Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Sprawozdania KR
 

Sprawozdanie

 Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach z działalności za okres kadencji 
2009 – 2015
  

Na początku kadencji do Stowarzyszenia należało 129 osób, a obecnie należy 171 członków, z tego płacących regularnie składki jest ok. 8%.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że Stowarzyszenie posiada niewielkie środki na prowadzenie działalności statutowej. Utrzymanie ciągłości Stowarzyszenia i jego aktywnej działalności było i jest możliwe wyłącznie dzięki społecznemu zaangażowaniu się przewodniczącego Zarządu Janusza Olewińskiego, w-ce przewodniczącej Elżbiety Jędrzejuk i Ryszarda Piekarta. Jak w każdej działalności, tak i tutaj, obok dobrych chęci i społecznego zaangażowania niezbędne są środki finansowe. W naszej organizacji największe wydatki przeznaczane są na spotkania w istotnych sprawach dot. osób represjonowanych. Spotkania odbywały się z władzami RP: Prezydentem RP, Premierem, Radą Ministrów, Parlamentem i parlamentarzystami, IPN-em, Urzędem ds. Kombatantów. Również znaczący jest udział naszego Zarządu w spotkaniach środowiska represjonowanych organizowanych w Kraju. Ponadto wydatki pochłaniają opłaty na lokal, utrzymanie drukarki i komputera, koszty korespondencji, rozmów telefonicznych, materiałów kancelaryjnych itp.

Brak środków może doprowadzić do likwidacji organizacji, co byłoby z ogromną szkodą dla każdej osoby represjonowanej w Polsce. Nadmieniamy, że nasze Stowarzyszenie jest wiodące z tego typu organizacji w konsekwentnym dążeniu do poszanowania praw osób represjonowanych. To zasługą naszego Zarządu jest uchwalenie przez parlament dwóch ustaw, na podstawie których wielu z nas otrzymało zadośćuczynienie i odszkodowanie, a obecnie otrzyma pomoc finansową.

Dlatego też Komisja zwraca się do członków, aby wspierali Stowarzyszenie składkami członkowskim regularnie, jak też w miarę możliwości innymi datkami. Przecież to nasze Stowarzyszenie jest dobrodziejem dla każdego weterana.

Komisja Rewizyjna rok rocznie dokonuje kontroli działalności i wydatkowania funduszy Stowarzyszenia, sporządzając każdorazowo protokół. Podobnej ocenie Komisja poddała działalność Zarządu za okres upływającej kadencji władz. Analizę przeprowadzono w oparciu o protokóły, uchwały Prezydium i Zarządu, sprawozdania oraz rachunki i inne dokumenty potwierdzające wydatki.

Mimo wpływu nikłych składek nie stwierdzono, aby Stowarzyszenie posiadało jakiekolwiek nieuregulowane zobowiązania finansowe, mimo prowadzenia intensywnej pracy na rzecz represjonowanych weteranów opozycji niepodległościowej.

Wydatkowane kwoty w zdecydowanej większości przeznaczane były na spotkania związane z zabiegami o zapewnienie represjonowanym godziwych warunków życia w szczególności ustawowego naprawienia wyrządzonych krzywd z powodów politycznych.

Społeczna praca Przewodniczącego Janusza Olewińskiego i Zarządu spotkała się z uznaniem w kraju przez represjonowanych, bowiem cały ciężar na ustawowe zabezpieczenie warunków bytu wszystkim represjonowanym (opracowanie projektów ustaw, negocjacje z władzami, spotkania środowiskowe w Polsce itp.) inspirowane były i prowadzone przy udziale naszego Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna z pełną odpowiedzialnością i satysfakcją stwierdza, że Zarząd ze swoim Przewodniczącym, konsekwentnym działaniem walnie doprowadził do znowelizowania przez Sejm RP ustawy z dnia 23.02.1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz uchwalenia w dniu 20 marca br. przez parlament ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że Stowarzyszenie bardzo energicznie zabiegało o godziwą ustawę dla weteranów opozycji niepodległościowej. Działania te wymagały i wymagają ponoszenia znacznych wydatków.

Działalność na rzecz członków i środowiska represjonowanych i naszych rodzin była niezwykle aktywna i prowadzona w sposób prawidłowy, jak i skuteczny. Komisja Rewizyjna stwierdza, że wydatkowane środki finansowe przyniosły, zatem pozytywne efekty.

Nadmienić należy, że rok rocznie składane są sprawozdania finansowe. Urząd Skarbowy ze swej strony także kontroluje te sprawozdania. Kontrola US za rok miniony, jak i w czasie kadencji przebiegła pomyślnie.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna stwierdza, że środki pieniężne wykorzystywane były w sposób prawidłowy, zgodny z wymogami statutowymi i przepisami wyższego rzędu. Wydatkowane sumy rozdysponowane zostały z uwzględnieniem celowości, gospodarności, jak i rzetelności.

Możemy być dumni z przynależności do tego Stowarzyszenia, bowiem jest ono niewątpliwie najbardziej dynamiczne i skuteczne z grona organizacji o podobnych celach.

Na podstawie powyższych faktów Komisja wnosi o udzielenie absolutorium ustępującemu Przewodniczącemu i Zarządowi.

Podpisy Komisji :

Monika Maria Brzezińska,  Bogusław Sikorski.

 

Siedlce, dnia 10.09.2015 r.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 221309 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja