Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Biuletyn 32
 

Biuletyn nr 32

W dniu 20 września 2006r w wieku 24 lat zmarła tragicznie Magdalena Olewińska córka przewodniczącego Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach.
Januszowi Olewińskiemu i Jego Rodzinie przekazujemy wyrazy szczerego współczucia oraz dla ukojenia bólu cytujemy słowa św. Urszuli Ledóchowskiej: „Może czasem inaczej Bóg pokieruje sprawą, aniżeli ty chciałeś, ale z czasem przekonasz się, że to, co Bóg uczynił, dobrze uczynił, choć w danej chwili tego nie rozumiałeś”.
 
Rocznica stanu wojennego
 
Ogólnopolskie obchody nielegalnie wprowadzonego stanu wojennego odbyły się tym razem we Wrocławiu z udziałem prezydenta RP L.Kaczyńskiego. Zaproszenie m.in. otrzymał przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Janusz Olewiński z małżonką, którego Prezydent RP w nocy z 12 na 13 grudnia, dokładnie w 25 rocznicę internowania, odznaczył Krzyżem OficerskimOrderu Odrodzenia Polski.
J.Olewiński zwrócił się do Prezydenta z prośbą o podjęcie inicjatywy legislacyjnej (wniósł własne projekty ustaw) dot. zadośćuczynienia osobom represjonowanym. Wręczył zarazem na oczach całej Polski (uroczystość była transmitowana w TV) Prezydentowi list w tej sprawie wraz z projektami ustaw. Prezydent obiecał rozpatrzyć sprawę w porozumieniu z Rządem.
Piła. Organizatorem uroczystości grudniowych w PilebyłOddział naszego Stowarzyszenia. Oprócz Mszy św., sesji popularnonaukowej, spotkania działaczy podziemia było również poświęcenie sztandaru Stowarzyszenia pilskiego ufundowanego przez tamtejsze środowisko.
 
 
Kolejna ustawa
 
Na prośbę ministra pracy i polityki społecznej Stowarzyszenie przedstawiło propozycje do reformowanej ustawy kombatanckiej. Zarząd Stowarzyszenie przesłał przygotowane wcześniej materiały (po konsultacjach r. 2006 ze środowiskiem). Tak, więc oprócz ustawy ws anulowania wszystkich decyzji i orzeczeń wobec represjonowanych (ustawy, która dot. odszkodowań jednorazowych) równolegle przygotowywana jest druga ustawa, która ma zapewnić stałe dodatki miesięczne i inne uprawnienia.
Zarząd Stowarzyszenia ponadto zaproponował, aby ustawą objęte zostały osoby: zwalniane z pracy, do niej niedopuszczone oraz osoby, które przeszły na zaniżone renty i emerytury. Ta grupa represjonowanych w formie odszkodowania i zadośćuczynienia powinna otrzymać:
  1. w przypadku zaniżonej płacy: różnicę między wypłacanym wynagrodzeniem, a należnym na stanowisku co najmniej o stopień (grupę) wyższym od należnego,
  2. osoby zwalniane z pracy, a także do niej niedopuszczone: średnią płacę krajową za okres przebywania bez pracy,
  3. osoby, które otrzymały bardzo niskie renty bądź emerytury dodatkowo otrzymają jednorazowo kwotę wynoszącą wielokrotność najniższej płacy krajowej zamiast miesięcznej „renty wyrównawczej”, za okres: od dnia przyznania renty/emerytury do wieku mężczyzn 75 lat, kobiet 85 lat (statystycznego wieku życia).
W trosce o budżet państwa wypłata ww. świadczeń nastąpić winna przez pracodawcę zatrudniającego osobę represjonowaną, ponieważ to pracodawca przyczynił się w znacznej mierze do represji i prześladowań. W przypadku zlikwidowania zakładu pracy, obowiązek świadczeń spadałby na samorząd lokalny.
Podobnie osobom skazywanym przez kolegia ds. wykroczeń zadośćuczynienie i odszkodowanie wypłacić powinien samorząd lokalny lub wojewódzki w zwaloryzowanej kwocie poniesionych strat (grzywny pieniężne, konfiskaty, praca publiczna). Jednostki terytorialne samorządowe realizując represyjne prawa stanu wojennego bogaciły się kosztem skazywanych na wysokie kary działaczy opozycji niepodległościowej.
 
Apel
 
Stowarzyszenie do Prezydenta RP, dysponującego inicjatywą ustawodawczą, wystąpiło z Apelem (obszernie uzasadniając) o przygotowanie i zgłoszenie nowych projektów ustaw:
- o zaniechanie planowanej nowelizacji ustawy o ujawnieniu informacji zawartych w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990,
- o przygotowanie i zgłoszenie projektów ustaw o zdegradowaniu funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL, twórców i realizatorów stanu wojennego Polsce oraz pozbawieniu ich przywilejów emerytalno-rentowych,
- o lustrację naukową nauczycieli akademickich i naukowców.
Internet
 
W Siedlcach przewodniczący Stowarzyszenia Janusz Olewiński wystąpił do prezydenta miasta o podjęcie przedsięwzięcia dotyczącego uruchomienia w mieście darmowej bezprzewodowej sieci Internet.
Inwestycja owa jest możliwa do zrealizowania. Świadczy o tym fakt, że bezpłatna sieć jest aktualnie budowana w Rzeszowie i Płocku oraz przygotowywana w Pruszkowie. Koszt projektu jest także w zasięgu możliwości budżetu naszego miasta, tym bardziej, że, jak wskazują przytoczone przykłady, większość kosztów pokrywają dotacje z Unii Europejskiej. Można też i trzeba skorzystać z dotacji z wojewódzkich. Sieć taka umożliwiłaby większości mieszkańcom stały dostęp do Internetu oraz usług realizowanych za jego pośrednictwem, stworzyłaby możliwość nieograniczonego dostępu do wiedzy w dosłownym znaczeniu tego słowa, co z kolei owocowałoby jego atrakcyjnością również w oczach potencjalnych inwestorów, a zatem i rozwojem naszego miasta. Budowa darmowej, bezprzewodowej sieci pozwoliłaby nam wejść również do grona najlepiej rozwiniętych informatycznie miast Europy.
Realizacja powyższego przedsięwzięcia polega na usytuowaniu w mieście punktów dostępu zlokalizowanych np. na dachach obiektów oświatowych i urzędów. Poprzez ten system otrzymujemy m.in.: sieć zapewniającą szybki dostęp do Internetu szkołom i urzędom, bezpłatną sieć telefonii internetowej VOIP (Voice over Internet Protokcol), kilkadziesiąt kamer systemu monitoringu wizyjnego czy inteligentne sterowanie ruchem ulicznym. Rozwiązanie np. w Płocku sprowadza się do budowy szkieletowej sieci, do której wpięte zostają punkty dostępowe. Dostęp do sieci możliwy jest dla każdego użytkownika komputera, wyposażonego w kartę Wi-Fi, znajdującego się w promieniu do 300 m. od punktu dostępowego. Przepustowość łącza bezprzewodowego wynosi od kilku do kilkunastu megabitów na sekundę i jest w zupełności wystarczająca dla zapewnienia szybkiego dostępu do Internetu.
Całkowity wkład finansowy, który ma ponieść użytkownik, to jednorazowy wydatek kilkudziesięciu złotych na zakup odpowiedniej karty jak np. karty Wi-Fi.
Zrealizowanie powyższego jest możliwe tym bardziej, że Spółdzielnia Mieszkaniowa również zainteresowana jest rozwiązaniem tego problemu, gdyż lokatorzy sami lub za pośrednictwem różnych firm wg. opinii prezesa Spółdzielni, oplatają pajęczyną klatki schodowe. Realizacja tego pomysłu w Siedlcach już się rozpoczęła. Powyższe propozycje zalecamy wykorzystywać przez środowiska represjonowanych we własnym mieście. My też skorzystamy z tego darmowego Internetu i będziemy mieli o wiele łatwiejszy kontakt.
 
 Biuletyn do użytku wewnętrznego redaguje zespół.
 
Numer zamknięto w miesiącu lutym 2007r.
 

l

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 218814 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja