Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Biuletyn 36
 

                                                                                                       BIULETYN INFORMACYJNY  36

 
„Państwo prawe jest wtedy,
gdy największą władzę mają ludzie prawi”.


Ustawa kombatancka
 
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Janusz Olewiński wystąpił jesienią ub. roku do Premiera i Marszałka Sejmu z wnioskiem o podjęcie prac nad znowelizowaniem ustawy tzw. kombatanckiej. W piśmie przedstawiono projekt tej ustawy. Jak poinformowano przewodniczącego, w dniu 20 grudnia 2007 roku projekt konsultowany był na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów.  Z uwagi na zgłoszone poprawki, dokument przekazany został do konsultacji międzyresortowych. 21 lutego br. KRM zlecił uwzględnienie wszystkich wniosków i uwag do projektu ustawy i przygotowanie materiału na posiedzenie Komitetu. W dniu 25 kwietnia br. rządowa Rada Prawnicza po raz kolejny dokonała oceny projektu. Przyszłym tygodniu opracowany materiał trafi do Rządowego Centrum Legislacji i następnie na Radę Ministrów. Jeśli RM zaakceptuje projekt ustawy, wówczas trafi on do laski marszałkowskiej. W rocznicę „wydarzeń grudniowych” tj. dnia 17.12.2007 r. Premier Tusk zapewniał, że „ustawa dla represjonowanych będzie w I półroczu 2008 r”. Informacje z wypowiedzią Premiera podały telewizyjne Wydarzenia Polsatu w dniu 8.01.br. o godz. 19: 00.
Środowiska represjonowanych oczekują, że premier dotrzyma danego publicznie słowa.
W piśmie do Premiera powołując się na wcześniejsze pisma z dnia 5 stycznia i 18 maja 2007 r. poinformowano, że środowiska represjonowanych wnosiły m.in. o to aby: 
-  przyjęte kryterium dochodowe nie było mniejsze niż 250% (100% = 316,-zł),
-  przyznane zostały stałe  świadczenia pieniężne rencistom i inwalidom ofiarom represji stanu wojennego   obejmującego okres od 13.12.1981 do 4.06.1989 r,
-  osoby objęte ustawą miały prawo do nieodpłatnego wypoczynku, świadczeń leczniczych i sanatoryjnych także w ośrodkach zdrowia MON i MSWiA,
- uwzględnione zostały odszkodowania i zadośćuczynienia za zniszczone zdrowie i życie oraz zrujnowaną karierę zawodową.
-  wypłacano comiesięcznie kwotę w wysokości 400,-zł w zamian za przyznane ustawą ulgi komunikacyjne i abonamentowe.
W piśmie podnoszono, że dotychczas jedyną "nagrodą" dla osób trwale poszkodowanych jest zniszczone zdrowie, zrujnowana kariera oraz wegetacja tych osób, życie w biedzie i ubóstwie.  Domagając się nie jałmużny, lecz w pełni satysfakcjonujących rozwiązań legislacyjnych, represjonowani w sposób bezkompromisowy przeciwstawili się totalitaryzmowi w obronie godności człowieka i demokratycznych przemian w tej części Europy.
 Z postulowanych wniosków przedstawianych przez Stowarzyszenie projekt ustawy uwzględnił m.in.: 
-  osoby zwalniane z pracy, zatrzymane na okres ponad 48 godzin i osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu, 
-  przyznanie świadczeń jak kombatantom i inwalidom wojennym i ich rodzinom,
-  podniesienie w większości przypadków "kryterium dochodowego" ze 150% na 250%. 
Znając "demokratyczne" metody podejmowania decyzji, ostateczny kształt ustawy zależał będzie wyłącznie od kilka osób!!! Tak jak poprzednio decydował J. Kaczyński i jego najbliżsi, tak będzie i obecnie.
Decyzja D. Tuska przekazana zostanie do klubu parlamentarnego, który ma tak zagłosować, jak zdecydowano w "gabinecie". I tego represjonowani winni mieć pełną świadomość.
Resort Pracy w piśmie z dnia 11 kwietnia br. skierowanym do Zarządu Stowarzyszenia informował: „...projekt był już przedmiotem szerokich konsultacji społecznych ... w związku z tym ... na obecnym etapie prac legislacyjnych wprowadzanie zmian w projekcie nie jest możliwe...”.
Przewodniczący Stowarzyszenia zamierza zapoznać z wnioskami naszego środowiska parlamentarzystów odpowiedzialnych za ostateczny kształt ustawy, zanim projekt trafi do Sejmu.  

„Stara” ustawa
 
Znowelizowana ustawa umożliwiająca otrzymanie zadośćuczynienia za doznane represje wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród represjonowanych i ich rodzin nie tylko w kraju, ale i za granicą. Wiele osób dopytuje o szczegóły ustawy i jakie obejmuje ona represje. Natomiast osoby mieszkające za granicą zwracają się konkretne rady informując zarazem, że „Solidarność” odmawia im w ogóle jakiejkolwiek informacji w tej sprawie. Również szumnie zapowiadana pomoc PiS była tylko hasłem propagandowym. W bardzo wielu przypadkach w biurach poselskich PiS pomoc polega na podaniu numeru telefonu do Stowarzyszenia. Wszyscy represjonowani jednoznacznie określają autorów noweli nazywając ustawę ochłapem i bublem. Na podstawie zebranych opinii środowiska represjonowanych Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję zaskarżenia ustawy.
 
Odszkodowania

W Siedlcach dotychczas zasądzane są odszkodowania w maksymalnych wysokościach.
W dniu 27 marca jednemu z pokrzywdzonych sąd przyznał 20.000,- zł, a drugiemu 22.000,-zł. W innym przypadku natomiast sąd unieważnił orzeczenie kolegium ds. wykroczeń.Na Śląsku natomiast sąd oddalił wniosek o odszkodowanie osobie wyrzuconej z pracy z dekretu o stanie wojennym. W argumentacji podano, że znalazł sobie pracę gdzie indziej.
                
Sieradz

Na obywające się rozprawy w sądzie okręgowym dot. zadośćuczynienia w Sieradzu usiłowano nie wpuścić na salę obserwatorów tj. osób represjonowanych, w tym kobiet internowanych w Gołdapi. Dopiero po interwencjach drzwi otworzono i wpuszczono osoby zainteresowane. Poza tym sędzia przewodniczący sugeruje, aby osobę represjonowaną reprezentował adwokat. Adwokaci sieradzcy żądają 20% od uzyskanej kwoty.
 
Minister nie odpowiada
 
Znowelizowana ustawa o zadośćuczynieniu zawiera zapis, że osoby w sądzie może reprezentować organizacja represjonowanych.
W dniu 15 lutego br. Stowarzyszenie zwróciło się do Ministra Sprawiedliwości obszernym wyjaśnieniem, jaki jest to postępowania w takich przypadkach.
Odpowiedzi nie uzyskano. Również telefonicznie próbowano uzyskać informacje. Niestety, nawet departament legislacyjno prawny Ministerstwa Sprawiedliwości nie był w stanie udzielić jakiejkolwiek odpowiedzi.
 
Warunki bytu
 
Na początku miesiąca lutego do Stowarzyszenia nadszedł list byłego działacza opozycji demokratycznej jeszcze z przed Sierpnia 1980 r. Człowiek ten przebywa w przytułku, ma lat 78, ale nie ma ani renty, ani emerytury tylko zasiłek dla bezdomnego w wys. 444,-zł.
J. Olewiński odwiedziwszy ww. w ośrodku pomocy zapoznał się z przeżyciami tej osoby i podjął decyzję udzielenia pomocy.
Inne przykłady: 75-letni działacz NSZZ RI „S” posiada emeryturę w wysokości 602,- zł, która jest skutkiem jego prześladowań. Kolejny represjonowany (l.54), inwalida stanu wojennego posiada rentę w wysokości 485,-zł.
 
Wieści ze Strasburga
 
Były działacz opozycji w r. 1996 wystąpił z pozwem do sądu o zadośćuczynienie i odszkodowanie za pobicie w obozie internowania. Po ośmiu latach wniósł skargę do Trybunału w Strasburgu na przewlekłość postępowania, mimo, że proces toczył się dalej. Wkrótce Trybunał odpisał, że właśnie w Polsce uchwalona została ustawa na mocy, której należy w tej sprawie zwrócić się do sądu w Polsce. Kierując się zaleceniem Trybunału Strasburskiego i mając nadzieję na rychłe zakończenie sprawy internowany wystąpił do sądu z wnioskiem na przewlekłość. Sąd jednak uznał, że żadnej przewlekłości nie ma. Proces sądowy trwał 10 lat. Sąd polski wyszedł z założenia, że poszczególne sesje i posiedzenia były w „rozsądnym” terminie uznając zarazem, że jedna rozprawa to jeden proces.  Tymczasem był to jeden proces trwający od 1996 do 2006 roku. Represjonowany ponownie wystąpił do Strasburga. W miesiącu marcu 2008 r. Trybunał uznał, że Rząd Polski naruszył drastycznie prawa człowieka i zaproponował ugodę w formie zapłaty odszkodowania w wysokości 3420 euro. Rząd polski przychylił się do tej ugody, skarżący również.
Przykład ten podajemy dlatego, bo warto upominać się o swoje prawa, choćby miały trwać dosyć długo.
 
Rozliczenie starego roku.
 
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia w miesiącu lutym tego roku dokonała kontroli finansów organizacji. W sprawozdaniu Komisja stwierdziła, że działalność i gospodarka finansowa pod względem celowości, gospodarności i rzetelności prowadzona była przez władze Stowarzyszenia w roku 2007 w sposób prawidłowy i zgodny z wymogami statutowymi oraz przepisami wyższego rzędu. Działalność na rzecz członków była niezwykle intensywna, a jednocześnie prowadzona w sposób prawidłowy, jak i skuteczny. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła, aby Stowarzyszenie na dzień 31 grudnia 2007 r. posiadało jakiekolwiek nieuregulowane zobowiązania finansowe.
 
Pomoc
 
Na stronach internetowych PiS znaleźć można informacje o udzieleniu wszechstronnej pomocy osobom represjonowanym dot. uzyskaniu zadośćuczynienia. Owa pomoc w zdecydowanej większości polega na kierowaniu zainteresowanych do Siedleckiego Stowarzyszenia podając numery telefonów i adres. Stowarzyszenie dziękuje tę za pomoc.
Coraz więcej różnych „ojców chrzestnych” przypisuje sobie sukces w uchwaleniu przez Sejm nowelizacji ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Podobnie jest z kolejną nowelizowaną ustawą. Niektórzy twierdzą, że ponieważ nic nie wiedzieli do tej pory o nowelizowanej ustawie „kombatanckiej” to wszelkie propozycje „innych”, zatem są niereprezentatywne i nieważne (patrz Biuletyn 26 w artykule Spotkanie represjonowanych o „nielegalności” uchwały zebranych).
 
Deklaracja współpracy.
 
Potwierdzając wcześniej zawarte porozumienie organizacji niepodległościowych i patriotycznych okręgu siedleckiego postanawiamy współpracować ze sobą dla dobra Polski, naszego miasta i powiatu.Karygodna i nie do zaakceptowania jest sytuacja zawiązania koalicji samorządowej w Siedlcach pomiędzy „Prawem i Sprawiedliwością”, a środowiskiem liberalno-postkomunistycznym ściśle związanym z osobą pana Józefa Oleksego, byłymi funkcjonariuszami SB i ZOMO. W sytuacji, kiedy była i jest możliwość zawarcia lepszej koalicji z Siedleckim Towarzystwem Samorządowym, które do Rady Miasta wprowadziło siedmiu radnych, co w konsekwencji stanowiłoby zdecydowaną większość do sprawowania władzy w mieście.Oświadczamy, że dążyć będziemy do tego, aby przy naborze na wszelkie funkcje i stanowiska publiczne pierwszym i podstawowym kryterium była ocena kwalifikacji etyczno-moralnych w szczególności: nieskazitelność charakteru, nieposzlakowana i nienaganna opinia, jak też przestrzeganie w dotychczasowym życiu podstawowych zasad etyczno-moralnych. Ponieważ pełnienie najwyższego urzędu jest ogromnym zaszczytem i przywilejem, więc osoby, które je piastują powinny dawać gwarancję przyzwoitości, patriotyzmu i uczciwości.Wielkość zgorszenia natomiast pochodząca od ludzi niegodziwych jest tym większa, im wyższą zajmują funkcję i pozycję w społeczeństwie. Jesteśmy przekonani, że w naszym mieście i regionie są - i to w zdecydowanej większości - ludzie prawi, szlachetni i uczciwi.
W skład porozumienia wchodzi:
1.      Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych,
2.      Narodowy Kongres Polski,
3.      Stowarzyszenie NIE dla Unii Europejskiej,
4.      Grupa działaczy Solidarność ’80.
5.      Stronnictwo Pracy,
6.      Liga Polskich Rodzin.
 
Spotkanie
 
W dniu 9 kwietnia br. w Siedleckim Centrum Kultury i Sztuki odbyło się spotkanie mieszkańców z prof. Jerzym Robertem Nowakiem. Tematem wykładu była:
-   antypolska i antykatolicka książka Grossa "Strach"
-    aktualna sytuacja społeczno-polityczna w Polsce.
Organizatorem spotkania był Janusz Olewiński przewodniczący Stowarzyszenia oraz radny Rady Miasta, Leszek Szymański. Siedlczanie na samym początku na stojąco zgotowali owację dla profesora gorąco go przyjmując. Miłym akcentem i zarazem zaskoczeniem dla organizatorów było uczestnictwo mieszkańców miasta w liczbie około 500 osób, którzy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wykładu. Rozprowadzane książki tematyczne rozchwytano w mgnieniu oka. Spotkanie unaoczniło wielkie zapotrzebowanie i głód na wiedzę z najnowszej historii Polski, co potwierdziło przybywanie mieszkańców już na godzinę przed spotkaniem z profesorem. Nadmienić warto, że trzy tygodnie wcześniej w spotkaniu otwartym w Siedlcach z premierem Jarosławem Kaczyńskim udział wzięło o wiele mniej osób niż z prof. Nowakiem, mimo, że PiS-owcy mieli obowiązek stawić się na spotkanie ze swoim szefem.
 
Jasna Góra
 
W dniu 11 maja br (niedziela) o godz. 12:00  w Kaplicy MB na Jasnej Górze odprawiona zostanie Msza św. w intencji represjonowanych i ich rodzin. 
Spotykamy się o godz. 11: 00 przy pomniku Kard. St. Wyszyńskiego. Po mszy ok. 13: 30 odbędzie się wspólne spotkanie w Sali Różańcowej.
Zapraszamy wszystkich na kolejną pielgrzymkę na Jasną Górę - mamy, za co dziękować!!!
Na spotkanie z represjonowanymi zaproszony został przedstawiciel Rządu, w celu przedstawienia założeń projektu ustawy.

Rocznica
 
W dniu 20 kwietnia br w Siedlcach w intencji pomordowanych 251 mieszkańców naszego regionu w Katyniu oraz rozstrzelanych 16 żołnierzy AK na rogatkach miasta odprawiona została Msza św. oraz złożone kwiaty w miejscach pamięci zamordowanych. Prezes Związku Sybiraków podkreślał, że w siedleckim UB „pracowało” 50 UB-owców, z czego 26 było pochodzenia żydowskiego. Niesmacznym było wystąpienie prezydenta Kudelskiego, który wołał, że „musimy bronić wolności”. Promując SB-ków, ich konfidentów, ZOMO-wców oraz osobników z SLD i byłej PZPR prezydent (i jego otoczenie) poprzez haniebne czyny zaprzecza swoim własnym słowom (patrz biuletyn nr 35).

                                                    Zaproszenie
Zapraszamy do naszej nowo otwartej amatorskiej strony internetowej i naszego blogu oraz maila:
stowrep@wp.pl
Na tych stronach represjonowani mogą zamieszczać uwagi czy propozycje do nowelizowanych „naszych” ustaw i w innych sprawach dotyczących środowiska.
Numer z miesiąca kwietnia 2008 r. Biuletyn do użytku wewnętrznego redaguje zespół.
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 222247 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja