Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Deklaracja
 

 

                              OGÓLNOPOLSKIESTOWARZYSZENIE 
                INTERNOWANYCH i REPRESJONOWANYCH
                               
 
                    DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Nazwisko  i imię (imiona)
 
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Data i miejsce urodzenia
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Adres zamieszkania, telefon, mail
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Rodzaje represji: internowanie, aresztowanie, uwięzienie od-do, inne.
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Wymienić dokumenty potwierdzające represje
 
 
 
 Ja, niżej podpisany oświadczam, iż zapoznałem się ze Statutem Stowarzyszenia i deklaruję   przystąpienie do niego. Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu, uchwał władz oraz zasad  moralnych.
 Oświadczam, że nie byłem współpracownikiem służb bezpieczeństwa w PRL.
 
 
  ............................                                          ................................
      Data                                                                  Własnoręczny podpis
 
 
 Decyzja Zarządu o przyjęciu na członka Stowarzyszenia:
 
 
 Data:                                                                                                                        Zarząd:


Podpisując deklarację wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Stowarzyszenia i oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku przynależnością do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Internowanych i Represjonowanych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje się, że:

1.     1. Administratorem danych osobowych, jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych Siedlcach ul. Świętojańska 4 lok. 1.

2.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało nieprzyjęciem na członka Stowarzyszenia.

3.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4.     Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

5.     Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wycofania zgody na przetwarzanie danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych.

6.     Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezydenta Miasta Siedlce.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 167696 odwiedzającyosób.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=