Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Uprawnienia weterana
 
     Uprawnienia weteranów. 
   

     Dane na dzień 14.11.2019 r. Urzędu Kombatantów :

    - status działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych - 2.976 osób;

·        - status osoby represjonowanej z powodów politycznych - 4.143 osób;

·        - status działacza opozycji antykomunistycznej - 4820 osób.

Represjonowani               7.119 osób z tego emeryci mniej niż 10% tj. nie więcej niż 800 osób

                                         

Razem ze statusem      -      11.939

      (dane Urzędu Kombatantów na dzień 14.11.2019 r.).

     Z sanatorium skorzystało 300 osób i z tego można wnioskować, że tyluż jest rencistów

     i emerytów.         

    Na dzień 17 stycznia 2018 r. status działacza opozycji otrzymało prawie 6000
    osób. W kolejce na rozpatrzenie oczekuje jeszcze ok. 3 tys. wniosków.

 
 Aby uzyskać status nie wystarczy złożyć wniosek. Wniosek winien być szczegółowo uzasadniony i poświadczony w wiarygodny sposób. Powinien zawierać szczegóły z działalności jak daty, kontakty, miejsce, adresy, nazwiska. Określać, co robiłem, z kim, kiedy, gdzie itp. Stan faktyczny powinien być przedstawiony w taki sposób, aby z jego treści wynikała wiarygodna działalność podziemna, którą można skonfrontować (sprawdzić). Innymi słowy należy pochwalić się swoją robotą.

      Ważne!!!
  Do  m-ca kwietnia 2019 r. posiadaczy "statusu" jest nieco ponad 11 tys. osób represjonowanych, którym w przysługują uprawnienia.

Wykaz uprawnień:

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/wykaz-uprawnie%C5%84/58-uprawnienia-dzia%C5%82acza-opozycji.html

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/sprawy-zdrowotne-i-socjalne/dzia%C5%82acze-opozycji-i-osoby-represjonowane.html

 

Kraków

1 zł – tyle będzie kosztować bilet do instytucji kulturalnych dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych. Decyzję w tej sprawie wydał marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

Koncert w Filharmonii Krakowskiej, spektakl w Teatrze Słowackiego czy zwiedzanie Muzeum Archeologicznego – za te atrakcje działacze opozycji antykomunistycznej będą musieli zapłacić zaledwie złotówkę.

Wyjątkiem będą kina należące do samorządu wojewódzkiego (np. Kino Kijów). Stawki za bilet będą ustalane z dystrybutorem filmów.

Decyzję w tej sprawie wydał marszałek Małopolski Witold Kozłowski

https://lovekrakow.pl/aktualnosci/1-zl-za-bilet-na-spektakl-w-teatrze-slowackiego_30753.html

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/wykaz-uprawnie%C5%84/58-uprawnienia-dzia%C5%82acza-opozycji.html

Ulgi w Małopolsce:

https://dziennikpolski24.pl/darmowy-bilet-na-pociag-za-zlotowke-do-instytucji-kultury-dla-dzialaczy-antykomunistycznej-opozycji-i-osob-represjonowanych-w/ar/c1-14184067

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/formularze.html

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/wykaz-uprawnie%C5%84/58-uprawnienia-dzia%C5%82acza-opozycji.html

https://www.nfz-rzeszow.pl/pacjenci/aktualnosci/pacjenci-informacje-ogolne/komunikat-o-uprawnieniach-dla-dzialaczy-opozycji-antykomunistycznej-oraz-osob-represjonowanych-z-powodow-politycznych,art878/  

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/sprawy-zdrowotne-i-socjalne/dzia%C5%82acze-opozycji-i-osoby-represjonowane/524-pomoc-pieni%C4%99%C5%BCna-na-leczenie-uzdrowiskowe-w-2017-r.html

http://ops.brzeszcze.pl/pomoc-dla-opozycji-antykomunistycznej/

http://www.rp.pl/Zdrowie/308229952-Dzialacze-opozycji-antykomunistycznej-bez-kolejki-u-lekarza-i-w-
aptece.html
  - uprawnienia bez kolejki...

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/wykaz-uprawnie%C5%84/58-uprawnienia-dzia%C5%82acza-opozycji-antykomunistycznej-osoby-represjonowanej-z-powod%C3%B3w-politycznych.html

http://www.mazowieckie.cohttp://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/wykaz-uprawnie%C5%84/58-uprawnienia-dzia%C5%82acza-opozycji-antykomunistycznej-osoby-represjonowanej-z-powod%C3%B3w-politycznych.htmlm.pl/sites/default/files/Pozataryfowa%20oferta%20

Przejazdy%20dzia%C5%82aczy%20opozycji%20antykomunistycznej%20i%20os%
C3%B3b%20represjonowanych%20z%20powod%C3%B3w%20politycznych..pdf

Pozataryfowa oferta specjalna Przejazdy działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych obowiązuje od 1 grudnia 2017 r.

1. Uprawnieni Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych wymienieni w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. 2015, poz. 693 z późn. zm.).

2. Zakres ważności Osoby wymienione w ust. 1 uprawnione są do przejazdów z ulgą 35% na podstawie biletów jednorazowych, pociągami KM przewidzianymi w rozkładzie jazdy z wyjątkiem pociągu „Słoneczny” i innych o charakterze komercyjnym.

3. Warunki stosowania

1) osoby wymienione w ust. 1 odbywają przejazdy na podstawie ulgowych biletów ważnych łącznie z Legitymacją działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych (wzór legitymacji w załączeniu);

2) ulgi nie łączy się z innymi ofertami.

4. Opłaty

1) ceny biletów uzależnione są od odległości przejazdu;

2) bilety wydawane są z ulgą handlową 35% z zastosowaniem Tabeli opłat za bilety jednorazowe zawarte w Załączniku do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich–KM” (TP-KM)


Ulgi lokalne dla działaczy opozycji antykomunistycznej (miasta wojewódzkie)
stan na dzień  1 lipca 2019 r.

L.P.

Miasto

Prezydent miasta

Odpowiedzi

1.

Białystok

Tadeusz Truskolaski

Działacze opozycji antykomunistycznej są uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu miejskiego na podstawie Uchwały Nr XXXIV/567/17 Rady Miasta Białystok z dn. 1.07.2017 r.

2.

Bydgoszcz

Rafał Bruski

Działacze opozycji antykomunistycznej są uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu miejskiego na podstawie Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 28.03.2018 r.

Działacze opozycji antykomunistycznej na terenie miasta Inowrocławia są uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu miejskiego na podstawie Zarządzenia nr 119/2019 Prezydenta Miasta Inowrocławia zdn. 25.04.2019 r.

3.

Gdańsk

Aleksandra Dulkiewicz

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

4.

Katowice

Marcin Krupa

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

Od lutego 2018 r. działacze opozycji antykomunistycznej są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów pociągami Kolei Śląskich.

5.

Kielce

Bogdan Wenta

Uchwałą nr LVI/1266/2018 Rady Miasta Kielce z dn. 17.05.2018 r. został przyjęty Samorządowy Program Wsparcia Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, który przedstawia ofertę działań i usług realizowanych w Kielcach dla działaczy opozycji antykomunistycznej: w zakresie świadczeń mieszkaniowych -możliwość przyznania poza kolejnością lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy osobom w szczególnie trudnej sytuacji losowej;

w zakresie udogodnień komunikacyjnych - bezpłatny przejazd samochodami będącymi własnością Gminy, przystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, legitymujących się orzeczonym stopniem niepełnosprawności ruchowej), imienny bilet elektroniczny na 365 dni za 1 zł.;

w zakresie udogodnień oświatowych i kulturalnych – nieodpłatny udział w imprezach będących wydarzeniami własnymi
w miejskich instytucjach kultury;

w zakresie świadczeń z pomocy społecznej - ulga w wysokości 50% odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób samotnych, które z racji wieku , choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich.

6.

Kraków

Jacek Majchrowski

Działacze opozycji antykomunistycznej są uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu miejskiego na podstawie Uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miejskiej Miasta Krakowa z dn. 6.07. 2011 r. ( z późn. zm.).

Zarząd Województwa Małopolskiego wprowadził na terenie swojego województwa dla uprawnionych działaczy opozycji antykomunistycznej specjalny bilet do instytucji kultury,
z wyjątkiem wstępów do kin, za symboliczną złotówkę.

Działacze opozycji antykomunistycznej od 1 lipca 2019 r. będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów pociągami Kolei Małopolskich.

7.

Lublin

Krzysztof Żuk

Działacze opozycji antykomunistycznej są uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu miejskiego na podstawie Uchwały Rady Miasta Lublin nr 720/XXVIII/2017 z dn. 30.03.2017 r.

Działacze opozycji antykomunistycznej mogą też korzystać ze stałej i cyklicznej oferty kulturalnej, m.in. warsztatów tematycznych i biletów ulgowych w lubelskich instytucjach kultury.

Wydział Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Lublin podejmuje prace nad zmianą zasad wynajmowania lokali poprzez wprowadzenie dodatkowej punktacji dla osób represjonowanych, ubiegających się o mieszkanie z zasobów lokalowych miasta.

8.

Łódź

Hanna Zdanowska

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

9.

Olsztyn

Piotr Grzymowicz

Działacze opozycji antykomunistycznej są uprawnieni do 50% ulgi na przejazdy lokalnymi środkami transportu miejskiego na

podstawie Uchwały Nr LV/1049/18 Rady Miasta Olsztyna z dn. 6.11.2018 r.

10.

Opole

Arkadiusz Wiśniewski

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

11.

Poznań

Jacek Jaśkowiak

Działacze opozycji antykomunistycznej są uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu miejskiego na podstawie uchwały Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

12.

Rzeszów

Tadeusz Ferenc

Oczekujemy na odpowiedź.

13.

Szczecin

Piotr Krzystek

Działacze opozycji antykomunistycznej są uprawnieni do korzystania z ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego na wszystkich liniach komunikacyjnych z wyjątkiem linii turystycznych; do ulg i zniżek na terenie Szczecina
w następujących instytucjach kultury: Teatr Współczesny, Teatr Lalek, Filharmonia, Muzeum Techniki i Komunikacji–Zajezdnia Sztuki, Szczecińska Agencja Artystyczna, Dom Kultury ”13 Muz”, Ośrodek Teatralny „Kana”, Trafostacja Sztuki, Dom Kultury „Klub Skolwin”, Miejski Ośrodek Kultury, Dom Kultury „Słowianin”.

14.

Warszawa

Rafał Trzaskowski

Działacze opozycji antykomunistycznej są uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie m.st. Warszawy.

Działacze opozycji antykomunistycznej są uprawnieni do korzystania z 35% ulgi w pociągach Kolei Mazowieckich, z wyjątkiem pociągu „Słoneczny” i innych o charakterze komercyjnym, na podstawie biletów jednorazowych.

15.

Wrocław

Jacek Sutryk

Działacze opozycji antykomunistycznej od lutego 2018 r. są uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Wrocławia.

Działacze opozycji antykomunistycznej są uprawnieni do 50% ulgi
w pociągach Kolei Dolnośląskich. Ulga obowiązuje we wszystkich pociągach Kolei Dolnośląskich z wyłączeniem połączeń specjalnych. Ulgą są objęte bilety jednorazowe na przejazd w jedną stronę.

16.

Zielona Góra

Janusz Kubicki

Oczekujemy na odpowiedź.


Ulgi lokalne dla działaczy opozycji antykomunistycznej (miasta wojewódzkie sprzed reformy samorządowej z 1999 r.)

 

       

1.

Biała Podlaska

Michał Litwiniuk

Oczekujemy na odpowiedź.

2.

Bielsko-Biała

Jarosław Klimaszewski

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

3.

Chełm

Jakub Banaszek

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

4.

Ciechanów

Krzysztof Kosiński

Oczekujemy na odpowiedź.

5.

Częstochowa

Krzysztof Matyjaszczyk

Oczekujemy na odpowiedź .

6.

Elbląg

Witold Wróblewski

Działacze opozycji antykomunistycznej zamieszkali w Elblągu są włączeni do programu teleopieki i usług opiekuńczych poza kolejnością, posiadają pierwszeństwo do przyjęć do lekarzy, szpitala i na rehabilitację, prawo do zapomóg pieniężnych i żywnościowych, bezpłatnej pomocy prawnej, ulg lub całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej w Elblągu.

7.

Gorzów Wlkp.

Jacek Wójcicki

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

8.

Jelenia Góra

Jerzy Łużniak

Oczekujemy na odpowiedź.

9.

Kalisz

Krystian Kinastowski

Oczekujemy na odpowiedź.

10.

Konin

Piotr Korytkowski

Działacze opozycji antykomunistycznej mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach MZK w Koninie.

11.

Koszalin

Piotr Jedliński

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

12.

Krosno

Wojciech Bakun

Działacze opozycji antykomunistycznej mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na podst. Uchwały Nr LLL/84/2018 Rady Miasta Krosna z dnia 28.12.2018 r.

13.

Legnica

Tadeusz Krzakowski

Działacze opozycji antykomunistycznej mogą korzystać z ulgowych przejazdów komunikacją miejską na podstawie Uchwały nr XXIII/215/16 Rady Miasta Legnicy z dnia 25.07.2016 r.

14.

Leszno

Łukasz Borowiak

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

15.

Łomża

Mariusz Chrzanowski

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

16.

Nowy Sącz

Ludomir Handzel

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

Ulgi komunikacyjne na terenie miasta Nowego Sącz i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych na podst. Uchwały nr XLVIII/494/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.11. 2018 r. posiadają osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz nielegalnych org. politycznych i zw. zawodowych oraz osoby, które nie wykonywały pracy na skutek represji politycznych przed 4.06.1989 r.

17.

Ostrołęka

Łukasz Kulik

Działacze opozycji antykomunistycznej mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego, do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

18.

Piła

Piotr Głowacki

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

19.

Piotrków Trybunalski

Krzysztof Chojniak

Oczekujemy na odpowiedź.

20.

Płock

Andrzej Nowakowski

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

21.

Przemyśl

Wojciech Bakun

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

22.

Radom

Radosław Witkowski

Działacze opozycji antykomunistycznej mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na podstawie Uchwały Rady Miasta Radomia nr 755/2018 z dn. 24. 09. 2018 r. – na podstawie Radomskiej Karty Miejskiej z zakodowaną ulgą (podstawą jest legitymacja działacza opozycji wydana przez Szefa UdSKiOR).

23.

Siedlce

Andrzej Sitnik

Działacze opozycji antykomunistycznej mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w granicach administracyjnych miasta na podstawie Uchwały Rady Miasta Siedlce z dn. 30.09.2016 r.

24.

Sieradz

Paweł Osiewała

Działacze opozycji antykomunistycznej mogą korzystać z ulgowych przejazdów komunikacją miejską na podstawie Uchwała Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XLI/269/2017 z dn. 13. 09. 2017 r

25.

Skierniewice

Krzysztof Jażdżyk

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

26.

Słupsk

Krystyna Danilecka - Wojewódzka

Działacze opozycji antykomunistycznej mogą korzystać z ulgowych przejazdów komunikacją miejską na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Miasta Słupska nr XL/521/17 z dn. 28.06.2017 r.

27.

Suwałki

Czesław Renkiewicz

Oczekujemy na odpowiedź.

28.

Tarnobrzeg

Dariusz Bożek

Działacze opozycji antykomunistycznej mogą korzystać z ulgowych przejazdów komunikacją miejską ze zniżką 50% na podstawie Uchwały Rady Miasta Tarnobrzega
z dn.27.02.2019 r.

29.

Tarnów

Roman Ciepiela

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

30.

Toruń

Michał Zaleski

Działacze opozycji antykomunistycznej mogą korzystać
z ulgowych przejazdów komunikacją miejską w Toruniu na podstawie Uchwały Rady Miasta Torunia nr 776/17 z dn. 28.12.2017 r..

31.

Wałbrzych

Roman Szełemej

Działacze opozycji antykomunistycznej mogą korzystać
z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na podstawie uchwały Rady Miasta Wałbrzycha

32.

Włocławek

Marek Wojtkowski

Oczekujemy na odpowiedź.

33.

Zamość

Andrzej Wnuk

Oczekujemy na odpowiedź.

 

   Siedlce, dnia 15 lipca 2017 r.

Aby uzyskać Decyzję Prezesa IPN niezbędną do uzyskania statusu działacza opozycji lub osoby represy wypełnic formularz i przesłać do IPN link: http://opozycja.ipn.gov.pl/op/do-pobrania/63,Wnioski-do-pobrania.html  Po otrzymaniu decyzji postępujamy jak niżej opisano.
W związku ze znowelizowaną ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych informujemy, że Urząd ds. Kombatantów przygotował szeroką informację w tej sprawie. Osoby posiadające status działacza, a pragnące otrzymywać świadczenie pieniężne (402,72 zł), będą mogły złożyć wniosek o przyznanie tego świadczenia. Przyznane ono zostanie na stałe, jest wolne od podatku i nie będzie wliczane  do dochodu.
Wniosek o świadczenie można złożyć najwcześniej w dniu 31 sierpnia 2017 r. 
Druki wniosku na stronie: http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/nowelizacja-ustawy-o-dzia%C5%82aczach-opozycji-antykomunistycznej/837-formularze-wed%C5%82ug-stanu-prawnego-obowi%C4%85zuj%C4%85cego-od-dnia-31-sierpnia-2017-roku.html

i następnie kliknąć ikonkę "Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego".

  Największe nasze uprawnienia, jakie mamy, to do prawnej i materialnej dyskryminacji, w tym emerytalno-rentowej.   

  Oprócz ww. uprawnień osoba represjonowana może starać się o niewielkie
  wsparcie. Informacje, jak uzyskać takie uprawnienia znajdują się pod linkiem:
  http://archiwum.udskior.gov.pl/Jak,uzyskac,uprawnienia,dzialacza,opozycji,
  antykomunistycznej,lub,osoby,represjonowanej,z,powodow,politycznych,
  1344.html
  Posiadając status dzialacza opozycji możemy ubiegać się o świadczenie pieniężne,
  które wynosi 400,-zł miesięcznie oraz jednorazową pomoc finansową. Informacje
  na stronie: 
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/formularze.html.
  Poza tym możemy wystąpić do Urzędu Kombatantów o sfinansowanie pobytu
  w sanatorium. Informacje na stronie:
  http://internowani-represjonowani.pl.tl/Sanatoria%2C-uzdrowiska.htm
  Patrz też informacje pod zakładką: "sanatoria, uzdrowiska" oraz "Urząd
  ds. Kombatantów".
  Jakie uprawnienia daje znowelizowana 8 czerwca 2017 r. ustawa o działaczach opozycji?
 1. Przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty okresy osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia, internowania - uwzględnia się w wymiarze podwójnym.

 2. W zakresie świadczeń medycznych poza kolejnością bez skierowania do: 1)     ginekologa i położnika; 2) dentysty; 3) dermatologa; 4) wenerologa; 5) onkologa; 6) okulisty; 7) psychiatry; chorych na gruźlicę; 9) zakażonych wirusem HIV; 10) uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego.

 Weteranom
 życzymy dużo zdrowia i jeszcze więcej cierpliwości!yć
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 221309 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja