Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Ciekawostki
 

                                                    U s t a w a
                 z dnia 18 marca 1921 roku
     o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku,
         popełnionych przez urzędników.

  Art. 1.

  Urzędnik, winny popełnienia w związku z urzędowaniem
  i z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych:

1.   kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), albo udziału
w tychże (art. 51 k.k. ros. z r. 1903, § 5 austr. u. k. z r. 1852,
§§ 47-49 niem. K. k. z r. 1871), jeśli mienie skradzione lub
przywłaszczone (sprzeniewierzone) było mu dostępne lub powierzone
z powodu służby lub stanowiska służbowego;
2.   oszustwa lub udziału w niem (art. 51 k. k. ros. z r. 1903 § 5 austr.
u. k. z r. 1852, §§ 47-49 niem. k. k. z r. 1871), jeśli oszustwo
popełniono w ten sposób, że winny w zamiarze osiągnięcia dla siebie
lub osoby trzeciej nieprawnej korzyści majątkowej wyrządził
innemu szkodę majątkową przez wprowadzenie w błąd lub
utrzymywanie w błędzie za pomocą przedstawienia okoliczności
fałszywych, albo przekręcania lub ukrywania prawdziwych,
- będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

patrz tekst ogłoszony: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19210300177 

  Siedlce

 Z uzyskanych z IPN dokumentów SB czytamy z szyfrogramu z dnia 2.02.1988 r. 
 podpisanego przez z-cę szefa SB kpt. mgr B. Proskurę: "... w budynku plebanii
 parafii Nieciecz gm. Sabnie odbyło się zebranie byłych aktywnych działaczy
 NSZZ RI  woj. siedleckiego... spotkanie poprzedzone było nabożeństwem,
 które odbyło się w miejscowym kościele z udziałem wiernych z okolicznych
 miejscowości. Nabożeństwo odbywało się z udziałem Matki Boskiej Gromnicznej...".


   RÓŻNOSCI

   -   
Są tacy ludzie, do których chce się podejść i zapytać: 

         jak im się udaje żyć bez mózgu?

   -  Już wiem, że ministrem zdrowia zawsze zostaje ten, który powinien się leczyć!


 Pilnował swojej fotografii.

W Częstochowie w centrum miasta na skwerze przy Ratuszu w miesiącach
IX - X 2008 r. wystawiona była plenerowa wystawa "twarze częstochowskiej
bezpieki". Wystawę pilnowała firma ochroniarska. Jednym z pilnujących
był SB-ek, którego zdjęcie widniało na wystawie.


 


                         
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 222246 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja