Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Biuletyn 36
 

                                                                                                       BIULETYN INFORMACYJNY  36

 
„Państwo prawe jest wtedy,
gdy największą władzę mają ludzie prawi”.


Ustawa kombatancka
 
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Janusz Olewiński wystąpił jesienią ub. roku do Premiera i Marszałka Sejmu z wnioskiem o podjęcie prac nad znowelizowaniem ustawy tzw. kombatanckiej. W piśmie przedstawiono projekt tej ustawy. Jak poinformowano przewodniczącego, w dniu 20 grudnia 2007 roku projekt konsultowany był na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów.  Z uwagi na zgłoszone poprawki, dokument przekazany został do konsultacji międzyresortowych. 21 lutego br. KRM zlecił uwzględnienie wszystkich wniosków i uwag do projektu ustawy i przygotowanie materiału na posiedzenie Komitetu. W dniu 25 kwietnia br. rządowa Rada Prawnicza po raz kolejny dokonała oceny projektu. Przyszłym tygodniu opracowany materiał trafi do Rządowego Centrum Legislacji i następnie na Radę Ministrów. Jeśli RM zaakceptuje projekt ustawy, wówczas trafi on do laski marszałkowskiej. W rocznicę „wydarzeń grudniowych” tj. dnia 17.12.2007 r. Premier Tusk zapewniał, że „ustawa dla represjonowanych będzie w I półroczu 2008 r”. Informacje z wypowiedzią Premiera podały telewizyjne Wydarzenia Polsatu w dniu 8.01.br. o godz. 19: 00.
Środowiska represjonowanych oczekują, że premier dotrzyma danego publicznie słowa.
W piśmie do Premiera powołując się na wcześniejsze pisma z dnia 5 stycznia i 18 maja 2007 r. poinformowano, że środowiska represjonowanych wnosiły m.in. o to aby: 
-  przyjęte kryterium dochodowe nie było mniejsze niż 250% (100% = 316,-zł),
-  przyznane zostały stałe  świadczenia pieniężne rencistom i inwalidom ofiarom represji stanu wojennego   obejmującego okres od 13.12.1981 do 4.06.1989 r,
-  osoby objęte ustawą miały prawo do nieodpłatnego wypoczynku, świadczeń leczniczych i sanatoryjnych także w ośrodkach zdrowia MON i MSWiA,
- uwzględnione zostały odszkodowania i zadośćuczynienia za zniszczone zdrowie i życie oraz zrujnowaną karierę zawodową.
-  wypłacano comiesięcznie kwotę w wysokości 400,-zł w zamian za przyznane ustawą ulgi komunikacyjne i abonamentowe.
W piśmie podnoszono, że dotychczas jedyną "nagrodą" dla osób trwale poszkodowanych jest zniszczone zdrowie, zrujnowana kariera oraz wegetacja tych osób, życie w biedzie i ubóstwie.  Domagając się nie jałmużny, lecz w pełni satysfakcjonujących rozwiązań legislacyjnych, represjonowani w sposób bezkompromisowy przeciwstawili się totalitaryzmowi w obronie godności człowieka i demokratycznych przemian w tej części Europy.
 Z postulowanych wniosków przedstawianych przez Stowarzyszenie projekt ustawy uwzględnił m.in.: 
-  osoby zwalniane z pracy, zatrzymane na okres ponad 48 godzin i osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu, 
-  przyznanie świadczeń jak kombatantom i inwalidom wojennym i ich rodzinom,
-  podniesienie w większości przypadków "kryterium dochodowego" ze 150% na 250%. 
Znając "demokratyczne" metody podejmowania decyzji, ostateczny kształt ustawy zależał będzie wyłącznie od kilka osób!!! Tak jak poprzednio decydował J. Kaczyński i jego najbliżsi, tak będzie i obecnie.
Decyzja D. Tuska przekazana zostanie do klubu parlamentarnego, który ma tak zagłosować, jak zdecydowano w "gabinecie". I tego represjonowani winni mieć pełną świadomość.
Resort Pracy w piśmie z dnia 11 kwietnia br. skierowanym do Zarządu Stowarzyszenia informował: „...projekt był już przedmiotem szerokich konsultacji społecznych ... w związku z tym ... na obecnym etapie prac legislacyjnych wprowadzanie zmian w projekcie nie jest możliwe...”.
Przewodniczący Stowarzyszenia zamierza zapoznać z wnioskami naszego środowiska parlamentarzystów odpowiedzialnych za ostateczny kształt ustawy, zanim projekt trafi do Sejmu.  

„Stara” ustawa
 
Znowelizowana ustawa umożliwiająca otrzymanie zadośćuczynienia za doznane represje wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród represjonowanych i ich rodzin nie tylko w kraju, ale i za granicą. Wiele osób dopytuje o szczegóły ustawy i jakie obejmuje ona represje. Natomiast osoby mieszkające za granicą zwracają się konkretne rady informując zarazem, że „Solidarność” odmawia im w ogóle jakiejkolwiek informacji w tej sprawie. Również szumnie zapowiadana pomoc PiS była tylko hasłem propagandowym. W bardzo wielu przypadkach w biurach poselskich PiS pomoc polega na podaniu numeru telefonu do Stowarzyszenia. Wszyscy represjonowani jednoznacznie określają autorów noweli nazywając ustawę ochłapem i bublem. Na podstawie zebranych opinii środowiska represjonowanych Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję zaskarżenia ustawy.
 
Odszkodowania

W Siedlcach dotychczas zasądzane są odszkodowania w maksymalnych wysokościach.
W dniu 27 marca jednemu z pokrzywdzonych sąd przyznał 20.000,- zł, a drugiemu 22.000,-zł. W innym przypadku natomiast sąd unieważnił orzeczenie kolegium ds. wykroczeń.Na Śląsku natomiast sąd oddalił wniosek o odszkodowanie osobie wyrzuconej z pracy z dekretu o stanie wojennym. W argumentacji podano, że znalazł sobie pracę gdzie indziej.
                
Sieradz

Na obywające się rozprawy w sądzie okręgowym dot. zadośćuczynienia w Sieradzu usiłowano nie wpuścić na salę obserwatorów tj. osób represjonowanych, w tym kobiet internowanych w Gołdapi. Dopiero po interwencjach drzwi otworzono i wpuszczono osoby zainteresowane. Poza tym sędzia przewodniczący sugeruje, aby osobę represjonowaną reprezentował adwokat. Adwokaci sieradzcy żądają 20% od uzyskanej kwoty.
 
Minister nie odpowiada
 
Znowelizowana ustawa o zadośćuczynieniu zawiera zapis, że osoby w sądzie może reprezentować organizacja represjonowanych.
W dniu 15 lutego br. Stowarzyszenie zwróciło się do Ministra Sprawiedliwości obszernym wyjaśnieniem, jaki jest to postępowania w takich przypadkach.
Odpowiedzi nie uzyskano. Również telefonicznie próbowano uzyskać informacje. Niestety, nawet departament legislacyjno prawny Ministerstwa Sprawiedliwości nie był w stanie udzielić jakiejkolwiek odpowiedzi.
 
Warunki bytu
 
Na początku miesiąca lutego do Stowarzyszenia nadszedł list byłego działacza opozycji demokratycznej jeszcze z przed Sierpnia 1980 r. Człowiek ten przebywa w przytułku, ma lat 78, ale nie ma ani renty, ani emerytury tylko zasiłek dla bezdomnego w wys. 444,-zł.
J. Olewiński odwiedziwszy ww. w ośrodku pomocy zapoznał się z przeżyciami tej osoby i podjął decyzję udzielenia pomocy.
Inne przykłady: 75-letni działacz NSZZ RI „S” posiada emeryturę w wysokości 602,- zł, która jest skutkiem jego prześladowań. Kolejny represjonowany (l.54), inwalida stanu wojennego posiada rentę w wysokości 485,-zł.
 
Wieści ze Strasburga
 
Były działacz opozycji w r. 1996 wystąpił z pozwem do sądu o zadośćuczynienie i odszkodowanie za pobicie w obozie internowania. Po ośmiu latach wniósł skargę do Trybunału w Strasburgu na przewlekłość postępowania, mimo, że proces toczył się dalej. Wkrótce Trybunał odpisał, że właśnie w Polsce uchwalona została ustawa na mocy, której należy w tej sprawie zwrócić się do sądu w Polsce. Kierując się zaleceniem Trybunału Strasburskiego i mając nadzieję na rychłe zakończenie sprawy internowany wystąpił do sądu z wnioskiem na przewlekłość. Sąd jednak uznał, że żadnej przewlekłości nie ma. Proces sądowy trwał 10 lat. Sąd polski wyszedł z założenia, że poszczególne sesje i posiedzenia były w „rozsądnym” terminie uznając zarazem, że jedna rozprawa to jeden proces.  Tymczasem był to jeden proces trwający od 1996 do 2006 roku. Represjonowany ponownie wystąpił do Strasburga. W miesiącu marcu 2008 r. Trybunał uznał, że Rząd Polski naruszył drastycznie prawa człowieka i zaproponował ugodę w formie zapłaty odszkodowania w wysokości 3420 euro. Rząd polski przychylił się do tej ugody, skarżący również.
Przykład ten podajemy dlatego, bo warto upominać się o swoje prawa, choćby miały trwać dosyć długo.
 
Rozliczenie starego roku.
 
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia w miesiącu lutym tego roku dokonała kontroli finansów organizacji. W sprawozdaniu Komisja stwierdziła, że działalność i gospodarka finansowa pod względem celowości, gospodarności i rzetelności prowadzona była przez władze Stowarzyszenia w roku 2007 w sposób prawidłowy i zgodny z wymogami statutowymi oraz przepisami wyższego rzędu. Działalność na rzecz członków była niezwykle intensywna, a jednocześnie prowadzona w sposób prawidłowy, jak i skuteczny. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła, aby Stowarzyszenie na dzień 31 grudnia 2007 r. posiadało jakiekolwiek nieuregulowane zobowiązania finansowe.
 
Pomoc
 
Na stronach internetowych PiS znaleźć można informacje o udzieleniu wszechstronnej pomocy osobom represjonowanym dot. uzyskaniu zadośćuczynienia. Owa pomoc w zdecydowanej większości polega na kierowaniu zainteresowanych do Siedleckiego Stowarzyszenia podając numery telefonów i adres. Stowarzyszenie dziękuje tę za pomoc.
Coraz więcej różnych „ojców chrzestnych” przypisuje sobie sukces w uchwaleniu przez Sejm nowelizacji ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Podobnie jest z kolejną nowelizowaną ustawą. Niektórzy twierdzą, że ponieważ nic nie wiedzieli do tej pory o nowelizowanej ustawie „kombatanckiej” to wszelkie propozycje „innych”, zatem są niereprezentatywne i nieważne (patrz Biuletyn 26 w artykule Spotkanie represjonowanych o „nielegalności” uchwały zebranych).
 
Deklaracja współpracy.
 
Potwierdzając wcześniej zawarte porozumienie organizacji niepodległościowych i patriotycznych okręgu siedleckiego postanawiamy współpracować ze sobą dla dobra Polski, naszego miasta i powiatu.Karygodna i nie do zaakceptowania jest sytuacja zawiązania koalicji samorządowej w Siedlcach pomiędzy „Prawem i Sprawiedliwością”, a środowiskiem liberalno-postkomunistycznym ściśle związanym z osobą pana Józefa Oleksego, byłymi funkcjonariuszami SB i ZOMO. W sytuacji, kiedy była i jest możliwość zawarcia lepszej koalicji z Siedleckim Towarzystwem Samorządowym, które do Rady Miasta wprowadziło siedmiu radnych, co w konsekwencji stanowiłoby zdecydowaną większość do sprawowania władzy w mieście.Oświadczamy, że dążyć będziemy do tego, aby przy naborze na wszelkie funkcje i stanowiska publiczne pierwszym i podstawowym kryterium była ocena kwalifikacji etyczno-moralnych w szczególności: nieskazitelność charakteru, nieposzlakowana i nienaganna opinia, jak też przestrzeganie w dotychczasowym życiu podstawowych zasad etyczno-moralnych. Ponieważ pełnienie najwyższego urzędu jest ogromnym zaszczytem i przywilejem, więc osoby, które je piastują powinny dawać gwarancję przyzwoitości, patriotyzmu i uczciwości.Wielkość zgorszenia natomiast pochodząca od ludzi niegodziwych jest tym większa, im wyższą zajmują funkcję i pozycję w społeczeństwie. Jesteśmy przekonani, że w naszym mieście i regionie są - i to w zdecydowanej większości - ludzie prawi, szlachetni i uczciwi.
W skład porozumienia wchodzi:
1.      Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych,
2.      Narodowy Kongres Polski,
3.      Stowarzyszenie NIE dla Unii Europejskiej,
4.      Grupa działaczy Solidarność ’80.
5.      Stronnictwo Pracy,
6.      Liga Polskich Rodzin.
 
Spotkanie
 
W dniu 9 kwietnia br. w Siedleckim Centrum Kultury i Sztuki odbyło się spotkanie mieszkańców z prof. Jerzym Robertem Nowakiem. Tematem wykładu była:
-   antypolska i antykatolicka książka Grossa "Strach"
-    aktualna sytuacja społeczno-polityczna w Polsce.
Organizatorem spotkania był Janusz Olewiński przewodniczący Stowarzyszenia oraz radny Rady Miasta, Leszek Szymański. Siedlczanie na samym początku na stojąco zgotowali owację dla profesora gorąco go przyjmując. Miłym akcentem i zarazem zaskoczeniem dla organizatorów było uczestnictwo mieszkańców miasta w liczbie około 500 osób, którzy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wykładu. Rozprowadzane książki tematyczne rozchwytano w mgnieniu oka. Spotkanie unaoczniło wielkie zapotrzebowanie i głód na wiedzę z najnowszej historii Polski, co potwierdziło przybywanie mieszkańców już na godzinę przed spotkaniem z profesorem. Nadmienić warto, że trzy tygodnie wcześniej w spotkaniu otwartym w Siedlcach z premierem Jarosławem Kaczyńskim udział wzięło o wiele mniej osób niż z prof. Nowakiem, mimo, że PiS-owcy mieli obowiązek stawić się na spotkanie ze swoim szefem.
 
Jasna Góra
 
W dniu 11 maja br (niedziela) o godz. 12:00  w Kaplicy MB na Jasnej Górze odprawiona zostanie Msza św. w intencji represjonowanych i ich rodzin. 
Spotykamy się o godz. 11: 00 przy pomniku Kard. St. Wyszyńskiego. Po mszy ok. 13: 30 odbędzie się wspólne spotkanie w Sali Różańcowej.
Zapraszamy wszystkich na kolejną pielgrzymkę na Jasną Górę - mamy, za co dziękować!!!
Na spotkanie z represjonowanymi zaproszony został przedstawiciel Rządu, w celu przedstawienia założeń projektu ustawy.

Rocznica
 
W dniu 20 kwietnia br w Siedlcach w intencji pomordowanych 251 mieszkańców naszego regionu w Katyniu oraz rozstrzelanych 16 żołnierzy AK na rogatkach miasta odprawiona została Msza św. oraz złożone kwiaty w miejscach pamięci zamordowanych. Prezes Związku Sybiraków podkreślał, że w siedleckim UB „pracowało” 50 UB-owców, z czego 26 było pochodzenia żydowskiego. Niesmacznym było wystąpienie prezydenta Kudelskiego, który wołał, że „musimy bronić wolności”. Promując SB-ków, ich konfidentów, ZOMO-wców oraz osobników z SLD i byłej PZPR prezydent (i jego otoczenie) poprzez haniebne czyny zaprzecza swoim własnym słowom (patrz biuletyn nr 35).

                                                    Zaproszenie
Zapraszamy do naszej nowo otwartej amatorskiej strony internetowej i naszego blogu oraz maila:
stowrep@wp.pl
Na tych stronach represjonowani mogą zamieszczać uwagi czy propozycje do nowelizowanych „naszych” ustaw i w innych sprawach dotyczących środowiska.
Numer z miesiąca kwietnia 2008 r. Biuletyn do użytku wewnętrznego redaguje zespół.
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 167698 odwiedzającyosób.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=