Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Statut
 

 Zarząd Stowarzyszenia podjął następującą uchwałę dot. wpisowego i składek dla członków zamieszkałych za granicą: 
  jednorazowe wpisowe: 7 dol. USA lub 6 euro,
  składki kwartalne: 15 dol. USA lub 12 euro.
 

                                                      S T A T U T

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA INTERNOWANYCH I REPRESJONOWANYCH

 

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne.

 

§1

Stowarzyszenie więzionych, internowanych i represjonowanych w latach 1980 - 1989 oraz wcześniejszych i późniejszych nosi nazwę: „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych”.

 

§2

Stowarzyszenie jest zarejestrowane na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§3

Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym, ustrojowym i konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

 §5

Siedzibą Stowarzyszenia i władz jest miasto Siedlce.

 §6

1. Stowarzyszenie jest organizacją działającą w interesie i na rzecz jego członków oraz osób prześladowanych i poszkodowanych, represjonowanych i szykanowanych w oparciu o ich społeczne zaangażowanie, a także wolontariat oraz może zatrudniać członków Stowarzyszenia i pracowników do prowadzenia swych spraw,

2. Stowarzyszenie reprezentuje i wspiera wszystkich członków NSZZ „Solidarność” z lat 1980-1989, działaczy opozycji niepodległościowej i wszystkich poszkodowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, obronę wolności związkowych, gospodarczych, politycznych oraz poszanowanie godności osoby ludzkiej.

 §7

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 §8

Stowarzyszenie ma prawo zakładania oddziałów.

§9

Stowarzyszenie jest niezależne od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych i innych organizacji, w tym związkowych.

 §10

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ II.

Cele i środki działania Stowarzyszenia.

 

§11

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Integracja na płaszczyźnie samopomocy wewnątrzśrodowiskowej Stowarzyszenia, organizacja i promowanie aktywnego uczestnictwa członków, osób represjonowanych i szykanowanych, dyskryminowanych i wykluczonych oraz ich rodzin, którzy dotknięci byli represjami w szczególności w latach 1980-1989, a także wcześniejszych i późniejszych w życiu społecznym, politycznym, ekonomicznym, gospodarczym i religijnym oraz za poglądy, przekonania, przynależność, wyznanie, urodzenie, płeć, wiek, język, pochodzenie, majątek bądź z jakichkolwiek innych przyczyn oraz roztaczanie nad nimi opieki,

2. rehabilitacja osób dotkniętych prześladowaniami, aktywne popieranie ich roszczeń o naprawienie krzywd, jakich doznały w latach 1980-1989, a także wcześniejszych i późniejszych oraz występowanie w sprawie naprawienia krzywd wyrządzonych w latach represji systemu totalitarnego w znaczeniu moralnym i wymiarze materialnym,

3. podtrzymywanie, dokumentowanie, upowszechnianie wartości i tradycji ruchu solidarnościowego i niepodległościowego,

4. wszechstronna pomoc członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom oraz osobom represjonowanym i szykanowanym, a w szczególności wspomaganie rzeczowe, materialne osób niepełnosprawnych, które poniosły uszczerbek na zdrowiu w walce o niepodległy byt Państwa Polskiego, wolności związkowe, polityczne, ekonomiczne, religijne itp.,

5. likwidacja bezrobocia oraz rozwijanie aktywności zawodowej członków Stowarzyszenia i ich rodzin.

§12

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1) reprezentowanie swoich członków, osób represjonowanych i szykanowanych oraz występowanie w ich interesie wobec organów władzy i administracji państwowej, samorządowej, jednostek gospodarczych, partii politycznych, krajowych i zagranicznych oraz międzynarodowych organizacji;

2) opracowywanie programów działania i ich realizację m. in. przez organizowanie imprez, koncertów, konkursów, spotkań, zebrań, zjazdów itp., a także inicjatyw o charakterze integracyjnym, kulturalnym, edukacyjnym i patriotycznym;

3) organizowanie działań opiekuńczo-socjalnych na rzecz członków Stowarzyszenia, ich rodzin i osób represjonowanych;

4) wydawanie biuletynów, publikacji i korzystanie ze środków przekazu celem przekazywania wiadomości dotyczących prowadzenia działalności kulturalnej, historyczno-dokumentacyjnej, szeroko rozumianego pośrednictwa i doradztwa oraz akcji informacyjno-propagandowej o działalności i celach Stowarzyszenia;

5) promowanie zatrudnienia członków i ich rodzin;

6) prowadzenie szkoleń i organizowanie kursów celem pogłębienia kwalifikacji i przygotowania do zawodu członków Stowarzyszenia i ich rodzin;

7) branie czynnego udziału w życiu społecznym i politycznym, a także w spotkaniach dotyczących interesów środowiska weteranów opozycji niepodległościowej;

8) udział w wyborach samorządowych, parlamentarnych, referendach i prowadzenie działalności z tym związanej;

9) działalność w procesie integracji europejskiej i zbliżenia międzynarodowego;

10) wypowiadanie się w sprawach publicznych;

11) organizacja uroczystości, konferencji, koncertów, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego oraz działalność wydawnicza w tym zakresie;

12) upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci;

13) działalność dokumentacyjna i wydawnicza o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego:

a) realizacja filmów upowszechniających tradycję narodową i pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

b) realizacja notacji filmowych upowszechniających uczestników walk niepodległościowych;

15) wydanie periodyków, książek, broszur i ich dodruku;

16) organizacja wycieczek, rajdów, marszów, wystaw, konkursów.

§13

Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego przez:

1) reprezentowanie swoich członków, osób represjonowanych i szykanowanych oraz występowanie w ich interesie wobec organów władzy i administracji państwowej, samorządowej, jednostek gospodarczych, partii politycznych, krajowych i zagranicznych oraz międzynarodowych organizacji;

2) opracowywanie programów działania i ich realizację m. in. przez organizowanie imprez, koncertów, konkursów, spotkań, zebrań, zjazdów itp., a także inicjatyw o charakterze integracyjnym, kulturalnym, edukacyjnym i patriotycznym;

3) organizowanie działań opiekuńczo-socjalnych na rzecz członków Stowarzyszenia, ich rodzin i osób represjonowanych;

4) wydawanie własnych biuletynów i publikacji oraz korzystanie ze środków przekazu celem przekazywania wiadomości dotyczących prowadzenia działalności kulturalnej, historyczno-dokumentacyjnej, szeroko rozumianego pośrednictwa i doradztwa oraz akcji informacyjno-propagandowej o działalności i celach Stowarzyszenia;

5) promowanie zatrudnienia członków i ich rodzin;

6) prowadzenie szkoleń i organizowanie kursów celem pogłębienia kwalifikacji i przygotowania do zawodu członków Stowarzyszenia i ich rodzin;

7) branie czynnego udziału w życiu społecznym i politycznym, a także w spotkaniach dotyczących interesów środowiska weteranów opozycji niepodległościowej;

8) działalność w procesie integracji europejskiej i zbliżenia międzynarodowego;

9) wypowiadanie się w sprawach publicznych;

10) organizacja uroczystości, konferencji, koncertów, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego oraz działalność wydawnicza w tym zakresie;

11) upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci;

12) działalność wydawnicza o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego;

13) działalność dokumentacyjna o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego:

a) realizacja filmów upowszechniających tradycję narodową i pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

b) realizacja notacji filmowych upowszechniających uczestników walk niepodległościowych;

14) wydanie periodyków, książek, broszur i ich dodruku;

15) organizacja wycieczek, rajdów, marszów, wystaw, konkursów.

§14

Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego przez:

1) opracowywanie programów działania i ich realizację m. in. przez organizowanie imprez, koncertów, konkursów, spotkań, zebrań, zjazdów itp., a także inicjatyw o charakterze integracyjnym, kulturalnym, edukacyjnym i patriotycznym;

2) organizowanie działań opiekuńczo-socjalnych na rzecz członków Stowarzyszenia, ich rodzin i osób represjonowanych;

3) wydawanie własnych biuletynów i publikacji oraz korzystanie ze środków przekazu celem przekazywania wiadomości dotyczących prowadzenia działalności kulturalnej, historyczno-dokumentacyjnej, szeroko rozumianego pośrednictwa i doradztwa oraz akcji informacyjno-propagandowej o działalności i celach Stowarzyszenia;

4) prowadzenie szkoleń i organizowanie kursów celem pogłębienia kwalifikacji i przygotowania do zawodu członków Stowarzyszenia i ich rodzin;

5) organizacja uroczystości, konferencji, koncertów, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego oraz działalność wydawnicza w tym zakresie;

6) upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci;

7) działalność wydawnicza o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego;

8) działalność dokumentacyjna o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego:

a) realizacja filmów upowszechniających tradycję narodową i pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

b) realizacja notacji filmowych upowszechniających uczestników walk niepodległościowych;

9) wydanie periodyków, książek, broszur i ich dodruku;

10) organizacja wycieczek, rajdów, marszów, wystaw, konkursów.

 

ROZDZIAŁ III.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§15

Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne.

§16

Członkami Stowarzyszenia, przy uwzględnieniu §15, mogą być:

1. osoby fizyczne i prawne, które nie sprzeniewierzyły się ideałom „Solidarności” z lat 80-tych, okażą się wiarygodnymi dokumentami, jako osoby pokrzywdzone, w tym z Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz uznające łacińsko-chrześcijański system wartości za swój własny,

2. osoby prawne działające w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela,

3. osoby prawne mogą być jedynie członkiem wspierającym.

§17

 W Stowarzyszeniu wyróżnia się trzy kategorie członkostwa:

1. członek zwyczajny - którym może zostać każda fizyczna osoba pełnoletnia działająca w szczególności w latach 1980-1989, ale też tak w latach wcześniejszych i późniejszych w opozycji antykomunistycznej oraz solidarnościowym ruchu związkowym na terenie Polski i represjonowana, szykanowana, dyskryminowana za tę działalność oraz za poglądy, przekonania, przynależność, wyznanie, urodzenie, płeć, wiek, język, pochodzenie, majątek bądź z jakichkolwiek innych przyczyn oraz osoba najbliższej rodziny represjonowanych, szczególnie tych, co utracili życie bądź zmarli lub utracili zdrowie i zostali inwalidami w wyniku represji, a także osoba fizyczna czynnie wspierająca w tym okresie aktywnie działających lub represjonowanych bądź ich rodziny, bez względu na aktualne miejsce zamieszkania, po wyrażeniu woli wstąpienia do organizacji i złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej przyjętej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia,

2. członek wspierający - którym może zostać każda osoba fizyczna lub osoba prawna pragnąca przyczynić się do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia po przez wsparcie finansowe lub rzeczowe, po złożeniu pisemnej deklaracji członka wspierającego, określającej rodzaj i zakres deklarowanej pomocy i przyjętej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia,

3. członek honorowy - którym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, po nadaniu jej tego tytułu na czas nieokreślony przez Walne Zebranie Członków / Delegatów. Członek honorowy nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym, poza tym posiada prawa jak członek zwyczajny,

4. członek rodziny opłaca tylko wpisowe określone przez władze Stowarzyszenia - jest natomiast zwolniony z opłacania składek członkowskich, jeżeli z tego uprawnienia zechce skorzystać,

5. członkiem zwyczajnym może być również cudzoziemiec, który w stanie wojennym był represjonowany i fakt ten udokumentuje, a nadto wyrazi poparcie dla idei zawartych w Statucie,

6. fakt represji musi być potwierdzony odpowiednim dokumentem,

7. ubiegający się o członkostwo składa przed przyjęciem oświadczenie pisemne, iż nie był współpracownikiem służby bezpieczeństwa (służb równorzędnych) w PRL,

8. członek Stowarzyszenia może być członkiem innej organizacji o podobnych celach, lecz nie może wówczas pełnić żadnej funkcji we władzach Stowarzyszenia.,

9. członek Stowarzyszenia nie może należeć do innej organizacji, której cele kolidują z celami statutowymi Stowarzyszenia,

10. członkiem Stowarzyszenia nie może być pracownik lub współpracownik służb specjalnych PRL.

§18

1. Członków przyjmuje i skreśla na podstawie pisemnych deklaracji Zarząd Stowarzyszenia z zachowaniem uprawnień Walnego Zebrania.

2. Zarząd może upoważnić Oddziały do przyjmowania kandydatów we własnym zakresie z zachowaniem postanowień niniejszego Statutu.

§19

 Członkom zwyczajnym i honorowym przysługują następujące uprawnienia:

1. czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich władz Stowarzyszenia,

2. korzystanie ze wszystkich form pomocy i działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Statut i Regulaminy wewnętrzne,

3. zatrudnienie w pierwszej kolejności (zgodnie z posiadanymi i nabytymi kwalifikacjami) w jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia, prowadzących działalność gospodarczą,

4. zgłaszanie wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz jego władz statutowych,

5. branie udziału w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

§20

Członkom wspierającym przysługują odpowiednie uprawnienia określone w §19. pkt. 2, 4, 5.

§21

1. Wszyscy członkowie obowiązani są do:

a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) brania czynnego udziału w realizacji statutowych celów i zadań Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek członkowskich, których wysokość określa Walne Zebranie,
    z wyjątkiem członków honorowych i wspierających, samodzielnie określających wysokość

    i zakres swych zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

d) przestrzegania zasad koleżeńskiego współżycia,

e) przestrzegania zasad moralnych,

f) solidarnego uczestniczenia w podejmowanych przez władze Stowarzyszenia akcjach,

g) dbania o mienie Stowarzyszenia,

2. Członkowie mają prawo wybierać i odwoływać władze Stowarzyszenia oraz być

    wybieranym do tych władz.

§22

1. Członkostwo wygasa na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia z organizacji zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

b) zgonu członka lub rozwiązania organizacji będącej osobą prawną,

c) dyscyplinarnego wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,

d) utraty praw publicznych, zdolności do czynności prawnych lub obywatelstwa polskiego,

e) uporczywego niepłacenia składek i nie brania udziału w życiu Stowarzyszenia przez okres 2 lat,

f) w przypadku nie ponowienia deklaracji o formie i zakresie pomocy w ciągu 6-ciu miesięcy od upływu terminu poprzedniej deklaracji współpracy przez członka wspierającego.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie.

 

ROZDZIAŁ IV.

Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia.

 

§23

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków / Delegatów,

2. Zarząd i Prezydium Stowarzyszenia,

3. Komisja Rewizyjna.

§24 

1. Kadencja wszystkich władz trwa 5 lat, są one jednak obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz i organów Stowarzyszenia.

2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba, że przed głosowaniem jednomyślnie zostanie uchwalony wybór jawny.

3. Funkcje we władzach Stowarzyszenia można sprawować przez wiele kadencji.

4. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/2 członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§25

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

2. Wszystkie władze Stowarzyszenia mogą podejmować uchwały w formie elektronicznej, poprzez rozesłanie projektu uchwały e-mailem lub pocztą tradycyjną do wszystkich członków danej władzy. Uchwałę uznaje się za podjętą, gdy większość zagłosuje „za”, niezależnie od ilości oddanych głosów, w terminie określonym przez rozsyłającego projekt.

§26

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej jeden raz w czasie trwania kadencji, zawiadamiając wszystkich członków w sposób praktycznie skuteczny, co najmniej na 14 dni przed terminem z podaniem miejsca, czasu oraz porządku obrad.

2. Walne Zebranie Członków odbywa się bez względu na liczbę obecnych.

§27

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1. uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,

2. ustalanie zasad działalności finansowej Stowarzyszenia, w tym tworzenia funduszy,

3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej
    i  Sądu Koleżeńskiego,

4. dokonywanie oceny działalności władz Stowarzyszenia i udzielanie absolutorium,

5. wybór Przewodniczącego, składu osobowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu

    Koleżeńskiego,

6. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia oraz jego organów statutowych,

7. określanie uprawnień do nabywania i zbywania majątku Stowarzyszenia oraz podległych

    mu jednostek gospodarczych,

8. uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

9. ustalanie kryteriów przyjmowania członków,

10. rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu,

11. uchwalanie Statutu i jego zmian,

12. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§28

Walne Zebranie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia zgłoszony na piśmie Zarządowi lub Komisji Rewizyjnej.

§29 

W skład Zarządu wchodzą:

1. czterech - pięciu członków Zarządu, w tym Przewodniczący wybrany przez Walne Zebranie Członków,

2. przewodniczący Oddziałów.

§30

Do kompetencji Zarządu należy:

1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu z uwzględnieniem §34 Statutu,

2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania,

3. zatwierdzanie planów działania z uwzględnieniem uchwał i wytycznych Walnego Zebrania,

4. zwoływanie Walnych Zebrań Członków i składanie sprawozdań z własnej działalności na Walnym Zebraniu,

5. prowadzenie bieżącej działalności finansowej i ekonomicznej, przyjmowanie darowizn i zapisów, nabywanie i zbywanie majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia,

6. zatwierdzanie sprawozdań z działalności, o ile przepisy prawa tego wymają,

7. powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie Oddziałów wraz z określeniem im zadań,

8. powoływanie komisji doradczych, problemowych i ekspertów,

9. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, stosowania upomnień, zawieszania w prawach członka na czas określony i wykluczania członków,

10. tworzenie biur i zatrudnianie pracowników, w tym członków Stowarzyszenia do prowadzenia spraw Stowarzyszenia,

11. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,

12. ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia.

§31

1. W okresie między posiedzeniami Zarządu działalnością Stowarzyszenia kieruje jego Prezydium.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, a posiedzenia Prezydium nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§32

Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz z przepisami wyższego rzędu,

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz korekt decyzji,

3. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swoich czynności,

4. występowanie z wnioskami do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

5. przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego inny członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ VI.

Oddziały Stowarzyszenia. 

§34

1. Warunkiem utworzenia jednostki terenowej Stowarzyszenia (oddziału) jest złożenie do Zarządu Stowarzyszenia wniosku, co najmniej 7 członków zwyczajnych.

2. Oddziały mogą określać się nazwą i/lub numeracją.

3. Zarząd Stowarzyszenia może odmówić powołania oddziału, bez podania przyczyny.

4. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie.

5. Rozwiązanie Oddziału następuje:

a) na wniosek Walnego Zebrania Członków Oddziału lub

b) gdy liczba członków zwykłych w Oddziale zmniejszy się poniżej 7 członków zwyczajnych lub

c) Zarząd Stowarzyszenia podejmie taką uchwałę.

§35

Władzami Oddziałów są:

1. Walne Zebranie Członków Oddziału,

2. Zarząd Oddziału (Przewodniczący, Sekretarz, Skarbnik),

3. Komisja Rewizyjna Oddziału (trzyosobowa).

§36

1. Władze Stowarzyszenia koordynują działalność Oddziałów.

2. Oddział obowiązany jest do przekazywania składek członkowskich do Zarządu Stowarzyszenia w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.

§37

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy w szczególności:

1. dokonywanie oceny działalności władz Oddziału Stowarzyszenia,

2. wybór Przewodniczącego, składu osobowego Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

3. rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu Oddziału.

§38

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1. reprezentowanie Oddziału na terenie działania, określonego przez Zarząd Stowarzyszenia,

2. prowadzenie bieżącej działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz Zarządu Stowarzyszenia,

3. organizowanie działań opiekuńczo-socjalnych na rzecz członków Oddziału i ich rodzin,

4. organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach poświęconych wydarzeniom upamiętniającym działalność niepodległościową i patriotyczną,

5. przyjmowanie składek od członków Oddziału i odprowadzenie do Zarządu Stowarzyszenia,

6. współpraca z Zarządem Stowarzyszenia. 

§39

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz z przepisami wyższego rzędu,

2. występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz korekt decyzji,

3. składanie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swoich czynności,

4. występowanie z wnioskami do Zarządu Oddziału zwołanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,

5. przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału lub upoważniony przez niego inny członek Komisji Rewizyjnej Oddziału ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Oddziału i jego Prezydium z głosem doradczym.

 

ROZDZIAŁ VI.

Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§40

Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy, nieruchomy oraz tworzyć fundusze.

§41

Stowarzyszenie pozyskuje środki majątkowe z:

1. wpisowego, składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających,

2.wpływów z działalności statutowej, dochodów z własnej działalności, majątku Stowarzyszenia, z kapitału (odsetek, lokat, akcji),

3. dotacji,

4. spadków, ofiar, darowizn i zapisów,

5. ofiarności publicznej po uzyskaniu zezwolenia,

6. działalności wydawniczej,

7. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

8. dotacji, subwencji, „nawiązek” na rzecz Stowarzyszenia, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, zlecenia usług itp.,

9. dochodów z własnej działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

§42

1. Wydatkowanie kwot z funduszy Stowarzyszenia może odbywać się zgodnie z kierunkami określonymi w programie działalności Stowarzyszenia.

2. Wydatkowanie kwot niezbędnych z utrzymaniem Stowarzyszenia, wypłacanie pilnych należności za wykonane prace na rzecz Stowarzyszenia musi być zatwierdzone przez Prezydium Stowarzyszenia.

3. Do ważności pism i dokumentów dotyczących świadczeń, zobowiązań oraz praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy Przewodniczącego lub z-cy przewodniczącego i skarbnika.

4. Stowarzyszenie może powoływać fundacje.

 

ROZDZIAŁ VII.

Zmiany Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia.

§43

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów.

§44

1. Uchwała o przeznaczeniu majątku w przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, podjęta zostaje przez Walne Zebranie,

2. Wykonania uchwał Walnego Zebrania o rozwiązaniu Stowarzyszenia dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez te Walne, które wskazuje zarazem organizacje (nie nastawione na osiąganie zysku), na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

 

                                                                       Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

                                                                  /-/ Janusz Olewiński

Siedlce, dnia 2 czerwca 2018 r.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 188667 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja