Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Ustawa "marcowa"
 

      Ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
     represjonowanych z powodów politycznych z dnia 20 marca 2016 r.

      (
http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2137_u.htm  to piękna dla władz
      retoryka myślowa, ale nie faktyczna. 

      W dniu 5 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie nadzwyczajnej podkomisji
      Politytki Społecznej i Rodziny.

      Relacje pod linkiem:
      http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsprok=2017&type=podkomisja#
     3BCBB7E11480F316C12580F20043CC82


     
Poprawki do ustawy przekazane Nadzwyczajnej Komisji Polityki Społecznej
     i Rodziny w dniu 8 kwietnia 2017 r. przez Stowarzyszenie Siedleckie:
     

                               Sejmowa Komisja Polityki

                               Społecznej i Rodziny

                               Podkomisja Nadzwyczajna

 

   dot. druku sejmowego nr 936

         

  Wnosimy poprawki do nowelizowanej ustawy o działaczach
      opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z
      powodów politycznych
oraz niektórych innych ustaw:

 

1. Zmienić nazwę w tytule ustawy oraz w poszczególnych artykułach
      o działaczach opozycji niepodległościowej zamiast antykomunistycznej,
     co będzie korespondować z art. 19 Konstytucji RP, który mówi o weteranach
     walk o niepodległy byt Państwa Polskiego.
     Wielu będących w opozycji nie walczyło na rzecz niepodległej Polski. Wielu tzw.
     działaczy antykomunistycznych dziś jawnie występuje przeciwko suwerenności
     Polski. Antykomunizm z niepodległością nie jest tożsamy, ma nic wspólnego
.

 

2.   W art. 2 ust. 1. ustawy po wyrazie „prowadziła” wykreślić przecinek
     i dodać wyrazy:
„nieodpłatnie, bez pobierania wynagrodzenia”.

    Działaczem opozycji może być wyłącznie osoba, która nieodpłatnie,
    a więc z poświęceniem, ofiarnością i własnym kosztem prowadziła
   działalność na rzecz odzyskania niepodległego bytu Państwa Polskiego.
   Natomiast osoby, które pobierały wynagrodzenie nie były działaczami lecz
   wyłącznie najętymi pracownikami do wykonania określonej pracy
. Jeśliby
   nie pobierali wynagrodzenia nie byłoby ich w opozycji.
 

 

3.       Art. 9.  ust. 1. otrzymuje brzmienie:

    „Kwota świadczenia pieniężnego stanowi różnicę pomiędzy otrzymywanym
    świadczeniem, a  wysokością średniej płacy krajowej brutto”.

 

    ust. 2.  otrzymuje brzmienie: „Świadczenie pieniężne przyznaje się na stałe”.

    Stanowisko ws. wysokości świadczenia jasno sprecyzowane zostało przez
    środowiska represjonowanych w „Liście otwartym” z dnia 22 lutego br.
    przekazanym Szacownej Podkomisji
.

   Pozostałe zapisy wykreśla się.

   Wykreśla się w ustawie także wszystkie przywileje, oprócz socjalnych i medycznych.

 

4.      Art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

     „Państwo zapewnia osobie uprawnionej poza kolejką dożywotnią i bezpłatną,
     pełną opiekę zdrowotną i medyczną
w publicznej służbie zdrowia oraz leczenie
     sanatoryjno-uzdrowiskowe wraz ze zwolnieniem z opłat klimatycznych”.

    Działacze opozycji niepodległościowej i osoby represjonowane bezsprzecznie
    zasłużyły sobie na zapewnienie im tej opieki
,

 

    ust. 2. w brzmieniu:

    „Osobie uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki
    socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej wybranym
    przez  osobę uprawnioną, rodzinę lub
organizację zrzeszającą
    działaczy opozycji i osoby represjonowane”.
 

   Niejednokrotnie na terenie zamieszkania działacza opozycji antykomunistycznej lub
   osoby represjonowanej nie ma odpowiedniego domu opiekuńczego (może być np.
   dom opieki dla osób uzależnionych lub o innych określonych schorzeniach).
   Nie należy traktować  uprawnionego przedmiotowo, lecz
umożliwić mu wybór
   miejsca pobytu tym bardziej, że domy kombatanta pustoszeją.

5.        odaje się nowy artykuł:

   „W przypadku śmierci osoby uprawnionej przyznane świadczenie jest
   wypłacane dożywotnio
współmałżonkowi pod warunkiem, że pozostawał
   z nim w związku małżeńskim w okresie prowadzenia przez niego działalności,
   o której mowa w ustawie i nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa
   państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o
   Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi
   Polskiemu (Dz. U. z 2007 r
., Nr 63, poz. 424 z późn. zm.) przy zachowaniu
   kryterium określonego w
art. 9.  ust. 1”.


  Dziś wdowy/wdowcy po zmarłej osobie uprawnionej pozostawione są sobie same
  niejednokrotnie żyjąc w skrajnej nędzy.

6.        dodaje się nowy artykuł w brzmieniu:

   „Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych jest centralnym organem
   administracji rządowej podległym Prezesowi Rady Ministrów”.

   Zapis tego artykułu skróci do minimum czas załatwiania różnych formalności
   środowiska oraz maksymalnie skróci czas podejmowania decyzji. Resort Pracy
   i Polityki Społecznej nie posiada żadnej wiedzy o działaczach opozycji, stosowanych
   wobec nich represjach jak też warunków ich bytu.

    Rzeczywista liczba beneficjentów ustawy na koniec miesiąca marca 2017 r.
   wyniosła 2300 osób. Biorąc pod uwagę dane Urzędu ds. Kombatantów i Osób
   Represjonowanych oraz uwzględniając działaczy niepodległościowych zamiast
   antykomunistycznych liczba uprawnionych wyniesie najwyżej kilka tysięcy osób.

   Czerpiąc najlepsze wzorce od pokoleń wcześniejszych, to pokolenie działaczy
   opozycji dało Polsce wolność. Wszyscy czerpią z tego korzyści, ale tylko nieliczni
   o tę wolność walczyli, a bez osób,  o których mowa w ustawie, nie byłoby wolnej
   i niepodległej Polski.

   Przedstawione stanowisko Rządu jest niezgodne ze stanem faktycznym, jak też 
   intencją Pani Premier Beaty Szydło wyrażonej w piśmie z dnia 2.09.2016 r. oraz
   z  art.  19 Konstytucji RP.
Intencją bowiem ustawodawcy (Konstytucji) jest
   świadczenie przez państwo polskie godnej satysfakcji moralnej i materialnej dla
   osób, które przyczyniły się do odzyskania niepodległego bytu naszego państwa.

   Godna ustawa przyczyni się do spełnienia wymogów konstytucyjnych, będzie
   zgodna z tradycją i nakazem moralnym, które nakładają na władze RP wszystkich
   szczebli obowiązek otoczenia szczególną troską i opieką tych wszystkich, którzy
   z poświęceniem walczyli o wolną, niepodległą Polskę i upragnioną wolnością
   wszystkich obdarowali.

  M. Morawiecki: w budżecie znajdą się pieniądze na wsparcie antykomunistycznej opozycji
   patrz  link:   http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/morawiecki-w-budzecie-znajda
   -sie-pieniadze-na-wsparcie-antykomunistycznej-opozycji/pkz2jk
 
  
 
A jakie uposażenia prześladowanym w NRD wypłacają Niemcy znajdziesz pod linkiem:
  http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/214324,wiezniowie-polityczni-dostana-250-euro-renty.html 

     Radio Maryja godz. 1346 dnia 19 stycznia 2017 r., aktualności dnia:

     Wstrzymano prace nad ustawą zwiększającą świadczenia byłych opozycjonistów
   
  http://www.radiomaryja.pl/multimedia/wstrzymano-prace-nad-ustawa-zwiekszajaca-
     swiadczenia-bylych-opozycjonistow/

     
http://www.radiomaryja.pl/informacje/polska-informacje/j-olewinski-18-r-zaden-
     weteran-mogl-pozostac-bez-
srodkow-zycia-a-teraz-sa-problemy-by-umiescic-
     czlowieka-domu-pomocy-spolecznej/

     Na dzień 13 grudnia 2016 r. tj. na kolejną 35-tą rocznicę nielegalnie wprowadzonego
     stanu wojennego obecne władze RP nic nie uczyniły, aby jałmużnę w wys. 400,- zł
     mogli otrzymać weterani opozycji. Nowela ustawy znajduje się póki co w zamrażarce.
     Znowu po raz kolejny słyszymy płomienne wystąpienia władz o bohaterskiej postawie
     opozycjonistów, ale tych już nieżyjących. Jeśli jest mowa o żywych, to wyłącznie
     "bezimiennych". A to dzięki tym bezimiennym ONI opływają w dostatkach na ciepłych 
      posadkach.
      Warto przypomnieć, 
że w roku ubiegłym zabezpieczono na rzecz opozycjonistów
      25 mln zł, z czego wydano ok. 0,6 mln. 

       Na 2016 r. przeznaczono 50 mln zł, a do dnia 13 grudnia wydatkowano ok. 3,6 mln zł.
      Status weterana uzyskało 1870 osób (200 wniosków załatwiono odmownie), na pomoc
      pieniężną wydano > 1 mln 700 tys zł, na świadczenie pienię
żne (400,- zł) przeznaczono
      1 mln 300 tys zł (złożonych zostało 741 wniosków), a na leczenie uzdrowiskowe
      przeznaczono nieco ponad 0,5 mln zł. 

      Na kolejne święta "naszym dobrodziejom" życzymy dalszego dobrego samopoczucia
      w podjęciu przez parlament kolejnej 27 "uroczystej" uchwały w 35-tą rocznicę
      nielegalnego wprowadzenia stanu wojennego w naszym nieszczęśliwym Kraju. 

      Ponieważ do tej pory władze RP nie zachowują się jak trzeba,
      weterani opozycji zamierzają wystąpić demonstracyjnie z manifestacją w wybranym
      miejscu i czasie.


   
 W dniu 4 listopada 2016 r. Sejm skierował projekt ustawy do Komisji
     Polityki Społecznej i Rodziny. Podczas zapytania o różnice dochodów
     między SB, a weterami opozycji Rulewski bronił SB-eckich przywilejów:
     http://dzieje.pl/aktualnosci/sejm-projekt-dot-pomocy-dla-dzialaczy-opozycji-w-prl-do-
     dalszych-prac
 


   
 Uchwała  Senatu z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu
  ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
  represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw zawiera:

  1. Zmianę definicji osoby represjonowanej (poszerzenie kręgu osób o osoby
      represjonowanej w okresie do 31 lipca 1990 r. oraz zaznaczenie, że represje
      mogły mieć charakter niejawny.

  2. Rozszerzenie kręgu świadczeniobiorców poprzez zniesienie kryterium dochodowego
     uprawniającego do pobierania świadczeń oraz przyznawanie świadczeń bezterminowo
     przy zachowaniu dotychczasowej wysokości świadczenia tj. 400,-zł.

  3. Możliwość przyznania pomocy pieniężnej w formie pomocy okresowej na okres
     do 6 miesięcy (przy niezmienionych kryteriach dochodowych).

  4. Wprowadzenie ulgi w wysokości 51% na przejazdy w komunikacji krajowej
      środkami publicznego transportu zbiorowego.

  5. Podwójne uwzględnianie przy ustalaniu prawa do emerytury okresów, w trakcie
      których osoba represjonowana przebywała w więzieniu, innym miejscu odosobnienia
      lub ośrodku odosobnienia za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę
      niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce.

  6. Możliwość wystąpienia Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
      w szczególnie uzasadnionych przypadkach z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów
      o przyznanie osobie uprawnionej emerytury lub renty w szczególnym trybie.

  7. Obligatoryjne udzielanie pomocy osobom uprawnionym przez samorząd terytorialny
      (w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych,
      zdrowotnych i oświatowych).

 8. Prawo do korzystania poza kolejnością przez działaczy opozycji antykomunistycznej
     i osoby represjonowane ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych
     udzielanych w aptekach.

 9. Zmianę zasad działania wojewódzkich rad konsultacyjnych (działanie przy wojewodach,
     powoływanie i odwoływanie członków rad przez wojewodę).

 10. Utworzenie przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
       Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych
       z Powodów Politycznych (członkowie Rady powoływani i odwoływani przez Szefa
       Urzędu) jako organu opiniodawczo-doradczego.

 11. Przyznawanie legitymacji i odznaki działacza z urzędu (wraz z decyzją o przyznaniu
       statusu działacza opozycji).

 12. Zmianę definicji kombatanta (poszerzenie kręgu kombatantów o żołnierzy pełniących służbę
       w polskich organizacjach podziemnych do października 1963 r.).

 13. Przekazanie wojewodom kompetencji w zakresie wykonywania działań zmierzających
       do integracji środowisk kombatanckich – należących dotychczas do samorządów
       i zarządów województw.

 14. Utworzenie przy wojewodach wojewódzkich rad kombatanckich.
     
      Tekst uchwały Senatu:
 file:///C:/Users/User/Desktop/059uch.pdf

       
Projekt  ustawy w dniu 7 października Sejm skierował do Komisji Sprawiedliwości
        i Praw Człowieka.
WW

   Sierpień 2016 r.

   Nowela ustawy z dnia 20 marca 2015 r. ustawa o działaczach opozycji

   antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

   oczekuje na głosowanie plenarne w Senacie. Potem przekazana zostanie do Sejmu.

   Poprawki senackie zawierają następujące zmiany (patrz: druk senacki 59s i 59x:

1.      zmieniona została data obowiązywania ustawy z 4.09.1989 r. na dzień likwidacji

   SB tj. 31 lipca 1990 r.;

2.    osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci

 oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów
 politycznych mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki
 zdrowotnej
oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach;

3.    zmiany wysokości przyznanego świadczenia pieniężnego w ramach waloryzacji
 najniższej emerytury dokonuje się z urzędu od miesiąca, w którym jest
 przeprowadzona waloryzacja;

4.   osobie uprawnionej przysługuje ulga w wysokości 51% na przejazdy w
komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:

    1) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz
        autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,

    2) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne
         – na podstawie biletów jednorazowych.

   3) Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu, o której mowa w ust. 1 pkt. 2,
       korzystająca z przejazdu w klasie 1, zobowiązana jest do uiszczenia dopłaty
      w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w
      klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.

   4) Dokumentem poświadczającym uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów,
       o których mowa w ust. 1, jest legitymacja lub decyzja Szefa Urzędu ds. Kombatantów
       i Osób Represjonowanych potwierdzająca status działacza opozycji antykomunistycznej
       lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”.

    5. Okresy, o których mowa w art. 3 pkt. 1, uwzględnia się w wymiarze
        podwójnym przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty osoby uprawnionej,
        na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
        i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


  6.   Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w szczególnie
        uzasadnionych przypadkach może wystąpić, za pisemną zgodą osoby uprawnionej,
       do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o przyznanie osobie uprawnionej świadczenia,
       o którym mowa w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
        rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” (chodzi o tzw. rentę specjalną).


  7.  Samorząd terytorialny udziela pomocy osobom uprawnionym w zakresie udogodnień
       komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych.


  8.  Przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych działa Rada
       do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z
       Powodów Politycznych, zwana dalej „Radą”, jako organ opiniodawczo-doradczy w
       sprawach dotyczących działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób
       represjonowanych z powodów politycznych.


       W skład Rady wchodzi od 15 do 20 członków.


       Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów
       i Osób Represjonowanych spośród osób uprawionych.


   9. Wojewódzkie Rady Konsultacyjne do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej
       oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, działają przy wojewodach,
       którzy zapewniają im obsługę techniczno-administracyjną.


 10. Wojewódzkie Rady Konsultacyjne do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych
       powołane na podstawie przepisów dotychczasowych ulegają rozwiązaniu z dniem
       wejścia w życie ustawy.


      Wojewódzkie Rady Konsultacyjne do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej
      oraz osób represjonowanych z powodów politycznych działające przy wojewodzie
      zostaną powołane w terminie do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

  Ciąg dalszy poprawek (patrz druk senacki 59x):

  11.  Świadczenie pieniężne przyznaje się w wysokości 400 zł miesięcznie;


  12.  Osobie uprawnionej, która osiągnęła wiek emerytalny lub nabyła prawo do stałej
         renty, w tym renty socjalnej stałej, świadczenie przyznaje się bezterminowo, a osobie
         uprawnionej, która nabyła prawo do renty okresowej, na czas pobierania renty.

   Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy osobę uprawnioną, pozostającą w
   zatrudnieniu, na czas wykonywania przez tą osobę czynności związanych ze statusem
   działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej.

 


 

13.  Osobie uprawnionej, która nie ma prawa do emerytury lub renty, jeżeli nie ma
       niezbędnych środków
utrzymania, przysługuje:

1) emerytura;

2) renta z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli została uznana za całkowicie niezdolną do pracy.

    Emeryturę lub rentę, o których mowa w ust. 1, przyznaje się odpowiednio w wysokości
    najniższej emerytury
lub renty z tytułu niezdolności do pracy, określonej w ustawie z dnia
    17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

    Do emerytur i rent, o których mowa w ust. 1, przysługuje dodatek pielęgnacyjny, na
    zasadach i w wysokości
określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
    i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

    W razie śmierci osoby, o której mowa w ust. 1, przysługuje zasiłek pogrzebowy na
    zasadach i w wysokości
określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
    i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

    Świadczenia, o których mowa w ust. 1, przyznaje Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

14.  W razie śmierci osoby uprawnionej, która w dniu śmierci nie spełniała warunków,
        o których 
mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
        i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, osobom, o którym mowa w art. 78
        tej ustawy przysługuje zasiłek
pogrzebowy.


  W projekcie ustawy nie zostały uwzględnione m.in. następujące nasze poprawki:

 
1. Świadczenie pieniężne przyznaje się miesięcznie w wysokości co najmniej średniej
      emerytury krajowej.


  2. Zmiana nazwy w tytule ustawy na „weterani opozycji niepodległościowej
      oraz zmian nazwy w każdym artykule.
      
Dotychczasowy zapis nazwy ustawy jest zbyt długi i nieprecyzyjny. Zmienić należy
      nazwę w tytule ustawy w poszczególnych artykułach.
Zmiana nazwy w tytule ustawy
      i w jej poszczególnych artykułach nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji finansowych.
      Nazwa „weterani opozycji niepodległościowej” będzie natomiast korespondować z
      art. 19 Konstytucji RP, który mówi o weteranach walk o niepodległość wyraźnie
      stanowi o obowiązku państwa względem osoby
, która uczestniczyła w walce, a więc
      w działaniach łączących się z użyciem siły choćby tylko przez jedną ze stron do
      upragnionej wolności i niepodległości Polski (patrz: komentarze, Wydawnictwo
      Sejmowe 2007). A nikogo nie trzeba przekonywać, że ci ludzie walczyli o niepodległy
      byt naszej Ojczyzny z uzbrojonym po zęby przeciwnikiem.
 

  3. Działaczem uzyskującym status jest osoba, która prowadziła działalność nieodpłatnie,
      bez pobierania wynagrodzenia.

  4.
 Rozwiązanie z działaczem opozycji lub osobą represjonowaną z powodów
      politycznych stosunku pracy z przyczyn od niego niezależnych w okresie pięciu
      lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, może nastąpić jedynie za zgodą
      Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Rady
      Konsultacyjnej.

 
 5.  
Osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej i
      niepodległościowej tworzą Korpus Weterana Opozycji Antykomunistycznej.
 

 6.  
Ustawa przywraca pełnię konstytucyjnych praw i wolności dla osób, które były
      ich pozbawione od czasu represji na podstawie niekonstytucyjnych przepisów
      prawnych o stanie wojennym" – zapis byłby wypełnieniem art. 2 Konstytucji.


    Dnia 12 lipca 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak zaprezentował
    projekt ustawy obni
żający emerytury byłym SB-ekom. Zapowiedział, że „oszczędności
    to ponad 11 mln zł miesięcznie, a rocznie to ponad 135 mln zł":  

 
http://telewizjarepublika.pl/blaszczak-zaprezentowal-projekt-ustawy-obnizajacej-emerytury-
  bylym-esbekom-quotchcemy-poczucia-sprawiedliwosci-w-spoleczenstwiequot,35638.html


 http://telewizjarepublika.pl/gmyz-o-ustawie-obnizajacej-emerytury-bylym-esbekom-wazne-
  byloby-zeby-poprzyznawac-wszystkim-osobom-ktore-walczyly-o-niepodleglosc-polski-
  pieniadze-ktore-dzieki-temu-sie-zaoszczedzi,35634.html

 
   Na rok 2016 dla weteranów posiadający status działacza przeznaczona została
   kwota 50 mln zł.
  Uwzględniając kryterium dochodowe z ww. kwoty wydatkowane zostanie ok. 5 mln.
  W roku ubiegłym z 25 mln zł wydano ok. 0,5 mln zł.


  Warto nadmienić, za wypowiedziami szefów resoru MSW, że roczne wydatki na SB, to
  kwota rzędu 8,5 - 9 mld zł. Z tej sumy po odjęciu kwoty "obniżającej" SB-eckie
  emeryturki w wys. 135 mln zł, to i tak zostanie dla nich niebagatelna kwota.
  Reasumując: dla weteranów opozycji przeznaczone jest 0,625% tego, co otrzymują
  SB-cy.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 107454 odwiedzającyosób.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=