Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Biuletyn 46
 

Biuletyn Informacyjny Nr 46

Uprawnienia działaczy opozycji

 

W związku z nowelizacją dnia 8 czerwca 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych z dnia 20.03.2015 r. weteranom przysługują m.in. następujące przywileje:

1.   nieopodatkowane i nie wchodzące w dochód 402,72 zł wypłacane bezterminowo;

 

 

2.   przy ustalaniu renty lub emerytury okresy uwięzienia i internowania uwzględnia się w wymiarze podwójnym. Nie uwzględnia się natomiast okresu pracy na rzecz nielegalnych organizacji (przy wskaźniku przeliczeniowym „0”);

3.   korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej;

4.   bez skierowania do: a) ginekologa i położnika; b) dentysty; c) dermatologa; c) wenerologa; e) onkologa; f) okulisty; g) psychiatry; h) dla osób chorych na gruźlicę; i) dla osób zakażonych wirusem HIV; j) dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego. Skierowania w ogóle nie obowiązują do specjalistów wymienionych wyłuszczonym drukiem;

{http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2137_u.htm

http://www.kombatanci.gov.pl/images/DOC/Akty_Prawne/dzialacze_opozycji_nowelizacja.pdf }

Poza tym z inicjatywy Urzędu ds. Kombatantów korzystać można raz w roku z pobytu w sanatorium oraz uzyskać pomoc pieniężną w przypadku trudnej sytuacji życiowej.

Ponadto osoby represjonowane mogą skorzystać bezpłatnie z wypoczynku nad morzem i jest to inicjatywa środowiska Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego.

Nowe propozycje do ustawy. Warto dalej walczyć o to, aby ustawa obejmowała osobę działacza opozycji niepodległościowej:

1. która nieodpłatnie prowadziła działalność na rzecz

odzyskania niepodległego bytu Państwa Polskiego. Osoby, które pobierały wynagrodzenie nie były działaczami lecz wyłącznie najętymi pracownikami do wykonania określonej pracy. Jeśliby nie pobierali wynagrodzenia nie byłoby ich w opozycji;

 

2. po osiągnięciu wieku 55 lat przez kobietę i 60 przez mężczyznę mogła przejść na emeryturę  lub przepracowanie 30 lat dla kobiet i 35 dla mężczyzn bez względu na wiek. Zgodne to będzie z 14 postulatem Porozumienia Gdańskiego z 1980 r.;

 

Status na dzień 28 sierpnia 2017 r. uzyskało 3318 osób. Ilu weteranów już przebywa na emeryturach i rentach Urząd dokonuje obliczenia.

 

3.   przy ustalaniu renty lub emerytury okresy niewykonywania pracy z powodów politycznych oraz świadczenia pracy na rzecz nielegalnych organizacji uwzględnione zostały w wymiarze podwójnym również finansowym;

 

 

4.   osobie uprawnionej zapewnione było poza kolejnością leczenie sanatoryjno-uzdrowiskowe wraz ze zwolnieniem z opłat klimatycznych;

 

5.   przysługiwało pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej wybranym przez  osobę uprawnioną, rodzinę lub organizację zrzeszającą działaczy opozycji i osoby represjonowane. 

Niejednokrotnie na terenie zamieszkania działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej nie ma odpowiedniego domu opiekuńczego (może być np. dom opieki dla osób uzależnionych lub o innych określonych schorzeniach). Nie należy traktować  uprawnionego przedmiotowo, lecz umożliwić mu wybór miejsca pobytu tym bardziej, że domy kombatanta pustoszeją.

samorząd terytorialny był zobowiązany do udzielać pomocy osobom uprawnionym, w zakresie udogodnień komunikacyjnych, kulturalnych,  świadczeń mieszkaniowych, zdrowotnych i oświatowych;

6.   przyznane zostały ulgi na przejazdy środkami transportu krajowego;

7.   Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych winien być centralnym organem administracji

rządowej podległym Prezesowi Rady Ministrów.

 

Zapis taki skróci do minimum czas załatwiania różnych formalności środowiska oraz maksymalnie skróci czas podejmowania decyzji. Resort Pracy i Polityki Społecznej nie posiada żadnej wiedzy o działaczach opozycji, stosowanych wobec nich represjach jak też warunków ich bytu;

8.   w nazwie ustawy winien znaleźć się zapis o weteranach opozycji niepodległościowej i patriotycznej.

Rzeczywista liczba beneficjentów ustawy na koniec miesiąca sierpnia 2017 r. wbrew prognozom władz jest niewielka. Biorąc pod uwagę dane Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz uwzględniając działaczy niepodległościowych zamiast antykomunistycznych liczba uprawnionych wyniesie najwyżej kilka tysięcy osób;

9.   czerpiąc najlepsze wzorce od pokoleń wcześniejszych, to pokolenie działaczy opozycji dało Polsce wolność. Wszyscy czerpią z tego korzyści, ale tylko nieliczni o tę wolność walczyli, a bez osób,  o których mowa w ustawie, nie byłoby wolnej i niepodległej Polski.

Do opozycji antykomunistycznej zalicza się Wałęsa, Frasyniuk, Borusewicz, Rulewski, Michnik itp. persony.

10.           Najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby kwota świadczenia pieniężnego stanowiła różnicę pomiędzy otrzymywanym świadczeniem, a  wysokością średniej płacy krajowej brutto.  W takim przypadku wszystkie inne ulgi oprócz zdrowotnych byłyby zbędne.

 

11.           W każdym wariancie, w przypadku śmierci osoby uprawnionej przyznane świadczenie winno być wypłacane dożywotnio współmałżonkowi pod warunkiem, że pozostawał z nim w związku małżeńskim w okresie prowadzenia przez niego działalności, o której mowa w ustawie i nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 424 z późn. zm.) Dziś wdowy/wdowcy po zmarłej osobie uprawnionej pozostawione są sobie same niejednokrotnie żyjąc w skrajnej nędzy.

 

Zarząd Stowarzyszenia stoi na stanowisku, iż ustawa powinna być jedna i przejrzysta, obejmująca wszystkie problemy w jednym akcie prawnym. Zwracamy się do weteranów o zgłaszania na nasz adres wniosków i postulatów ws. przygotowania nowej ustawy o weteranach opozycji i nieuwzględnionych propozycji.

 

 

Do sędziów i prokuratorów

 

 

Dnia 8 sierpnia Stowarzyszenie skierowało do sędziów i prokuratorów apel:

„Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych zwraca się do sędziów i prokuratorów, którzy nie mogą pogodzić się z wolą Narodu wyrażoną w wolnych i nieskrepowanych wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku o dobrowolne przejście w stan spoczynku dla dobra naszej Ojczyzny.

 

 

Jako ludzie ochrzczeni zdajecie sobie sprawę, że każdy z Was stanie przed Najwyższym Sędzią, aby zdać rachunek ze swoich czynów. „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie” (Łk 12,39-48). Jesteśmy przekonani, że wielu z Was ma odwagę i honor, aby ustąpić kolejnemu pokoleniu i pozwolić na rozwój kraju zgodnie z cywilizacyjnymi wartościami łacińsko-chrześcijańskimi, na którym to fundamencie powstała Polska 1050 lat temu”.

Konferencja represjonowanych

Stowarzyszenie przygotowało projekty rezolucji na Konferencję Represjonowanych, która odbędzie się w dniach 8-10 września br. w Pieczyskach n. Jeziorem Koronowskim:

I.                        List otwarty ws. wymiaru sprawiedliwości.

 

My niżej podpisani przedstawiciele organizacji niepodległościowych i patriotycznych zgromadzeni na Konferencji w dniach 8-10 września 2017 r. w Pieczyskach woj. kujawsko-pomorskie wyrażamy swoje stanowisko ws. trwającej od 28 lat patologii drążącej wymiar sprawiedliwości.

 

W obecnym kształcie resort ten – naszym zdaniem opartym na własnych doświadczeniach - nie spełniał i nie spełnia podstawowych wymogów w zakresie sprawiedliwości i niezawisłości sędziowskiej. Patologiczne widzimisię sędziów w orzekaniu cynicznie podpierane majestatem Rzeczypospolitej i uzasadniane niezawisłością, z niezawisłością nie ma nic wspólnego. Sędziowie wykazują przy tym całkowity brak szacunku do prawa i Państwa Polskiego. Związane jest to z zajmowaniem w wymiarze sprawiedliwości czołowych stanowisk przez przestępców w togach wyrokujących zgodnie z ich mentalną wspólnotą z systemem państwa totalitarnego, jakim był PRL. Ich tzw. niezawisłość polega na niezawisłości od Państwa Polskiego i prawa państwa wyrosłego na cywilizacji łacińskiej.

 

 

Dalsze pozostawianie zdeprawowanych ludzi w strukturach niepodległego państwa, dla których obca jest nasza cywilizacja, rzuca cień na wiarygodność wymiaru sprawiedliwości dzisiaj oraz podważa autorytet państwa jako suwerennego i niepodległego państwa prawa.

Wymiar sprawiedliwości winien być życiodajną aortą w całym polskim organizmie, a nie toczącym niczym złośliwy rak patologicznym procesem życia społeczno-politycznego.

Pragnieniem naszym, jaki i wielu naszych rodaków jest, aby wszelkie funkcje, stanowiska publiczne i państwowe piastowali ludzie o wysokich kwalifikacjach etyczno-moralnych, nieskazitelnych charakterach oraz nieposzlakowanej i nienagannej opinii. Państwo nasze będzie prawe wtedy, gdy najwyższą władzę w naszej Ojczyźnie będą sprawowali ludzie prawi, i dotyczy to także polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Domagamy się więc dogłębnych zmian systemowych jak i osobowych w polskim wymiarze sprawiedliwości.

II.             Pieczyska, woj. kujawsko-pomorskie, dnia 8-10.09.2017 r. 

 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda

 

Szanowny Panie Prezydencie,

Zgromadzeni na Konferencji Przedstawiciele Organizacji Osób Represjonowanych skupiających weteranów opozycji niepodległościowej wyrażamy podziękowanie za dotychczasowe działania Pana Prezydenta na rzecz promowania znaczenia i roli naszej Ojczyzny w świecie. W szczególności wyrażamy swoją wdzięczność za gorące przyjęcie Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Pana Donalda Trumpa w miesiącu lipcu br. Gorące przyjęcie Prezydenta USA w Warszawie jest potwierdzeniem słusznie obranej drogi przez Urząd Prezydenta i Rząd RP w odbudowie wartości i poszanowania Polskiego Narodu, co potwierdził w swoim wystąpieniu Prezydent Trump doceniając nasz hart ducha i niezłomność w dążeniu do wolności.

 

Panie Prezydencie, w tym miejscu przytaczamy tekst grypsu z 1982 r. internowanych we Włodawie wysłanego do ówczesnego Prezydenta USA Ronalda Reagana: „My internowani w zakładzie karnym we Włodawie (...) członkowie NSZZ “Solidarność” i innych organizacji opozycyjnych pragniemy Panu, Panie Prezydencie serdecznie podziękować za zdecydowane stanowisko w obronie wolności i suwerenności Narodu Polskiego. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, reprezentujemy sobą takich samych jak my, którzy w tej chwili cierpią niewolę narzuconą przez imperializm sowiecki i jego konfidentów z Warszawy. Słowa podziękowania są proste  jak i my. Życzymy zdrowia i powodzenia w słusznej walce z czerwonym totalitaryzmem. Mimo, że siedzimy za kratami, jednak w walce nie ustajemy. Mamy nadzieję, że w Polsce w Sierpniu 1980 roku nastąpił początek końca imperializmu sowieckiego na świecie. Pozdrawiamy Pana i cały wielki Naród Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, którego cząstką są też Polacy. Do zobaczenia w wolnej Polsce”.

 

Do uzyskania upragnionej niepodległości w łańcuchu pokoleń Polaków przyczyniło się także nasze pokolenie. A słowa z celi więziennej skierowane do Prezydenta Reagana w r. 1982 „Do zobaczenia w wolnej Polsce” wypełniły się w dniu 6 lipca 2017 r. wizytą godnego następcy prezydenta Reagana w osobie p. Donalda Trumpa.

 

Nowela ustawy o uznaniu za nieważne…

 

Pismo Stowarzyszenia skierowane dnia 8.04.br. do Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 665).

 

 

„Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach wnosi w interesie publicznym poprawkę do nowelizacji ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego z dnia 23.02.1991r. z późn. zm.:

 

 

1.   w art. 8 dodaje się ustęp 6 o brzmieniu:

 

 

„W imieniu Skarbu Państwa w postępowaniu o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe z wydania orzeczenia albo decyzji inicjuje, występuje i uczestniczy prokurator pionu śledczego Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej”.

 

 

Uzasadnienie

 

Z dotychczasowych doświadczeń, jak i wielu skarg osób represjonowanych wynika, że prokuratorzy prokuratury powszechnej nie są merytorycznie przygotowani do należytego reprezentowania Skarbu Państwa w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie wynikające z ustawy  o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego z dnia 23.02.1991 r. z późn. zm. Skutki tegoż są takie, iż wbrew woli ustawodawcy rozprawy ciągną się latami z powodu merytorycznych błędów i zaniedbań ze strony przedstawicieli Skarbu Państwa tj. prokuratury powszechnej. Przejęcie spraw przez prokuraturę pionu śledczego IPN całkowicie odciąży prokuraturę powszechną od i tak licznych innych spraw. Udział prokuratorów pionu śledczego IPN znacznie przyspieszy proces postępowania oraz wykluczy poważne i rażące błędy w ustalaniu stanu faktycznego, jakie miały miejsce do tej pory – co spowodowane jest posiadaniem znikomej, jak też i żadnej wiedzy przez prokuratorów prokuratury powszechnej i zespołów orzekających o sprawach, o których mowa w ustawie.  Na tę okoliczność posiadamy liczne dowody.

 

Niepodważalnym atutem do reprezentowania Skarbu Państwa przez prokuraturę pionu śledczego IPN w ww. sprawach jest dogłębna i fachowa wiedza prawnicza oraz znajomość problemów i zagadnień ujawnianych podczas procesu. Przemawia za tym także ochrona praworządności i to, aby ustawa realizowana była zgodnie z jej duchem i literą prawa, czyli intencją ustawodawcy, jak też z art. 19 Konstytucji RP.

Prokuratura IPN dysponując ogromną dokumentacją z okresu PRL, tym samym posiada znacząco większą wiedzę od prokuratorów prokuratury powszechnej o krzywdach i represjach stosowanych wobec obywateli przez komunistyczne państwo, jakim był PRL.

Z uwagi na to, że prokuratorzy pionu śledczego IPN są najodpowiedniejszym reprezentantem Skarbu Państwa i zarazem rzecznikiem interesu publicznego wnosimy jak na wstępie. Popieramy wszystkie poprawki wniesione do nowelizowanej ustawy, a ich uchwalenie będzie wypełnieniem art. 19, który nakłada obowiązek na państwo otoczenia specjalną opieką i troską osób, które na wcześniejszym etapie swojego życia aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość Polski i niepodległość ta została uzyskana w określonym procesie historycznym. Artykuł ten mówi o wyjątkowym i specjalnym traktowaniu osób, które przyczyniły się do uzyskania upragnionej wolności i niepodległości Polski. Stanowi o obowiązku państwa względem osoby, która uczestniczyła w walce, a więc w działaniach łączących się z użyciem siły choćby tylko przez jedną ze stron do upragnionej wolności i niepodległości Polski.

Intencją ustawodawcy (Konstytucji) jest więc świadczenie przez państwo polskie godnej satysfakcji moralnej i materialnej dla osób, które przyczyniły się do odzyskania niepodległego bytu naszego państwa.

 

 

Nie znane są przypadki, aby prokuratorzy prokuratury powszechnej jako przedstawiciele Skarbu Państwa egzekwowali art. 557 kpk: 

§ 1. W razie naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za krzywdę, Skarb Państwa ma roszczenie zwrotne do osób, które swoim bezprawnym działaniem spowodowały niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego, niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

§ 2. Powództwo dotyczące roszczeń, o których mowa w § 1, może wytoczyć w postępowaniu cywilnym prokurator lub organ, który jest powołany do reprezentowania Skarbu Państwa. Jeżeli prokurator nie dopatrzy się podstaw do wytoczenia powództwa, wydaje w tej kwestii postanowienie i zawiadamia o tym uprawniony organ.

Klasycznym przykładem traktowania internowanych przez prokuraturę jest wyrok Sądu Okręgowego Wydziału Karnego w Siedlcach dot. zadośćuczynienia za decyzję o internowaniu z dnia 9.02.2012 r. o sygn. akt: II 2 Ko 172/11 maltretowanego podczas internowania Ryszarda Piekarta. W uzasadnieniu wyroku czytamy m.in.: „…poszkodowany może dochodzić roszczeń w sądzie cywilnym, (tymczasem sądy cywilne wszystkie taki sprawy oddalają!). Poszkodowany uzyskał korzyści podczas internowania, bo nie ponosił kosztów utrzymania w czasie pobytu w więzieniu, a nawet z tego tytułu zaoszczędził osiągając korzyść majątkową, która powinna być odliczona od zasądzonego odszkodowania ... niemoralne i niestosowne jest wzbogacanie się w przypadku działalności patriotycznej. Poszkodowany żadnej szkody materialnej nie poniósł (oprócz tego, że opuszczał zakład karny na noszach zostając inwalidą). Za utratę zdrowia oraz wynikłe z tego cierpienia fizyczne i psychiczne odszkodowanie jest nieuprawnione i niestosowne. Ponadto internowany leczył się bezpłatnie  w placówkach społecznej służby zdrowia. Sąd uznał, że to Skarb Państwa poniósł straty utrzymując podsądnego przez okres 9 miesięcy w więzieniu na swój koszt. Ponadto Skarb Państwa nie ma pieniędzy...” 

Na dobrą sprawę to najwięcej umęczyli się ci, co internowanego katowali kopiąc i pałując gdzie popadnie. I jak słusznie sąd stwierdził, było to na koszt Skarbu 
Państwa i za sowitą opłatą oprawców przez Skarb Państwa. Innymi słowy internowany nic nie dał, ale za to dużo dostał. Inwalida na skutek internowania otrzymuje dziś emeryturę w „słusznej” wg. Sądu wysokości tj. 665,-zł. Prokurator prokuratury powszechnej reprezentujący Skarb Państwa i zarazem ustawodawcę, który wydał akt prawny w celu zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy, zachował całkowitą bierność w przytoczonej sytuacji. Obecnie poszkodowany wniósł kasację od wyroku. Prokuratura również wniosła kasację wnioskując o odrzucenie kasacji internowanego…
Numer zamknięto w miesiącu wrześniu  A.D. 2017
Biuletyn do użytku wewnętrznego redaguje zespół.
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 221310 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja