Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Statut
 

 Zarząd Stowarzyszenia podjął następującą uchwałę dot. wpisowego i składek dla członków zamieszkałych za granicą: 
  jednorazowe wpisowe: 7 dol. USA lub 6 euro,
  składki kwartalne: 15 dol. USA lub 12 euro.
 

S T A T U T
 
OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA   INTERNOWANYCH I
 
REPRESJONOWANYCH Z SIEDZIBĄ W SIEDLCACH
 
 
 

ROZDZIAŁ   I.

 

Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie więzionych, internowanych i represjonowanych w latach 1980 - 1989 oraz wcześniejszych i późniejszych nosi nazwę :

Ogólnopolskie  Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych”.

§ 2

Stowarzyszenie jest zarejestrowane na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 § 3

 Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym, ustrojowym i konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

1.      Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5

 Siedzibą Stowarzyszenia i władz jest miasto Siedlce.

 § 6

 1.      Stowarzyszenie jest organizacją działającą w interesie i na rzecz jego członków oraz osób prześladowanych i poszkodowanych, represjonowanych i szykanowanych w oparciu o ich społeczne zaangażowanie, a także wolontariat oraz może zatrudniać członków Stowarzyszenia i pracowników do prowadzenia swych spraw,

2.      Stowarzyszenie reprezentuje i wspiera wszystkich członków NSZZ „Solidarność” z lat 1980-1989, działaczy opozycji niepodległościowej i wszystkich poszkodowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, obronę wolności związkowych, gospodarczych, politycznych oraz poszanowanie godności osoby ludzkiej.

 § 7

 Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 § 8

 Stowarzyszenie ma prawo zakładania oddziałów.

 § 9

 Stowarzyszenie jest niezależne od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego,   organizacji politycznych i innych organizacji,w tym związkowych.

 § 10

 Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 ROZDZIAŁ II.

 Cele i środki działania Stowarzyszenia.

 § 11

 Celem Stowarzyszenia jest:

1. integracja na płaszczyźnie samopomocy wewnątrzśrodowiskowej Stowarzyszenia, organizacja i promowanie aktywnego uczestnictwa członków, osób represjonowanych i szykanowanych, dyskryminowanych i wykluczonych oraz ich rodzin, którzy dotknięci byli represjami w szczególności w latach 1980-1989, a także wcześniejszych i późniejszych w życiu społecznym, politycznym, ekonomicznym, gospodarczym i religijnym oraz za poglądy, przekonania, przynależność, wyznanie, urodzenie, płeć, wiek, język, pochodzenie, majątek bądź z jakichkolwiek innych przyczyn oraz roztaczanie nad nimi opieki,

2.     rehabilitacja osób dotkniętych prześladowaniami, aktywne popieranie ich roszczeń o naprawienie krzywd, jakich doznały w latach 1980-1989, a także wcześniejszych i późniejszych oraz występowanie w sprawie naprawienia krzywd wyrządzonych w latach represji systemu totalitarnego w znaczeniu moralnym i wymiarze materialnym,

3.     podtrzymywanie, dokumentowanie, upowszechnianie wartości i tradycji ruchu solidarnościowego i niepodległościowego,

4.     wszechstronna pomoc członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom oraz osobom represjonowanym i szykanowanym, a w szczególności wspomaganie rzeczowe, materialne osób niepełnosprawnych, które poniosły uszczerbek na zdrowiu w walce o niepodległy byt Państwa Polskiego, wolności związkowe, polityczne, ekonomiczne, religijne itp.,

5.     likwidacja bezrobocia oraz rozwijanie aktywności zawodowej członków Stowarzyszenia i ich rodzin.

 § 12

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez :

1.   reprezentowanie swoich członków, osób represjonowanych i szykanowanych oraz występowanie w ich interesie wobec organów władzy i administracji państwowej, samorządowej, jednostek gospodarczych, partii politycznych, krajowych i zagranicznych oraz międzynarodowych organizacji,

2.   opracowywanie programów działania i ich realizację m. in. przez organizowanie imprez, koncertów, konkursów, spotkań, zebrań, zjazdów itp., a także inicjatyw o charakterze integracyjnym, kulturalnym, edukacyjnym i patriotycznym,
3.   organizowanie działań opiekuńczo-socjalnych na rzecz członków Stowarzyszenia, ich rodzin i osób represjonowanych,

4.   wydawanie własnych biuletynów i korzystanie ze środków przekazu celem przekazywania wiadomości dotyczących prowadzenia działalności kulturalnej, historyczno-dokumentacyjnej, szeroko rozumianego pośrednictwa i doradztwa oraz akcji informacyjno-propagandowej o działalności i celach Stowarzyszenia,

5.   promowanie zatrudnienia członków i ich rodzin,

6.   prowadzenie szkoleń i organizowanie kursów celem pogłębienia kwalifikacji i przygotowania do zawodu   członków Stowarzyszenia i ich rodzin,

7.  branie czynnego udziału w życiu społecznym i politycznym, a także w spotkaniach dotyczących interesów środowiska weteranów opozycji niepodległościowej,

8.   udział w wyborach samorządowych, parlamentarnych, referendach i prowadzenie działalności z tym związanej,

9.   działalność w procesie integracji europejskiej i zbliżenia międzynarodowego,

10. wypowiadanie się w sprawach publicznych,

11. gromadzenie środków finansowych pochodzących:

-     ze składek, wpisowego i ofiar pieniężnych członków Stowarzyszenia,

-      ofiar pieniężnych i rzeczowych innych osób fizycznych i prawnych zamieszkałych      zarówno w Kraju jak i za granicy,

-     darowizn i zapisów na rzecz Stowarzyszenia i jego działalności statutowej,

-      z własnej działalności gospodarczej,

-      dotacji,

-      ofiarności publicznej.

 ROZDZIAŁ III.

 Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 § 13

 Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne.

 § 14

 Członkami Stowarzyszenia, przy uwzględnieniu § 15, mogą być:

1.   osoby fizyczne i prawne, które nie sprzeniewierzyły się ideałom „Solidarności” z lat 80-tych, okażą się wiarygodnymi dokumentami jako osoby pokrzywdzone, w tym z Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz uznające łacińsko-chrześcijański system wartości za swój własny,

2.   osoby prawne działające w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela,

3.   osoby prawne mogą być jedynie członkiem wspierającym.

 § 15

 W Stowarzyszeniu wyróżnia się trzy kategorie członkostwa:

1.   członek zwyczajny - którym może zostać każda fizyczna osoba pełnoletnia działająca w szczególności w latach 1980-1989, ale też tak w latach wcześniejszych i późniejszychw opozycji antykomunistycznej oraz solidarnościowym ruchu związkowym na terenie Polski i represjonowana, szykanowana, dyskryminowana za tę działalność oraz za poglądy, przekonania, przynależność, wyznanie, urodzenie, płeć, wiek, język, pochodzenie, majątek bądź z jakichkolwiek innych przyczyn oraz osoba najbliższej rodziny represjonowanych, szczególnie tych, co utracili życie bądź zmarli lub utracili zdrowie i zostali inwalidami w wyniku represji, a także osoba fizyczna czynnie wspierająca w tym okresie aktywnie działających lub represjonowanych bądź ich rodziny, bez względu na aktualne miejsce zamieszkania, po wyrażeniu woli wstąpienia do organizacji i złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej przyjętej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia,

2.   członek wspierający - którym może zostać każda osoba fizyczna lub osoba prawna    pragnąca przyczynić się do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia po przez wsparcie finansowe lub rzeczowe, po złożeniu pisemnej deklaracji członka wspierającego, określającej rodzaj i zakres deklarowanej pomocy i przyjętej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia,

3.   członek honorowy - którym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, po nadaniu jej tego tytułu na czas nieokreślony przez Walne Zgromadzenie Członków / Delegatów. Członek honorowy nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym, poza tym posiada prawa jak członek zwyczajny,

4.   członek rodziny opłaca tylko wpisowe określone przez władze Stowarzyszenia - jest natomiast zwolniony z opłacania składek członkowskich, jeżeli z tego uprawnienia zechce skorzystać,

5.   członkiem zwyczajnym może być również cudzoziemiec, który w stanie wojennym był represjonowany i fakt ten udokumentuje, a nadto wyrazi poparcie dla idei zawartych w Statucie,

6.   fakt represji musi być potwierdzony odpowiednim dokumentem,

7.   ubiegający się o członkostwo składa przed przyjęciem oświadczenie pisemne, iż nie był współpracownikiem służby   bezpieczeństwa (służb równorzędnych) w PRL,

8.   członek Stowarzyszenia może być członkiem innej organizacji o podobnych celach, lecz nie może wówczas pełnić żadnej funkcji we władzach Stowarzyszenia.,

9.      członek Stowarzyszenia nie może należeć do innej organizacji, której cele kolidują z celami statutowymi Stowarzyszenia,

10.   członkiem Stowarzyszenia nie może być pracownik lub współpracownik służb   specjalnych PRL.

 § 16

Członków przyjmuje i skreśla na podstawie pisemnych deklaracji Zarząd Stowarzyszenia z      zachowaniem uprawnień Walnego Zgromadzenia.

Zarząd może upoważnić Oddziały do przyjmowania kandydatów we własnym zakresie z zachowaniem    postanowień niniejszego Statutu.

 § 17

 Członkom zwyczajnym i honorowym przysługują następujące uprawnienia:

1.   czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich władz Stowarzyszenia,

2.   korzystanie ze wszystkich form pomocy i działalności Stowarzyszenia na zasadach      określonych przez Statut i Regulaminy wewnętrzne,

3.   zatrudnienie w pierwszej kolejności (zgodnie z posiadanymi i nabytymi kwalifikacjami) w jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia, prowadzących działalność gospodarczą,

4.   zgłaszanie wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz jego władz statutowych,

5.   branie udziału w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

 § 18

Członkom wspierającym przysługują odpowiednie uprawnienia   określone w § 17. pkt. 2, 4, 5.

 § 19

 1.     Wszyscy członkowie obowiązani są do :

-     przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

-     brania czynnego udziału w realizacji statutowych celów i zadań Stowarzyszenia,

-     regularnego opłacania składek członkowskich, których wysokość określa Walne   Zgromadzenie, z wyjątkiem członków honorowych i wspierających, samodzielnie określających wysokość i zakres swych zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

-     przestrzegania zasad koleżeńskiego współżycia,

-     przestrzegania zasad moralnych,

-     solidarnego uczestniczenia w podejmowanych przez władze Stowarzyszenia akcjach,

-     dbania o mienie Stowarzyszenia,

2.    Członkowie mają prawo wybierać i odwoływać władze Stowarzyszenia oraz być wybieranym do tych władz.

 § 20

 1. Członkostwo wygasa na skutek :

 -     dobrowolnego wystąpienia z organizacji zgłoszonego na piśmie Zarządowi  Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
-   zgonu członka lub rozwiązania organizacji będącej osobą prawną,
-   dyscyplinarnego wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia z uwzględnieniem § 19,
-   utraty praw publicznych, zdolności do czynności prawnych lub obywatelstwa polskiego, 
-   uporczywego niepłacenia składek i nie brania udziału w życiu Stowarzyszenia przez okres 2 lat,
-   w przypadku nie ponowienia deklaracji o formie i zakresie pomocy w ciągu 6-ciu miesięcy od upływu terminu poprzedniej deklaracji współpracy przez członka wspierającego,
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie.

 ROZDZIAŁ IV.

 Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia.

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są :

-   Walne Zgromadzenie Członków / Delegatów,

-    Zarząd i Prezydium Stowarzyszenia,

-    Komisja Rewizyjna.

 § 22

Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały liczące co najmniej 6-ciu członków.

Oddziały mogą określać się nazwą i numeracją.

 § 23

 Władzami Oddziałów są:

1.   Walne Zebranie Członków Oddziału,

2.   Zarząd Oddziału (Przewodniczący, Sekretarz, Skarbnik),

3.   Komisja Rewizyjna (trzyosobowa).

 

 § 24

 1.    Kadencja wszystkich władz trwa 5 lat, są one jednak obowiązane działać do czasu   ukonstytuowania się nowo wybranych władz i organów Stowarzyszenia.

2.   Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba że, przed głosowaniem jednomyślnie zostanie uchwalony wybór jawny.

3.   Funkcje we władzach Stowarzyszenia można sprawować przez wiele kadencji.

4.     Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem § 27.

5.     W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 § 25

 1.     Władze Stowarzyszenia koordynują działalność Oddziałów.

2.   Oddział obowiązany jest do przekazywania składek członkowskich do Zarządu Stowarzyszenia w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

 § 26

 Walne Zgromadzenie Członków / Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 § 27

 1.    Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej jeden raz w czasie trwania kadencji, zawiadamiając wszystkich członków w sposób praktycznie skuteczny, co najmniej na 14 dni przed terminem z podaniem miejsca, czasu oraz porządku obrad. 

2.  W pierwszym terminie do prawomocności obrad wymagana jest obecność minimum 50% + 1 członków Stowarzyszenia. W drugim terminie podanym w zawiadomieniu zebranie odbywa się bez względu na liczbę obecnych.

3.  W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie. Drugi termin, który może być wyznaczony w tym samym dniu po 30 minutach, nie później jednak niż do 30 dni i w takim przypadku może ono skutecznie obradować, bez względu na liczbę uczestników.

 § 28

 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

1.   uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,

2.   ustalanie zasad działalności finansowej Stowarzyszenia , w tym tworzenia funduszy,

3.   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

4.   dokonywanie oceny działalności władz Stowarzyszenia,

5.   decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

6.   wybór Przewodniczącego, składu osobowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

7.   zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia oraz jego organów statutowych, w tym także działalności gospodarczej,

8.   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności budżetowej i gospodarczej oraz preliminarzy budżetowych i planów ekonomicznych jednostek gospodarczych,

9.   określanie uprawnień do nabywania i zbywania majątku Stowarzyszenia oraz podległych mu jednostek gospodarczych,

10. uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

11. ustalanie kryteriów przyjmowania członków,

12. rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu,

13. uchwalanie Statutu i jego zmian,

14. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 § 29

 1.    Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zapadają w I terminie zwykłą   większością.

2.   W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 § 30

 1.     Walne Zgromadzenie może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia zgłoszony na piśmie Zarządowi lub Komisji Rewizyjnej.

2.   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku o jego zwołanie.

 § 31

Przepisy § 28 i §29 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jednak obrady toczyć się mogą wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 § 32

 W skład Zarządu wchodzą:

1.   czterech - pięciu członków Zarządu, w tym Przewodniczący wybrany przez WZD / Członków,

2.   przewodniczący Oddziałów.

 § 33

 Do kompetencji Zarządu należy:

1.     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu z uwzględnieniem § 34 Statutu,

2.     kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami
Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia,

3.      zatwierdzanie planów działania z uwzględnieniem uchwał i wytycznych Walnego Zgromadzenia,

4.      zwoływanie Walnych Zgromadzeń i składanie sprawozdań z własnej działalności na Walnym Zgromadzeniu,

5.      prowadzenie bieżącej działalności finansowej i ekonomicznej, przyjmowanie darowizn i zapisów, nabywanie i zbywanie majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia,

6.     rozpatrywanie i bieżące załatwianie spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,

7.      powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie Oddziałów wraz z określeniem im zadań,

8.      powoływanie komisji doradczych, problemowych i ekspertów,

9.     podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, stosowania upomnień, zawieszania w prawach członka na czas określony i wykluczania członków,

10. tworzenie biur i zatrudnianie pracowników, w tym członków Stowarzyszenia do prowadzenia spraw Stowarzyszenia,

11. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,

12.  ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia.

 § 34

Przewodniczący i z-ca przewodniczącego lub upoważnieni członkowie Zarządu wyrażają wolę Stowarzyszenia i reprezentują ją na zewnątrz.

 § 35

 1.    Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności minimum 50% + 1 jego członków, w tym przewodniczącego lub z-cy przewodniczącego,

2.   uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 § 36

 1.      W okresie między posiedzeniami Zarządu działalnością Stowarzyszenia kieruje jego    Prezydium.

2.     Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, a posiedzenia Prezydium nie rzadziej niż raz na miesiąc.

 § 37

Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

 § 38

 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

1.      przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności   Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz z przepisami wyższego rzędu,

2.      występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz korekt decyzji,

3.      składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swoich czynności oraz wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4.      występowanie z wnioskami do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia,

5.      przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego inny członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium z głosem doradczym.

 

 ROZDZIAŁ V.

 Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

 § 39

Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy, nieruchomy oraz tworzyć fundusze.

 § 40

Stowarzyszenie pozyskuje środki majątkowe z :

1.   wpisowego, składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających,

2.   wpływów z działalności statutowej, dochodów z własnej działalności, majątku Stowarzyszenia, z kapitału(odsetek, lokat, akcji),

3.   dotacji i subwencji,

4.   spadków, ofiar, darowizn i zapisów,

5.   ofiarności publicznej po uzyskaniu zezwolenia,

6.   działalności wydawniczej,

7.   dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

8.   dotacji, subwencji, „nawiązek” na rzecz Stowarzyszenia, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, zlecenia usług itp.,

9.   dochodów z własnej działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

 § 41

 1.    Wydatkowanie kwot z funduszy Stowarzyszenia może odbywać się zgodnie z kierunkami określonymi w programie działalności Stowarzyszenia.

2.   Wydatkowanie kwot niezbędnych z utrzymaniem Stowarzyszenia, wypłacanie pilnych należności za wykonane prace na rzecz Stowarzyszenia musi być zatwierdzone przez Prezydium Stowarzyszenia.

3.   Do ważności pism i dokumentów dotyczących świadczeń, zobowiązań oraz praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy Przewodniczącego lub z-cy przewodniczącego i skarbnika.

4.   Stowarzyszenie może powoływać fundacje.

 ROZDZIAŁ VI.

 Zmiany Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia.

 § 42

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% + 1 osób uprawnionych do głosowania lub zgodnie z § 27 p. 3.

 § 43

 1.    Uchwała o przeznaczeniu majątku w przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, podjęta zostaje przez Walne Zgromadzenie,

2.   Wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Stowarzyszenia dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez te Walne, które wskazuje zarazem organizacje (nie nastawione na osiąganie zysku), na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

 ROZDZIAŁ VII.

 Postanowienia końcowe.

 § 44

Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia w Sądzie rejestrowym członkowie - założyciele stają się członkami Stowarzyszenia z uwzględnieniem § 14, § 15 i § 17 Statutu.


Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, 
Janusz Olewiński

Siedlce dnia 26 września 2015 r. 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 131478 odwiedzającyosób.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=