Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Deklaracja
 

 

                              OGÓLNOPOLSKIESTOWARZYSZENIE 
                INTERNOWANYCH i REPRESJONOWANYCH
                               
 
                    DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Nazwisko  i imię (imiona)
 
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Data i miejsce urodzenia
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Adres zamieszkania, telefon, mail
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Rodzaje represji: internowanie, aresztowanie, uwięzienie od-do, inne.
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Wymienić dokumenty potwierdzające represje
 
 
 
 Ja, niżej podpisany oświadczam, iż zapoznałem się ze Statutem Stowarzyszenia i deklaruję   przystąpienie do niego. Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu, uchwał władz oraz zasad  moralnych.
 Oświadczam, że nie byłem współpracownikiem służb bezpieczeństwa w PRL.
 
 
  ............................                                          ................................
      Data                                                                  Własnoręczny podpis
 
 
 Decyzja Zarządu o przyjęciu na członka Stowarzyszenia:
 
 
 Data:                                                                                                                        Zarząd:


Podpisując deklarację wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Stowarzyszenia i oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku przynależnością do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Internowanych i Represjonowanych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje się, że:

1.     1. Administratorem danych osobowych, jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych Siedlcach ul. Świętojańska 4 lok. 1.

2.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało nieprzyjęciem na członka Stowarzyszenia.

3.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4.     Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

5.     Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wycofania zgody na przetwarzanie danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych.

6.     Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezydenta Miasta Siedlce.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 221309 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja