczajna Komisja do opracowania senackiego projektu ustawy dla represjonowanych, w której mogą uczestniczyć z możliwością zabierania głosu przedstawiciele organizacji represjonowanych przedstawiając swoje propozycje i uwagi do projektu ustawy. Pierwsze posiedzenie ma się odbyć najprawdopodobniej na początku czerwca br. (patrz relacje sejmowe:
Projekt

Ustawa o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach 1971-1989.


Rzeczypospolita Polska uznaje szczególne zasługi dla Polski wszystkich obywateli polskich, którzy w latach 1971-1989 z narażeniem własnego życia, wolności osobistej i majątku prowadzili polityczną walkę o suwerenność i niepodległość Ojczyzny w jawnych i podziemnych organizacjach niepodległościowych, w działalności cywilnej i opozycyjnej, w tym w szczególności w NSZZ „Solidarność”.
Uczestnikom politycznej walki o suwerenność i niepodległość Polski oraz ofiarom represji totalitarnego systemu PRL, należy się głęboki szacunek wszystkich rodaków oraz, zgodnie z art. 19 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, szczególna troska i opieka ze strony instytucji państwowych, samorządów terytorialnych i organizacji społecznych.
Sejm stwierdza, że nadszedł czas spóźnionego naprawienia rachunku krzywd. Wielu weteranów politycznej walki o wolną Polskę już nie żyje, a olbrzymia ich większość żyje  w zapomnieniu, biedzie i chorobie, pozostawieni samym sobie. Weterani opozycji antykomunistycznej potrzebują  solidnej stabilności i materialnej niezależności, ponieważ oni na zawsze stanowią najważniejszą część elit Polski.  Póki więc żyją niezbędna jest im niezależność, aby bez obaw mogli i dzisiaj zabierać głos w sprawach kraju.
Wolność  warta jest każdej ceny, w tym ceny świadczeń dla weteranów walki o wolność w zamian za wolność osobistą każdego i wolne państwo. Chociaż od odzyskania wolności mija 24 lata, do chwili obecnej Ci cywilni „żołnierze” walki politycznej żadnych świadczeń nigdy nie posiadali i nie posiadają, chociaż w walce tej płacili łamaniem charakterów i życiorysów, więzieniem, cierpieniami własnymi i swoich rodzin, utratą honoru, rodziny i zdrowia, a także złamanymi i nigdy nie rozwiniętymi karierami oraz tułaczką na wygnaniu, przelewem krwi i śmiercią.
Dla oddania należnej czci, szacunku i sprawiedliwości wszystkim pokoleniom, które w latach 1971-1989 czynnie działały na rzecz wolnej i suwerennej Polski, przyczyniając się do odzyskania przez nasz Kraj niepodległości;

  Uznając, że bohaterska walka cywilna Polaków o wolność miała swój wymiar indywidualny jak i w szerokim oporze społecznym wobec dyktatury komunistycznej w bohaterskich wystąpieniach wolnościowych, szczególnie zaś w działalności opozycyjnej mającej swe uwieńczenie w ruchu „Solidarność”, który doprowadził ostatecznie do odzyskania przez Polskę niepodległości, przyczyniając się do upadku komunizmu także w Europie i na świecie;
 Uznając, że wyżej wymienione formy działalności były realizacją Testamentu Polski Walczącej, uchwala co następuje:
                                               Rozdział 1
                                                         Przepisy ogólne
                                                Art. 1.
Nie przyznaje się statusu Weterana Opozycji Antykomunistycznej jedynie z tytułu samej przynależności do NSZZ "Solidarność" i innych organizacji opozycyjnych w latach 1971-1989.
                                                 Art. 2.

Status Weterana Opozycji Antykomunistycznej może uzyskać wyłącznie osoba posiadająca nieposzlakowaną i nie budzącą wątpliwości opinię członka opozycji antykomunistycznej i w stosunku do której brak jest w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej dokumentów, o których mowa w art. 8 ustawy.

                                                       Art. 3.
Weteranem Opozycji Antykomunistycznej może zostać osoba, która w okresie od 1971 r. do końca 1989 r. przez okres co najmniej 12 miesięcy, w kraju lub na emigracji prowadziła nieprzerwanie dzialalność polityczną przeciw komunistycznej dyktaturze PRL lub była aktywnym czlonkiem tajnych lub jawnych organizacji, działających na rzecz respektowania praw człowieka, odzyskania suwerenności narodu i niepodległego bytu państwa polskiego i z tego tytułu:
1) była internowana, tymczasowo aresztowana, więziona i skazana lub wielokrotnie zatrzymywana w areszcie na 48 godzin;
2) było przeciwko niej prowadzone postępowanie w prokuraturze, ktorego skutkiem mogło być skierowanie aktu oskarżenia do sądu; 
3) ukrywała się i został przeciwko niej wystawiony list gończy;

4) została pobita lub zamordowana albo w wyniku pobicia lub na skutek warunków internowania, uwięzienia doznała stalego uszczerbku na zdrowiu lub zostala inwalidą;

5) została wolniona z pracy, szkoły, uczelni, pozbawiona warsztatu pracy lub przeniesiona na gorsze warunki pracy i płacy;
6) utraciła lub doznala uszczerbku w posiadanym mieniu;;
7) została skazana więcej niż jeden raz przez Kolegium ds. Wykroczeń;
8) była nękana notorycznymi rewizjami, zatrzymaniami lub przesłuchaniami;
9) została zmuszona do opuszczenia kraju bez prawa powrotu do Ojczyzny.
                                               Art. 4.
3. W wyjątkowych przypadkach status Weterana Opozycji Antykomunistycznej może uzyskać osoba pracująca w strukturach i formacjach aparatu władzy PRL, która w latach 1971-1989 przez okres co najmniej 12 miesiący prowadziła możliwą do udowodnienia współpracę z organizacjami i środowiskami opozycyjnymi wobec dyktatury PRL w kraju lub za granicą, lub która prowadziła samodzielną, ukrytą, ale możliwą do udowodnienia i poświadczenia działalność na rzecz dobra narodu i niepodległego bytu państwa z narażeniem na represje. 
                                                Art. 5.

Przepisy ustawy stosuje się także do osób, które nigdy nie zostały zatrzymane lub uwięzione, ale w okresie i w celach, o których mowa w art. 3 nie dzialając na szkodę środowiska opozycyjnego i niepodleglego bytu Państwa Polskiego, spełniając wymogi art. 2 ustawy:
1. działały w podziemnej drukarni lub kolportowały niezależne wydawnictwa, należały do zespołów redakcyjnych tych wydawnictw lub publikowały w nich artykuły;
2. uczestniczyły w prowadzeniu niezależnej działalności społecznej i politycznej.
                                                Art. 6

Dzień 31 sierpnia ustanawia się Dniem Weterana Opozycji Antykomunistycznej.
 
                                         Rozdział 2
Uzyskiwanie statusu Weterana Opozycji Antykomunistycznej.
                                            Art. 7.

1. Status Weterana Opozycji Antykomunistycznej  w drodze decyzji administracyjnej przyznaje kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Weteranów Opozycji Antykomunistycznej na pisemny wniosek zainteresowanego.
2. Osoba występująca z wnioskiem powinna posiadać rekomendację stowarzyszenia zrzeszającego osoby represjonowane lub działaczy opozycji antykomunistycznej.
3. Do wydania stosownej rekomendacji we wszystkich przypadkach określonych w ustawie uprawnione jest stowarzyszenie zrzeszające osoby represjonowane lub działaczy opozycji antykomunistycznej wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego do roku 2010 i we władzach którego nie zasiadały i nie zasiadają osoby wpisane do katalogu pracowników, współpracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy organów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 52a pkt. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej -  Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. nr 63, poz. 424 z 2007 r. z późn. zm.).
4. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności opozycyjnej oraz doznane represje.
5. Wraz z wnioskiem składa się oświadczenie poparte stownymi dokumentami o już otrzymanym od państwa polskiego odszkodowaniu lub zadośćuczynieniu z tytułu doznanych represji, o których  mowa w art. 3.
                                          
                                            Art. 8.    

Po otrzymaniu wniosku Kierownik Urzędu ds. Kombatantow i Weteranów Opozycji Antykomunistycznej występuje do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o przekazanie informacji o treści posiadanych przez Instytut dokumentów dotyczących Wnioskodawcy w szczególności, czy z treści tych dokumentów nie wynika, że wnioskodawca był pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa określonych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. nr. 63, poz. 424 z roku 2007 z późn. zm.), albo czy w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zachowały się dokumenty wytworzone przez wnioskodawcę lub przy jego udziale, w ramach czynności wykonywanych w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji.

                                            Art. 9.
1. Wydanie decyzji w sprawie statusu Weterana Opozycji Antykomunistycznej następuje po zasięgnięciu opinii Rady Konsultacyjnej działającej przy Kierowniku Urzędu do spraw Kombatantów i Weteranów Opozycji Antykomunistycznej oraz organizacji zrzeszającej wnioskodawcę lub niezrzeszającej go, ale odpowiadającej terenowi, z którego wnioskodawca pochodzi. 
2. W skład Rady wchodzi od 15 do 20 członków.
3. Radę Konsultacyjną tworzą delegowani przedstawiciele stowarzyszeń osób represjonowanych uprawnionych do wydawania rekomendacji, o których mowa w art. 7 ust. 3.
4. Delegowani Członkowie Rady powoływani są i odwoływani przez kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Weteranów Opozycji Antykomunistycznej.
5. Kadencja czlonka Rady wynosi pięć lat
6. Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Weteranów Opozycji Antykomunistycznej określi, w drodze zarządzenia, organizację i tryb pracy Rady.
7. Prezes Rady Ministrów określi w drodze rozporządzenia wysokość diet przysługujących członkom Rady Konsultacyjnej z tytułu delegacji i kosztów podróży oraz wykonywanych przez nich zadań, uwzględniając ich zakres.
8. Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Weteranów Opozycji Antykomunistycznej może odwołać członka Rady w trakcie trwania kadencji jedynie na wniosek delegującej członka organizacji.
9. Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Weteranów Opozycji Antykomunistycznej publikuje katalog zawierający dane osobowe Weteranów Opozycji Antykomunistycznej.
10. W katalogu umieszcza się imię i nazwisko Weterana (imiona i nazwiska, w tym imiona i nazwiska poprzednie, jeżeli były używane oraz nazwisko rodowe), imiona rodziców oraz datę i miejsce urodzenia.
11. Umieszczenie w katalogu wymaga pisemnej zgody Weterana.
                                            Art. 10.
W wydanej decyzji o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej określa się okres pozbawienia Weterana wolności.
                                           Art. 11.
 Członkowie posiadający status Weterana Opozycji Antykomunistycznej tworzą Korpus Weterana Opozycji Antykomunistycznej.                                      

                                      Rozdział 3
                         Uprawnienia emerytalne i pracownicze.
            
                                           Art. 12.              
1. Przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty, do okresów składkowychw wymiarze podwójnym zalicza się:
1) okres pozostawania bez pracy na skutek wyrzucenia lub zwolnienia z powodów politycznych, według wskaźnika 2,6% średniej płacy krajowej brutto,
2) okres pracy w podziemnym wydawnictwie, kolportażu wydawnictw niezależnych i innych formach pracy konspiracyjnej według wskaźnika 2,6% średniej płacy krajowej brutto. Jeśli osoba pozostawała w tym czasie w stosunku pracy, ma prawo wyboru korzystniejszej wysokości świadczenia,
3) okres uwięzienia, internowania lub aresztowania co skutkowało trwałą utratą zdrowia lub inwalidztwem według wskaźnika 100 % średniej płacy krajowej brutto.

2. Osobom mającym ustalone prawo do emerytury lub renty Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczy na ich wniosek dotychczas przyznane świadczenia według nowych zasad.
                                           Art. 13.
Weterani Opozycji Antykomunistycznej mogą przejść na
pełną emeryturę w wieku 60 lat w przypadku kobiet i 62 lat w przypadku mężczyzn bez względu na ilość dotychczasowych lat pracy. Dla osób, które uzyskały uprawniony wiek emerytalny i nie pozostają w stosunku pracy, podstawą do wyliczenia wysokości emerytury jest średnia płaca krajowa brutto wyliczona według wskaźnika przeliczeniowego 2,6% za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie statusu Weterana Opozycji Antykomunistycznej.
                                          Art. 14.
Weteranom pozostającym w stosunku pracy, zwiększa się przysługujący im urlop wypoczynkowy o 5 dni roboczych. Zwiększenie to nie przysługuje, jeżeli osoby te korzystają z urlopu o wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych w ciągu roku.
                                          Art. 15.
1. Rozwiązanie z weteranem stosunku pracy z przyczyn od niego niezależnych w okresie pięciu lat przed osiągnięciem wieku  emerytalnego, może nastąpić jedynie za zgodą kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Weteranów Opozycji Antykomunistycznej oraz działającej przy nim Rady Konsultacyjnej.
2.Zgoda, o której mowa w ust. 1 nie jest wymagana w stosunku do weteranów:
- zajmujących kierownicze stanowiska na podstawie powołania;
- spełniających warunki wymagane do przyznania emerytury;
- z którymi zostaje rozwiązany stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

                                       
Rozdział 4
                         Uprawnienia medyczne i socjalne.
                                          Art. 16.
Państwo zapewnia Weteranowi poza kolejką dożywotnią i bezpłatną, pełną opiekę zdrowotną i medyczną w publicznej służbie zdrowia oraz leczenie sanatoryjno - uzdrowiskowe wraz ze zwolnieniem  z opłat klimatycznych. 
                                          Art. 17.
1
.W ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy państwo zapewni  wybudowanie lub utworzenie  Domów Weterana, docelowo po jednym w każdym województwie.
2.Uprawnionymi do zamieszkania w Domu Weterana są w pierwszej kolejności weterani samotni, niezdolni do samodzielnego zamieszkiwania ze względu na zły stan zdrowia i wymagający stałej opieki.
3. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia organizację i funkcjonowanie Domów Weterana, zakres opieki socjalnej i medycznej dla pensjonariuszy oraz zasady i koszt pobytu pensjonariuszy. 
                                                                                
                                         Rozdział 5
                                                                  
                           Uprawnienia obywatelskie.
                                                Art. 18.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej występuje do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności osobie, która uzyskała status Weterana Opozycji Antykomunistycznej.
                                          Art. 19.
1.
Weterani Opozycji Antykomunistycznej, którzy z tytułu swojej działalności zostali pozbawieni wolności, otrzymują jednorazowe zadośćuczynienie finansowe w wysokości 20 000 złotych za każdy miesiąc pozbawienia wolności.
2. Jeżeli pozbawienie wolności trwało krócej niż miesiąc, kwota o której mowa w ust. 1 przysługuje w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień osadzenia.
3. Kwota zadośćuczynienia ulega pomniejszeniu o uzyskane dotychczas zadośćuczynienia.
4. Za zgodą Weterana, zamiast jednorazowego zadośćuczynienia finansowego państwo może nadać  mu na własność ziemię, obszar lasu, nieruchomość budynkową lub lokalową lub inne dobro w naturze, będące własnością Skarbu Państwa, o wartości co najmniej równorzędnej  należnemu zadośćuczynieniu finansowemu.
                                           Art. 20.
1. Przyznaje się Weteranowi dożywotnią i comiesięczną Rentę Honorową w wysokości 50% średniej płacy krajowej brutto.
2. Renta ta podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji, zgodnie ze średniorocznym  wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych publikowanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
3. R
enta przysługuje niezależnie od innych osiąganych przez Weterana dochodów oraz jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne.
4.W przypadku śmierci Weterana przyznana renta jest wypłacana dożywotnio współmałżonkowi pod warunkiem, że współmałżonek takiej renty nie posiada i brak jest w stosunku do jego osoby w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej dokumentów, o ktorych mowa w art. 8 ustawy.
5.Wypłaty Renty dokonuje Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Weteranów Opozycji Antykomunistycznej z części budżetu państwa, której jest dysponentem.
6. Pierwszej wypłaty dokonuje się w formie wskazanej we wniosku w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia wnioskodawcy decyzji o przyznaniu Statusu Weterana.
                                        Art.21.                                                
1. Małżonkowi, rodzicom oraz rodzeństwu osoby skrytobójczo lub w wystąpieniach zbiorowych zamordowanej z pobudek politycznych, związkowych i religijnych, w tym osób duchownych według wykazu Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, przyznaje się jednorazowe zadośćuczynienie finansowe w wysokości nie mniejszej niż 100 000 złotych. Za zgodą zainteresowanego przyznaje się równowartość wynagrodzenia w postaci, o której mowa w art. 19 ust. 4 ustawy.
2. Dotychczas otrzymane zadośćuczynienie lub odszkodowanie z tego tytułu zalicza się w poczet należnego zadośćuczynienia.

                                           Art. 22.
Weteranowi przyznaje się
dożywotnią 50% ulgę na przejazdy i przeloty wszelkimi środkami zbiorowej komunikacji krajowej każdej klasy w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.
                                           Art. 23.
Weteranowi przysługuje dożywotnie zwolnienie z opłat abonamentu RTV.

                                           Art. 24.
Weteranowi przysługuje dożywotnia 30% ulga z tytułu kosztów energii elektrycznej, wody i gazu w jednym  stałym miejscu zamieszkania.
                                           Art. 25.
Weterani są zapraszani przez władze państwowe i samorządowe na oficjalne lokalne i centralne święta i inne uroczystości dotyczące spraw niepodległego bytu państwa polskiego oraz traktowani przez nie jako specjalni goście honorowi.                                                     
                                          Art. 26.
Jeżeli rodzina nie zdecyduje inaczej, pogrzeb weterana odbywa się na koszt Skarbu Państwa w uroczystej oprawie honorowej.
                                       
Rozdział 6.
 
                     Przepis przejściowe i końcowe
                                            Art. 27.

1. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia w terminie miesiąca od daty wejścia w życie ustawy tryb postępowania przy rozpoznawaniu, wypłacaniu oraz finansowaniu świadczeń, o których mowa w niniejszej ustawie, mając na uwadze również zapewnienie sprawnej obsługi tych świadczeń.
2.  Uprawnienia i świadczenia przewidziane w ustawie są przyznawane na wniosek osoby uprawnionej.
3. Przewidziane w ustawie uprawnienia i świadczenia przysługują uprawnionemu od dnia złożenia wniosku o przyznanie statusu Weterana Opozycji Antykomunistycznej.
4. Z dniem ogłoszenia ustawy organizacja zrzeszjąca osoby represjonowane oraz inne środowiska opozycji antykomunistycznej w PRL, spelniająca kryteria art. 7 ust. 3, otrzymuje status organizacji represjonowanych uprawniający do umieszczenia w wykazie Urzędu ds. Kombatantów i Weteranów Opozycji Antykomunistycznej.
                                                 Art. 28.
1.
Z chwilą wejścia w życie ustawy Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych staje się Urzędem do Spraw Kombatantów i Weteranów Opozycji Antykomunistycznej.
2. Urząd do Spraw Kombatantów i Weteranów Opozycji Antykomunistycznej jest centralnym organem administracji rządowej podległym Prezesowi Rady Ministrów.
                                                  Art. 29.
 Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

 Niniejsza Ustawa jest:
1.wypełnieniem art. 19 Konstytucji RP, nakładającym obowiązek na państwo otoczenia specjalną opieką i troską
osób, które na wcześniejszym etapie swojego życia aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość Polski i niepodległość ta została uzyskana w określonym procesie historycznym. Artykuł ten mówi o
wyjątkowym i specjalnym traktowaniu osób, które przyczyniły się do uzyskania upragnionej wolności i niepodległości Polski. Stanowi o obowiązku państwa względem osoby, która uczestniczyła w walce, a więc w działaniach łączących się z
użyciem siły choćby tylko przez jedną ze stron do upragnionej wolności i niepodległości Polski.
Pomoc tym osobom zgodnie z ustawą zasadniczą, ma mieć wymiar specjalny i zapewniać godny poziom życia, więc intensywność i opieka państwa musi odróżniać się In plus od powszechnego zakresu świadczeń(por. komentarze, Wydawnictwo Sejmowe 2007). Intencją ustawodawcy jest więc świadczenie przez państwo polskie godnej satysfakcji moralnej i rekompensaty materialnej dla osób, które przyczyniły się do odzyskania niepodległego bytu naszego państwa oraz
2.wykonaniem uchwały Sejmu z dnia 01.02.1992r. zobowiązującym się do naprawienia szkód i krzywd wyrządzonych obywatelom z powodów politycznych, jak również
3.wykonaniem uchwały Sejmu z dnia 18.06.1998r., w której Parlament zobowiązał się do uczynienia
 rządów. Sejm uznał, że budowanie demokracji wymaga umocnienia wartości i zasad, dzięki którym Polska przetrwała czas zniewolenia. Stwierdził ponadto, że
sprawiedliwość, naprawienie krzywd to są podstawowe obowiązki i jednocześnie warunki funkcjonowania.
  Projekt ustawy popracowali: Andrzej Rozpłochowski, Janusz Olewiński i AndrzejSobieraj przy udziale mec.  Jacka Hejzy.

 
W dniu 18 czerwca 2013 r. Grupa Robocza opozycji antykomunistycznej spotkała się z w-ce marszałkiem Senatu J. Wyrowińskim. GR zaproponowała współpracę nad projektem ustawy satysfakcjonującym osoby represjonowane. Senatorowie Platformy Obywatelskiej odrzucili propozycję wspólnego opracowania projektu ustawy. Uznali tym samym, że senacki projekt o jałmużnie dla niektórych represjonowanych będzie wystarczającym aktem dobrej woli ze PO.Kolejny projekt (?) nowelizacji ustawy 23.02.1991r. (z późn. zmianami) o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
 
1.     Ustawa obejmuje: współmałżonków i dzieci osób więzionych/internowanych oraz osoby, którym którym skonfiskowano mienie, zwolnione z pracy z pobudek politycznych, o zaniżonych płacach (stosowanie dyskryminacji płacowych), zatrzymywane, przesłuchiwane, szantażowane, zastraszane, inwigilowane, szykanowane, rewizjami, karnie wcielane do odbycia służby wojskowej w specjalnych (karnych) obozach wojskowych (np. Czerwonym Borze) – po wprowadzeniu stanu wojennego oraznad którymi znęcano się psychicznie, moralnie i fizycznie
2.     Uznanie za okres składkowy o podstawie wymiaru o wskaźniku 2,6 % (jaki posiada resort MSW) świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących oraz do kwietnia 1989 r., okres niewykonywania pracy w okresie od 12.12.1981 r. do 4.09.1989 r. na skutek represji politycznych, osadzenia w więzieniach lub w innych miejscach odosobnienia na terytorium
Polski na mocy skazania albo bez wyroku po 31 grudnia 1956 r. za działalność
polityczną
3.     Przyznanie nieodpłatnej opieki zdrowotnej i skierowań na leczenie uzdrowiskowe także w zakładach opieki zdrowotnej podległych ministrom Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przyjaznych kombatantom
4.      Uznanie działalności opozycyjnej po wprowadzeniu stanu wojennego do kategorii represji i przyznanie za tę działalność represjonowanemu statusu „osoby represjonowanej”
5.      Zgodnie z pkt. 14 Porozumień Gdańskich „obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55" osobom o statusie „osoby represjonowanej”
6.      Uznanie stowarzyszeń skupiających osoby represjonowane po wprowadzeniu stanu wojennego, jako „organizacje osób represjonowanych”
7.      Całkowite zniesienie terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń
8.     Kompetencje ośrodka pomocy rodzinie i innych jednostek administracji terenowej dotyczące osób represjonowanych przejmuje Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dotychczas stosowana praktyka uzależnia represjonowanych od ZUS i Ośrodków Pomocy Rodzinie, przez co zmusza osoby represjonowane do upominania się o pomoc w takich ośrodkach, co jest poniżające dla tych osób. Pominięcie ww. instytucji upraszcza zarazem proces przyznawania pomocy)
9.     Podniesienie do rangi ministerialnej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i przyznanie uprawnień Kierownikowi UdsKiOR jak ministrowi urzędu centralnego.  
10. Powyższe ma swoje uzasadnienie w art. 19 Konstytucji RP (patrz niżej).
Uzasadnienie:

Wypłata rent i emerytur służbom mundurowym do tej pory budzi poczucie wielkiej niesprawiedliwości dziejowej. Kaci Polaków znęcających się fizycznie, psychicznie, moralnie i materialnie otrzymują nadzwyczaj wysokie emerytury, a także specjalne dodatki finansowe za „uciążliwe i szkodliwe warunki pracy”. W obecnym systemie emerytalno-rentowym ukrytych jest wiele nie tylko patologii, ale i nadużyć.
Ludzie z nadania PZPR wyłudzali i wyłudzają z budżetu państwa znaczne sumy
pieniędzy na skutek fałszowania dokumentów przy wyliczaniu rent i emerytur dla swoich politycznych przyjaciół i swojego aparatu.
      Aktualna ustawa emerytalno-rentowa dla tych służb ukrywa ogromne rzesze aparatczyków, sekretarzy, UB-eków i SB-eków itp. służb specjalnych oraz sędziów i prokuratorów PRL-u, których przesuwano do pracy w milicji i policji lub na inne intratne posady w gospodarce narodowej. Takie praktyki na masową skalę stosowane były po 1989 r.
Po roku takiego fikcyjnego zatrudnienia, kumulowana była (i jest) ich praca (!)
w gospodarce rolnej u rodziców, komitetach PZPR, jako ciągłość pracy w MO czy zaliczana do stażu pracy „nauka” w szkołach ideologicznych partyjnych. Służyło to następnie za podstawę do wyliczania ogromnej emerytury. Fakty te świadczą o wyjątkowych przywilejach aparatu gwałtu i zdrady, represji i przemocy, który „pracował” przeciw własnemu krajowi w zniewalaniu i zdradzie Polski prześladując obywateli.
Za działalność przestępczą i wrogą - a taką czyniły te służby, włącznie z     prokuratorami i sędziami - nagradzani są nadzwyczajnymi przywilejami rentowo-emerytalnymi przez III RP.
     Ich ofiary natomiast przez to, że czynnie sprzeciwiały się bezprawiu i zniewalaniu kraju były prześladowane: bite, katowane, wyrzucane z pracy, szkoły, uczelni itp. poddawane srogim represjom i torturom. Tym samym nie zajmowały żadnych popłatnych stanowisk, były spychane na margines życia, a w konsekwencji otrzymywali i otrzymują najniższe renty i emerytury na pograniczu nędzy i ubóstwa – są najgorzej uposażoną warstwą społeczną w Polsce mimo poniesionych największych kosztów w wyzwoleniu kraju z komunistycznej tyranii.
Stworzony system prawny, w tym emerytalno-rentowy w państwie komunistycznym, jakim był PRL, promował i promuje nadal za przynależność do organizacji i partii komunistycznych dając możliwość zdobywania wykształcenia i zajmowania kierowniczych stanowisk na każdym szczeblu hierarchii społecznej, zawodowej i państwowej. System ten przeniesiony został następnie do III RP.
Dzisiaj ci ludzie (wraz ze swoimi dziećmi i wnukami) opływają w dostatkach i dobrobycie, a pozostali cierpią biedę.
Podkreślamy, iż PZPR, UB i SB itp. służby w ogóle nie odprowadzały składek ZUS oraz to, że przestępca nie powinien otrzymywać emerytury, dlatego tylko, że przez całe lata „pracował” jako przestępca.
Przypominamy, że parlament Albanii w dniu 1 lipca 2004 r. przyjął ustawę ws. naprawienia wyrządzonych krzywd przez system komunistyczny przyznając miesięczne stałedodatki pieniężne osobom represjonowanym.
Sądy w Polsce w wyrokach skazujących komendantów wojewódzkich MO za bezprawne internowania (Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 15 października 2012 r. skazał b. zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Gorzowie Jana K.: pismo prok. IPN D. Gabrela z 18.12.2012 r. znak Ko 323/12) orzekają zarazem, że internowanie było czynem całkowicie nielegalnym i zgodnie z definicją uznawane przez polskie sądy za zbrodnię komunistyczną i zbrodnię przeciwko ludzkości gdyż było czynem stanowiącym przestępstwo wg. Polskiej ustawy karnej obowiązującej w czasie jego popełnienia.

Nadmieniamy, że II RP z wielkim szacunkiem otaczała osoby, które niepodległość Polski wywalczyły w tamtym okresie. Legioniści, kombatanci, powstańcy styczniowi i ci wszyscy, którzy poświęcili się dla dobra wspólnego, byli przez państwo polskie wręcz hołubieni. Wypłacano stałe pensje żyjącym Powstańcom Styczniowym bez względu na ich status materialny, a tych, co wywalczyli wolność dla Polski w r. 1920 wygradzano różny sposób: nadaniem ziemi, koncesji na machorkę, alkohol, różnymi posadami i stanowiskami. W ten sposób państwo dziękowało ludziom, którzy wywalczyli wolność dla swojego kraju.

           Nasze wnioski mają szczególne umocowanie w art. 19 Konstytucji RP,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej mającym ścisły związek z art. 2 i art. 19 Konstytucji. Nakładają one bowiem obowiązek państwa otoczenia specjalną opieką i troską osób, które na wcześniejszym etapie swojego życia aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość i niepodległość ta została uzyskana w określonym procesie historycznym. Osoby represjonowane bezsprzecznie uczestniczyły w walce, a więc w działaniach łączących się z użyciem siły, przez jedną ze stron, a w tym wypadku przez władze PRL. Działacze ci są ofiarami walki o niepodległość państwa i prawa człowieka. Pomoc tym osobom z godnie z ustawą zasadniczą ma mieć wymiar specjalny i zapewniać godny poziom ich życia, więc intensywność i opieka państwa musi odróżniać się in plus od powszechnego zakresu świadczeń (por.: Komentarze, Wydawnictwo Sejmowe 2007). 

W dniu 18 maja 2013 r. w Senacie odbyło się spotkanie Grupy Roboczej (działaczy orgaznizacji opozycji anytykomunistycznej z kraju) z w-ce marszałkiem Wyrowińskim ws. wspólnego przygotowania jednego projektu ustawy satysfakcjonującego opozycję. Senatorowie z Platformy Obywatelskiej odmówili współpracy z Grupą Roboczą uznając tym samym, że senacki projekt o jałmużnie dla niektórych represjonowanych będzie wystarczającym aktem dobrej woli z ich strony.


Uwagi i propozycje do poselskiego projektu ustawy z dnia 24 czerwca 2008r. o uprawnieniach kombatantów, uczestników walki cywilnej lat 1914 – 1945,działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiarrepresji systemów totalitarnych.
 
W projekcie ustawy zmienić, wykreślić lub dodać:
 
Art. 1.3.
 8) dodać: „ich” przed słowem: „działalnością

            Art. 6.
1. 
3)dodać zdanie końcowe: „także na skutek pobytu w aresztach, więzieniach i ośrodkach internowania”;
7) wykreślić: „zbiorowych” oraz „bez wypowiedzenia z winy pracownika”;

           Art. 8.
po pierwszym zdaniu dodać: „Miesiąc rozpoczęty uważa się za pełny”;

          Art. 9.
1. dodać ust. 3:
„ Okresy o których mowa w art. 2-5 oraz art. 6 ust. 1 zalicza się w wymiarze podwójnym do okresów, od których zależy przyznanie emerytury lub renty nazasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”;

          Art. 12.
1. wykreślić zdanie: „z wyłączeniem uprawnienia określonego w art. 23b tej ustawy”;

          Art. 14.
1.wykreślić: „Zakład Ubezpieczeń Społecznych”, a dodać: „Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”;
2. wykreślić: „Zakład Ubezpieczeń Społecznych”, a dodać: „Kierownika Urzędu”;
 
Art. 15.
wykreślić zdania: „urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r” oraz po osiągnięciu 55 lat przez kobietę i 60 lat przez mężczyznę”, a wpisać „po osiągnięciu 50 lat przez kobietę i 55 lat przez mężczyznę”; oraz wykreślić: „25 lat dla kobiety i co najmniej 20 lat dla mężczyzny” , a wpisaćzdanie „20 lat dla kobietyi co najmniej15 lat dla mężczyzny”;
 
Art. 16. 1.
3) wykreślić zdanie z: „55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni” a wpisać zdanie: „50 lat kobiety i 55 lat mężczyźni”
 
Art. 17. 1.
1)wykreślić zdanie: „55 lat kobieta i 60 latmężczyzna”, a wpisać zdanie „50 lat kobieta i 55 lat mężczyzna”;
 
Art. 19
po wyrazie: „do” dodać wyraz „nieodpłatnej” oraz na końcu zdania dodać: „i skierowań na leczenie uzdrowiskowe także w zakładach opiekizdrowotnej podległych ministrom Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji”;
 
Art. 20.
1. wykreślić: „ może być przyznana”, a wpisać: „przysługuje”;
2. wykreślić: „może być": a wpisać „przysługuje”.
 
Art. 21.
1. wykreślić: „może być: a wpisać: „przysługuje”
2.
1) 
a) zmienić: „200” na „250”
b) zmienić: „400” na „600”
2) zmienić: „150” na „250”
 
Art. 22.
2. zmienić całe pierwsze zdanie na: „Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej osoby, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 4 składają do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych po zasięgnięciu opinii stowarzyszenia osób
represjonowanych”;
4.
1)
a) usunąć cały zapis
2. wykreślić: „w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, a wpisać: do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”;
3. usunąć cały ustęp
 
Art. 23.
1. zmienić „400” na „600”
1) zmienić „150” na „250”
2) zmienić „150” na „250”
dodać ustęp 6.
„uprawnionym określonym w art. 6 ust. 1, którzy na skutek represji uzyskali renty przysługuje stałe świadczenie specjalne w wysokości 600 zł”.

 
Art. 25.
2. wykreślić: „kierownika ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osób, o których mowa w ust. 1, zwanego dalej „kierownikiem”, a dodać: „stowarzyszenia osób represjonowanych” zwanego dalej„stowarzyszeniem”;
3. skreślić: „kierownika”, a wpisać: „stowarzyszenia” oraz wykreślić: „przez ośrodek pomocy społecznej”;
4. skreślić: „kierownika”, a wpisać: „stowarzyszenia”;
5. skreślić: „Kierownik jest obowiązany”, a wpisać: „Stowarzyszenie jest obowiązane”;
           6. wykreślić: „kierownika”, a wpisać stowarzyszenie"
 
Art. 29.2.
c) zmienić: wiek 55 lat kobiety i 60 lat mężczyźnina „50 lat kobiety i 55 lat mężczyźni”
 
Art. 34.
3. w zdaniu pierwszym dodać: „po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń i organizacji kombatanckich”;
 
Art. 36.
1) po wyrazie „stowarzyszeniami” dodać wyrazy: „osób represjonowanych”;
3) po wyrazie: środowiskach” dodać: „stowarzyszeń osób represjonowanych”;
4) dodać zadanie: „w tym działalność dokumentacyjną i wydawniczą”;
8) po wyrazie: „pieniężnych” dodać „i specjalnych” oraz po wyrazie: „ art.”
dodać: „ 20-23 oraz art.”;

 
Art. 37.
1. po wyrazie „kombatantów” dodać zdanie „oraz stowarzyszeń osób represjonowanych”
 
Art. 38.
wykreślić cały zapis, a wpisać: „Zadania zlecone gminie przez administrację rządową, realizowane są przez gminę w porozumieniu ze stowarzyszeniem osób represjonowanych i kombatantów”;
 
Art. 41.
7. dodać zdanie:„w trybie decyzji administracyjnej”;

Uwagi do projektu ustawy opracowane zostały w oparciu o konsultacje środowisk
represjonowanych  i zawierają m.in. uzupełnienia oraz pominięte zapisy z ustawy dotychczas obowiązującej.

Oprócz błędów gramatycznych, występują istotne braki w projektowanej ustawie, jak:
art. 6.1.3) nie uwzględniono konkretnych osób, które karnie odbywały służbę wojskową w specjalnych obozach wojskowych (np. Czerwony Bór) po wprowadzeniu stanu wojennego,

art.6.1.7) wystąpienia w obronie praw człowieka i wolności politycznych niejednokrotnie miały miejsce nie jako „wystąpienia zbiorowe” lecz bardzo często jako indywidualne
poszczególnych osób świadczące o ich odwadze cywilnej. Dlatego postulujemy wykreślenie wyrazu „zbiorowych” w tym punkcie,

art.9.1. dodać ustęp, którego zapisy znajdują się w ustawie obecnie obowiązującej,

art.12.1. zapisprojektu dyskryminowałby osoby represjonowane,

art.14. nasze uwagi upraszczają proces przyznawania uprawnień, 

art.15, 16, 17 i 29.2 są sprzeczne z Porozumieniem Gdańskim z Sierpnia 1980 r. Represjonowani proponują dokonać zapisu zgodnego z pkt. 14 Porozumień Gdańskich: „Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55",

art.19 nie daje żadnych ulg. Propozycja środowiska natomiast takie uprawnienia uwzględnia,

art.20.1.2, art.21.1. i art.23.1.1)2) winny być gwarantem rzeczywistej, a nie pozorowanej pomocy,

art. 21.1.a)b)2) nie powinien być jałmużną lecz faktycznie udzieloną pomocą,

art.22 i art. 25 są poniżające dla osób represjonowanych, które zmuszane są do upominania się o pomoc w ośrodku pomocy społecznej, obniżające zarazem rangę Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i pomijające organizacje represjonowanych,

art. 34, 36, 37, 38 nie uwzględniają organizacji osób represjonowanych.

Ponadto wobec osób represjonowanych występuje jawna dyskryminacja rentowo-emerytalna, ponieważ zaliczany jest okres przebywania bez pracy (za pracę w opozycji), jako okres bez składkowy (przy wskaźniku 0,7), gdy tymczasem nasi oprawcy cieszą się bardzo wysokimi przywilejami emerytalno-rentowymi (wskaźnik 2,6).
Prosimy o zgłaszanie uwag i propozycji w ww. kwestii.
Nowela ustawy z 23.02.1991 r.
  
Niektóre gremia polityczne (minister sprawiedliwości, prezydent, szef Urzędu ds.   Kombatantów, w-ce szefowa IPN, itp.) proponują nowelizację ustawy z dnia 23.02.1991 r. (z późn. zmianami) o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za dzaiłalność na rzecz niepodleglego bytu Państwa Polskiego, w celu objęcia ustawą pozostale osoby represjonowane.

 Poniżej nasze propozycje do ewentualnej nowelizacji:

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 220500 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja